Ga naar hoofdinhoud

Hemelvaartsdag is de opmaat voor Pinksteren. Jezus neemt zijn definitieve plaats in. Wij krijgen van Hem onze zending.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van Sint Jozef (Wassenaar) en Sint Willibrordus (Wassenaar), weekeinde van 9 en 10 mei 2018, om 19.00 en 09.30 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018TMPHVB

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 1, 1-11
Ps: 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9
T.L: Efeziërs 1, 17-23 of: 4, 1-13 of 4, 1-7.11-13
All: Matteüs 28, 19-20
EV: Marcus 16,15-20

Homilie

“Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn …”

Dikwijls geeft Jezus niet het door zijn leerlingen of het door ons gewenste antwoord. De leerlingen stellen Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Het is een vraag vol verlangen, vol hoop, er klinkt een zekere haast in door: Gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?

Wat vragen de leerlingen daarmee? De Joden vroegen Hem ook een keer: “Zijt Gij de Messias? Als U dat bent, zegt het ons dan klip en klaar! (vgl. Johannes 10,24).” Onze vragen zijn dikwijls onze valkuilen. Wij hebben een vraag en willen een antwoord. Bent U de Messias? Dan zegt Jezus: “Ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet.” Als Pilatus Hem de vraag stelt: “Zijt Gij de koning der Joden?” Antwoordt Jezus: “Gij zegt het” (Marcus 15,2).

Dikwijls ligt in onze vraag al het door ons gewenste antwoord besloten. Maar onze wens past niet automatisch bij de werkelijkheid van dit bestaan, niet bij de gewone werkelijkheid en en ook niet bij de werkelijkheid van Gods Koninkrijk.

Wat vragen ze: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Gaat het werkelijk om het Koninkrijk Israël? Het zou net zo’n vraag zijn als we zouden zeggen: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Kerk het Rijke Roomse Leven herstellen?” Ook dan kan Jezus antwoorden: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn …”

Wij vieren Hemelvaartsdag, het lijkt op een situatie waarin je laatste ouder overlijdt en de kinderen tot het besef komen dat ze nu werkelijk volwassen moeten zijn. Op Hemelvaartsdag gaat het om volwassenheid in geloof, volwassenheid in Kerk zijn, volwassen in relatie met God en de mensen.

Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest … Dat belooft Jezus. Om wat voor kracht gaat dat? Paulus zegt er in de tweede lezing dit over. “Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven”.

Het eerste is dus dat we door de Geest God waarachtig leren kennen. Door de Geest is God geen vreemde meer, maar groeit er een diepe innerlijke kennis, er komt licht in ons innerlijk oog, er komt hoop vanwege onze roeping en we vinden onze plaats te midden van de heiligen. Bovendien zullen we ervaren dat God door zijn kracht in ons werkt, tot onze eigen stomme verbazing.

Jezus geeft dus de opdracht om te getuigen. “Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn …” Dat vinden we ook in het Evangelie: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping …” Die opdracht klonk eerst tot zijn apostelen, maar klinkt ook tot al zijn leerlingen, ook tot ieder van ons. Niet alleen gewijde bedienaren moeten verkondigen, getuigen, maar iedere gedoopte, meer nog, iedere mens van goede wil moet getuigen van het goede dat in hem of haar leeft.

Wij krijgen geen antwoord op de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Kerk het Rijke Roomse Leven herstellen?” Het gaat niet om de Kerk zoals wij ons die voorstellen, het gaat niet om ons idee over Gods Koninkrijk: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld …” Wat dan wel? “Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn …”

Deze dagen is er in de media aandacht voor een uiteenzetting van kardinaal Eijk op de website van het aartsbisdom. De kardinaal wil dat de paus helderheid verschaft over geloofsvragen, over het ontvangen van de Communie, over zegeningen. Eigenlijk heeft hij geen vraag maar zegt hij eenvoudig, dit staat er in het kerkelijk wetboek en in de Catechismus. Dus dat moet het antwoord van de paus zijn.

Ik begrijp de zorgen van onze kardinaal. Hij wordt daar ook op bevraagd door bezorgde katholieken uit het land. Ik begrijp ook de paus. Hij ziet hoe de laatste honderd jaar het kerkelijk wetboek zich heeft ontwikkeld en ook de Catechismus. Hoe dingen die 100 jaar geleden ondenkbaar waren nu gemeengoed is. Zijn zorg is dat we de Heilige Geest niet voor de voeten lopen. Hij heeft vertrouwen in de bisschoppenconferenties die de kerkelijke leer en de pastorale praktijk bij elkaar moeten houden en nieuwe antwoorden vinden.

Het is interessant dat Jezus niet zegt: Jullie hebben de Schriften, jullie hebben de profeten, jullie hebben Mozes en jullie hebben mijn Woorden. Jezus zegt: “De Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u heb gezegd (Johannes 14,26).” Door de Geest steeds weer terug naar Jezus. Hij zal ons leiden. Amen.

Voorbede

Wij moeten naar de hoogste gaven streven, daarom bidden wij om de Heilige Geest.

Voor alle Christenen, dat zij in deze dagen nog intenser bidden om de komst van de Heilige Geest, dat zij niet alleen verrijkt worden met de gaven van de Geest, maar ook tempel worden van de heilige Geest die wil wonen in ons hart. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving. Vragen wij dat God zijn Geest uitzendt om de harten te raken en mensen te leiden naar vrede en verzoening. Dat God zo ook regeringsleiders en economische grootmachten beweegt tot rechtvaardigheid en eerbied voor God, de mens en de natuur. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, vragen wij dat wij ons gesterkt weten door Christus die zetelt aan Gods rechterhand. Vragen wij dat Hij de Heilige Geest in onze harten zendt, zodat wij werkelijk één gemeenschap worden in geest en hart. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat ouderen en jongeren elkaar helpen om de stilte te zoeken en toe te laten, om te leren luisteren naar Gods stem, zodat groot en klein het wenken van de Heilige Geest leert verstaan. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top