skip to Main Content

De Geest helpt ons immer om de diepte in te gaan met ons geloof; de diepte in op allerlei manieren.
B2018TMPTPiB

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van: Sint Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten – met volwassen-doop) om 09.30 en 11.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Welkom vooraf aan de viering

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via de kerkradio of het internet.

Het is de Heilige Geest die onze Kerk nieuw leven geeft. Op dit Pinksterfeest mogen wij samenzijn en bidden om de Heilige Geest, dat Hij ons opnieuw bezielt met een krachtig geloof en met het vuur van zijn liefde.

Vandaag zal onze pastoor Michel Hagen de celebrant zijn.

Ik mag u uitnodigen te gaan staan bij de intrede.

Preek op het hoogfeest van Pinksteren door het jaar B, zondag 20 mei 2018, B2018TMP08BPink. Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerken van: Sint Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten – met volwassendoop) om 09.30 en 11.00 uur. A.M.D.G. – I.H.S.

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 2, 1-11
Psalm: Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34
T.L: 1 Korinte 12, 3b-7. 12-13 (of) Galaten 5, 16-20
All. Vers. Alleluia. Kom, heilige Geest, vervul het hart …
EV: Johannes 20, 19-23 (of) 15, 26-27 16, 12-15

Homilie

Gisteren, zaterdag, mocht ik met nog 30 pelgrims, de Eucharistie vieren bij de icoon van de Zwarte Madonna van Czestochowa in Polen. Tijdens onze Mis verzamelden zich op het veld voor de bedevaartskerk steeds meer gelovigen vanuit de Poolse Charismatische vernieuwing die de dag begonnen met lofprijzing, blije muziek, zang en getuigenissen. Het was voor mij een hoopvol teken, naast de volle kerken, de permanente stroom van pelgrims naar het heiligdom van Czestochowa en de vele gelovigen die daar met grote eerbied en devotie kwamen bidden.

Deze samenkomst, het waren ongeveer 100.000 Charismatische gelovigen was natuurlijk ter voorbereiding op dit hoogfeest van Pinksteren, het feest van de Geest, het feest van vuur, van bezieling, van vreugde, van de hoop, van het geloof en bovenal van de liefde. Een teken van hoop noem ik dat, want de Poolse Kerk staat voor een grote uitdaging.

Sinds de val van de muur en de bevrijding na zoveel jaar van de Communistische repressie, de atheïstische ideologie, de alom aanwezige sfeer van achterdocht en verraad, zomaar door je buurman of je collega en ook de altijd moeizame economie, beleefden de Pools bevolking echte vrijheid van Godsdienst, dankten zij God en eerden zij Maria als de Moeder van Polen vanwege deze bevrijding. Toch zag de heilige Poolse paus Johannes Paulus II in zijn laatste jaren met toenemende zorg hoe snel er in Polen ook een vlucht ontstond naar meer luxe, naar Westerse oppervlakkigheid en afname van religieuze en ethische waarden.

Nu nog zien we bussen vol met Eerste Communicanten die in mooie kleding een pelgrimage maakte naar de verschillende bedevaartplaatsen waar wij langs gingen. We hebben rijen vrolijke kinderen gezien die met een grote natuurlijke en spontane vroomheid meededen in de kerk en even later tikkertje speelden op het kerkplein.

De afgelopen maanden sprak ik over cultuurkatholicisme, iets wat wij in ons land zo’n vijftig jaar geleden nog kenden. In Polen is nu nog 85% van de inwoners katholiek en van hen gaat nog altijd meer dan 35% met grote regelmaat naar de kerk. Toch lopen ook zij gevaar om in de komende decennia verder in een neerwaartse glijvlucht te belanden. Waarom is er dat risico? In Polen is de Kerk nog een volkskerk, geloof maakt deel uit van het dagelijks leven. De cultuur is verweven met het geloof. School en Kerk hebben een natuurlijk verbond. De politiek respecteert de Kerk en ondersteunt de positieve kerkelijke initiatieven. De Kerk is honderd jaar of langer een belangrijk bindmiddel geweest en een vrijplaats voor krachtenbundeling tegen vijanden.

In Polen zie je de Kerk echt nog als een volkskerk. Maar die kan alleen gedijen binnen een gelovige cultuur. Een katholieke volkskerk heeft een katholieke cultuur nodig om stand te houden. Verandert de vijand en verandert de cultuur, dan verandert ook de volkskerk. Dan is de kans heel groot dat het daar dezelfde kant op gaat als bij ons. Dan verdwijnt het cultuur-catholicisme en opverleeft alleen nog een kleine groep keuze-katholieken; dan hangt ook daar het geloof af van wat de nieuwe cultuur en de nieuwe politiek nog toelaat. Daarom moet ook de Poolse Kerk nu al werken aan een meer bewust en verdiept geloof, een keuze-catholicisme, niet als gevolg van de omstandigheden, maar waar bewust, positief en gericht aan wordt gewerkt.

In dat licht is die brede beweging van de Charismatische Vernieuwing zoals ik die afgelopen zaterdagochtend in zo grote getale zag, echt hoopgevend. De Geest helpt ons immer om de diepte in te gaan met ons geloof; de diepte in op allerlei manieren, door dieper na te denken, dieper te bezinnen op het Evangelie, dieper je gebed te beleven, dieper verbonden te zijn met medegelovigen en met mensen die onze hulp nodig hebben, dieper te wortelen in de traditie van ons geloof en onze Kerk, dieper lief te hebben zoals Christus ons heeft liefgehad.

Vandaag laten de lezingen ons zien dat de Geest van ons getuigen maakt. Doorsnee gelovigen kunnen uitgroeien tot getuigen. De bange apostelen spreken plotseling in alle talen van wat het belangrijkste is dat zij in hun leven hebben mogen meemaken, Christus, zijn leven, zijn lijden, zijn dood, zijn verrijzenis en de komst van de Heilige Geest. De belofte is vervuld. God schenkt zijn Geest aan wie Hem daarom vragen, aan ieder die bereid is Jezus na te volgen, ieder die zijn leven wil veranderen naar Gods bedoeling, ieder die de zin van zijn of haar leven durft te zoeken in relatie met God en de naaste.

De Charismatische Vernieuwing in Polen, maar ook in ons land is hoopgevend. In Polen mag het een gezegend instrument zijn om in een veranderende cultuur het geloof toch te behouden en te verdiepen, zodat de gelovigen niet langer hoeven te steunen op de cultuur, maar juist andersom door hun geloof en uit de kracht van de Geest de katholieke cultuur behouden, behoeden en verdiepen, zodat ook kwetsbare gelovigen die afhankelijk zijn van de volkskerk en van het cultuurgeloof de weg van het geloof kunnen blijven gaan. In ons land vragen wij dat de Heilige Geest ook ons helpt om midden tussen veel Westerse oppervlakkigheid opnieuw diepgang te vinden. Dan kan God door een kleine groep diepe gelovige mensen opnieuw wonderen bewerken. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God en vragen om de Heilige Geest

Bidden wij voor alle gelovigen over de hele wereld. Vragen wij dat de Heilige Geest de harten van allen vervult met zijn troost en wijsheid, met kennis van de waarheid en de volheid van geloof, met sterkte en volharding. Opdat allen getuigen worden van zijn Naam. (Laat ons [zingend] bidden):

Bidden wij voor onze samenleving. Vragen wij om openheid, opdat de Blijde Boodschap van Jezus en het Woord dat wij verkondigen de harten van mensen mag raken, dat wij meer en meer zijn getuigen worden, zodat alle mensen gelovig of niet, mogen inzien hoe goed God is. (Laat ons [zingend] bidden):

Bidden wij voor ons bisdom en onze parochie, voor onze bisschop, de priesters, diakens en pastorale werkers, bidden wij voor de gelovigen in het bijzonder voor de vrijwilligers in en rond de kerk, vragen wij om inspiratie, saamhorigheid en een krachtig vuur van geloof en liefde in alle harten. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, vragen wij dat de Heilige Geest ons allen samenbrengt en samenhoudt, vragen wij om geduld en wijsheid, om trouwe liefde en troost in moeilijke omstandigheden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top