skip to Main Content

Vandaag gaat het over twee vrouwen, jong en oud, ziek en gestorven. Maar ten diepste gaat het over ons en hoe Jezus ons genezing en verrijzenis brengt.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM, in de kerken van de H. Albertus Magnus, de H.H. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal) en de H. Lambertus (Kralingen), weekeinde van 26 en 27 juni 2021, om 12.00, 17.00, 19.00, 10.00 uur en 12.30 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2021DHJ13B

Lezingen

E.L: Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24
Psalm: Ps. 30 (29), 2 en 4, 5-6, 11 en 12a en 13b
T.L: 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
All. Vers. Johannes 17, 17b en a
EV: Marcus 5, 21-43 of 21-24.35b-43

Homilie

Twee wonderen in één verhaal. Twee vrouwen, een jonge en een oudere en twee keer twaalf jaar. Het Evangelie van vandaag heeft een bijzondere symboliek. Maar eerst iets over het wonder zelf.

Gelooft u in wonderen? In onze tijd worden wonderverhalen vaak op één lijn gezet met sprookjes of met hallucinaties of met gezichtsbedrog. Wonderen horen bij het geloof, maar ons geloof vraagt ook dat we ons verstand gebruiken. Hoe komt het dat we in onze tijd zo weinig wonderen zien? Wat is er aan de hand met het wonder?

Eerst dit: In de brieven van Paulus kom je nauwelijks wonderen tegen. Het lijkt er zelfs op dat Paulus niet zo op wonderen gesteld is. In zijn eerste brief aan de Christenen van Korinte schrijft hij: “Want Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid.(1 Korinte 22-24).

Sommige mensen zijn tuk op wonderen, hoe wonderlijker, hoe mooier. Andere mensen krijgen de kriebels van wonderverhalen; “Dat geloof je toch niet, dat kan toch niet!?” Geloof in wonderen kan net zo oppervlakkig zijn als bijgeloof. In coronatijd verscheen de ene complottheorie na de andere op het internet. Altijd zijn er mensen die erin meegaan. Steeds vaker wordt er gewaarschuwd voor nep nieuws. Maar zelfs de grootmachten maken gebruik van de media om hun boodschap over iedereen uit te storten. En zij zetten maar al te vaak de waarheid naar hun hand. In die zin kan je spreken van een media-oorlog. Het is dus nodig zelf kritisch de media te volgen en niets als vanzelfsprekend aan te nemen.

Zo is het ook met wonderen. Joden eisen wonderen, schrijft Paulus. Hij zelf heeft hij het daar niet zo op. Hij ziet Christus als de gekruisigde die verrezen is. De wonderen zijn er, natuurlijk, dat weet hij ook wel, maar voor hem komen ze erbij en staan ze zeker niet op de eerset plaats. Maar omdat de Joden wonderen eisen, staat het Evangelie ook vol met wonderen. Jezus kwam zijn tijdgenoten tegemoet en verrichtte veel wonderen. Toch is Hij zelf daarin ook terughoudend. Zijn wonderen zijn in de eerste plaats genezingen. Hij zet het genezende werk van God voort, Hij komt om te herstellen. Maar dan zijn er ook de afwijkende wonderen, als Hij de storm beveelt te gaan liggen, als hij over water loopt, als hij water in wijn verandert, als Hij brood breekt waardoor duizenden mensen te eten krijgen.

Wij zoeken wetenschappelijke verklaringen van het wonder, we willen een camera hangen en meetapparatuur als Jezus op het water loopt. We controleren de genezingen in Lourdes of het medisch inderdaad buitengewoon is. Maar bij dit alles lijken we iets te vergeten.

Het Evangelie spreekt vaak over tekenen. Jezus doet tekenen, zoals de profeten voor Hem ook deden. Een wonder dat niet iets betekent, past niet in de Bijbel. Alles wat Jezus doet heeft betekenis voor Gods Koninkrijk. Zo moeten wij de wonderen zien. De mensen in de tijd van Jezus hebben geen scheikunde gehanteerd om te onderzoeken hoe dat water van Kana in wijn was veranderd en ze hebben geen moleculair onderzoek gedaan om te zien of dat brood nu werkelijk vermenigvuldigd is. Zij herkenden eerder het teken dan het wonderlijke van de gebeurtenis. Maar dat wonderlijke ondersteunde wel het teken. Daar durf ik te stellen dat er in het leven van Jezus geen woder is dat niet iets diepers betekent.

Zo ook vandaag twee vrouwen die genezen. Een is onrein voor de Wet van Mozes en kan niet naar de tempel en een is al dood. Maar eigenlijk gaat het hier over één vrouw, daarom gebruikt Marcus het woord twaalf. Zo verwijst hij naar Israël dat bestaat uit twaalf stammen. Israël is onrein en slaagt er niet in om rein te worden. De Wet van Mozes faalt op dat punt. Israël is ook geestelijk dood, uit zichzelf komt zij niet meer tot leven. Daarvoor heeft zij Jezus nodig, de Levende, Hij die de dood overwint.

Het gevaar bij wonderen is altijd dat we alleen met de ogen van de natuurkunde kijken en niet naar het teken. Het is voldoende om de wonderlijke toevalligheid van allerlei omstandigheden te erkennen. Wat mensen ervaren hebben, wat ze zagen, wat ze meemaakten en daardoorheen wat het betekent. Hier is God aan het werk, hier gebeurt heil voor de mensen, hier herstelt het leven zich, dit is verrijzenis.

Over krachten en wonderen en tekenen zou nog veel te zeggen zijn. Hier en nu gaat het erom dat Jezus niet gekomen is om wonderen te doen. Aan het einde van het Evangelie zegt Hij zelfs dat ze het niet moeten doorvertellen. Want Joden eisen wonderen. Daar kunnen ze zich op blindstaren zonder te zien waar het om gaat. Zoals de heidenen wijsheid eisen, wetenschap, bewijs, zonder te zien waar het om gaat.

Wij vieren Eucharistie, de overwinning van de gekruisigde Christus. Wie tot leven komt door Hem en met Hem en in Hem, die overwint de dood, die wordt gereinigd, die gaat zien en horen en verstaan, die gaat meedoen met Hem, die komt tot leven en geeft leven. Dat vieren we in deze Eucharistieviering. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God om geloof en vertrouwen.

Wij bidden voor Gods Kerk. Dat zij een teken mag zijn van nieuwe levenskracht, voor elke generatie opnieuw. Wij bidden dat jong en oud zich verbonden weet met Christus, zodat allen, innerlijk gereinigd, opnieuw tot leven komen. Laat ons bidden.. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat allen Christus mogen leren kennen en zijn kracht ervaren door het Evangelie en de sacramenten. Dat de oppervlakkigheid in de samenleving wordt doorbroken en velen de diepere werkelijkheid in het leven gaan zien die Christus ons openbaart. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor alle zieken, bijzonder voor hen die geen baat vinden bij de medische wetenschap. Bidden we voor allen die moeten leven met een chronische ziekte, dat Christus hun de zin van hun leven openbaart opdat zij Hem navolgen in zijn lijden en met Hem de dood overwinnen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden op voorspraak van Sint Jozef voor de medische wetenschap, dat allen die daarin werken hun talenten inzetten ten dienste van de lijdende mens. Wij bidden voor gezinnen die met ziekte en handicaps te maken hebben, om kracht, steun, liefde en de ervaring van Gods aanwezigheid. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top