skip to Main Content

B2021DHJ23B

Jezus geneest een doofstomme. Het is een teken dat Gods Koningschap met Jezus een heel nieuwe fase is ingegaan. Wij zijn hier genodigd om in deze Eucharistie deel te nemen aan zijn Bruiloftsmaal en ook zelf meer en meer het goede te zien, te horen, te zeggen en te doen.

Lezingen

E.L: Jesaja 35, 4-7a
Psalm: Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10
T.L: Jakobus 2, 1-5
All. Vers. Johannes 1, 14 en 12b
EV: Marcus 7, 31-37

Homilie

“Vat moed en vreest niet: Uw God komt om de wraak te voltrekken, God komt om te vergelden en om u te redden”.

Zo spreekt Jesaja het volk moed in. Hoofdstuk 35 van Jesaja wordt wel de kleine apocalyps genoemd, een toekomstvisioen, een openbaring over wat er komen gaat. Het hoofdstuk is kort; ze hadden net zo goed de drie overige verzen erbij kunnen nemen. Die luiden: 7b. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus. 8 Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden – die gaat zijn eigen weg -, geen dwazen dwalen er rond. 9 Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen er niet gaan, die zijn er niet meer te vinden. Alleen verlosten gaan erover; 10 de verlosten van DE HEER keren erover terug; en met gejubel bereiken zij Sion, met een kroon van eeuwige vreugde getooid. Blijdschap en vreugde zullen terugkeren, kommer en gezucht zullen wegvluchten.

Het is vrijwel zeker dat Jezus deze tekst van Jesaja heel goed heeft gekend, dat deze tekst als het ware een deel van de agenda van zijn leven was. Toen Jezus in Nazaret in de synagoge opstond om voor te lezen, was het ook een tekst van Jesaja die Hij voorlas: “De geest van DE HEER, mijn Heer, rust op mij, want DE HEER heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht; om een genadejaar van DE HEER aan te kondigen” (Jesaja 61, 1-2a).

Woorden van hoop: Vat moed – Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme – een heilige weg en de verlosten zullen hem volgen – blijdschap en vreugde – het goede nieuws voor de armen – genezing voor gebroken harten – vrijheid voor gevangen – een genadejaar van de Heer.

Dit alles moeten de mensen in de tijd van Jezus hebben herkend, toen Jezus een doofstomme genas; Effeta, ga open. Hij laat doven horen en stommen spreken. Hij doet blinden zien en laat lammen lopen. Maar dat zijn toch de tekenen van Gods Koninkrijk dat gekomen is. Wie is Hij dan, dat Hij dit doet?

In de wereldliteratuur zijn dierenverhalen dikwijls gebruikt om kritiek te uiten op de samenleving, zoals bijvoorbeeld Reinaart de Vos en Animal Farm. Ik denk dat we zo ook naar deze teksten van Jesaja kunnen kijken. Waar jakhalzen lagen, groeit dan riet en papyrus – geen dwazen dwalen er rond. Leeuwen zijn er niet en wilde dieren zullen er niet gaan. Dit gaat niet alleen over dieren, het gaat ook over mensen die zijn als jakhalzen, als leeuwen, als wilde dieren. Die mensen zullen die Nieuwe Weg niet vinden en niet volgen.

Zo kan je ook beeldspraak zien wat betreft de doven, de stommen, de blinden en de lammen. Over de Farizeeën zegt Jezus op een goed moment: “Laat ze maar begaan: Zij zijn blinden die blinden leiden. Maar als de ene blinde de andere leidt, vallen beiden in de kuil” (Matteüs 15, 14).

Als je zo naar de wereld kijkt, naar de Nieuwe Weg die Jezus ons wijst en die Hij Zelf is, opdat wij hem navolgen; dan vinden we een nieuwe betekenis. Die Weg blijft onzichtbaar voor hen die bewust geestelijk blind zijn; die Weg is niet te volgen voor hen die zich laten verlammen door hun gebondenheid aan de wereld; die Weg is niet te verstaan voor hen die doof blijven voor Gods Woord en die Weg wordt verzwegen door hen die hun stem niet lenen aan God.

Wat betekent het dan als Jezus doven doet horen, stommen doet spreken, blinden doet zien en lammen doet lopen? Het betekent dat zij die onmachtig zijn en door het geschreeuw van anderen doof worden, door anderen met stomheid worden geslagen, door deze wereld verblind en door deze cultuur vastgebonden; dat als zij hun heil zoeken bij Jezus, zij bevrijding vinden, dat ze verbonden met Hem gaan zien wat ze nooit zagen, horen wat ze nooit verstonden, dat ze zijn Weg kunnen volgen en God loven met nieuwe woorden.

Wat is dan het verschil tussen de blinde Farizeeën, waarvan Jezus zegt: “Laat ze maar begaan: Zij zijn blinden die blinden leiden. Maar als de ene blinde de andere leidt, vallen beiden in de kuil”, tegenover de blinden die wel genezing vinden. Het verschil is de arrogantie, de weigering om in Jezus Gods Redder te erkennen, de hoogmoed van het eigen gelijk door de eigen intelligentie, waardoor ze zich steeds vaster nestelen op de dwaalweg die zij volgen. De belangen waaraan zij gehecht zijn en die ze weigeren prijs te geven. Door dat alles gaan zij niet naar de geneesheer van de ziel en blijven zij blind, stom, doof en verlamd en zullen ze de Nieuwe Weg niet volgen.

Het is een spiegel voor onszelf en voor de wereld. Want hoe zal het gaan met de wereld? Klimaatverandering eist steeds meer zijn tol. De coronapandemie is nog niet over, de economie lijkt zich te herstellen, maar veel vooruitgang is kunstmatig. Toen Israël het in Egypte steeds moeilijker kreeg, hoorde God de weeklachten van zijn Volk. Zolang de wereld niet aanklopt bij God, vanwege hoogmoed en eigengereidheid, vanwege de weigering te geloven en te gehoorzamen, zolang zullen de problemen blijven toenemen. Totdat, ja totdat de blinden gaan zien en de doven gaan horen en de stommen gaan spreken en de lammen gaan lopen en de wereld zal erkennen dat er maar één Weg is, één Redder, één Heer, één God boven allen en met allen en in allen. Amen.

Voorbede

Bidden wij nu tot de hemelse Vader die ons hoort en ziet en die met ons is begaan.

Wij bidden voor alle gelovigen, dat zij steeds bereid zijn zich door God innerlijk te laten genezen, opdat zij door Gods genade geraakt de tekenen van de tijd zien, Gods Woord verstaan, Jezus navolgen en God loven, danken en prijzen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de moderne wereld, dat allen die willen bijdragen aan oplossingen voor de crises op zoveel terreinen, bereid zijn hun leven te veranderen, dat zij bereid zijn te luisteren naar Christus, naar het Evangelie en naar de Kerk, zodat zij met God meewerken. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, wij vragen om Gods genade, dat ook wijzelf bereid zijn ons te laten vormen in de leerschool van Christus, dat we zijn Woord aannemen, open staan voor de Heilige Geest en door daden van goedheid zijn werk voortzetten. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen in dit jaar van het gezin. Wij bidden op voorspraak van Sint Jozef voor de gezinscatechese, dat we ons samen verdiepen en elkaar inspireren en steunen opdat wij zien en luisteren, getuigen en goed doen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top