Ga naar hoofdinhoud

Jezus geneest de blinde Bartimeüs. Met het geloof kun je meer zien dan met je ogen.

Eucharistieviering in de federatie RRM – H. Laurentius, in de kerken van de H. Lambertus (Spangen), de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth (kathedraal), weekeinde van 23 en 24 oktober 2021, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2021DHJ30B

Lezingen

E.L: Jeremia 31, 7-9
Psalm: Ps. 126 (125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
T.L: Hebreeën 5, 1-6
All. Vers. Johannes 14, 23
EV: Marcus 10, 46-52

Homilie

Blind. Wanneer ben je blind? Laatst las ik een artikel over oogartsen die een tijd in gebieden werkten waar weinig of geen medische zorg was. Ook van missieposten hoor je zulke ervaringen. Kinderen die daar voor het eerst een bril kregen, wisten niet wat ze zagen. Ze zagen scherp, ze zagen details, ze konden hun geluk niet op. Maar ik maakte ook zoiets mee bij een tante van me, ze woonde in de Bellevoystraat. Een oog was al heel slecht. Maar het andere werd steeds slechter. Artsen durfden het echter niet te opereren, totdat het uiteindelijk zo slecht was dat het risico aanvaardbaar werd. De operatie slaagde en ze zag weer.

We zijn blij met de vooruitgang in de medische wetenschap. Wat we Jezus in het Evangelie zien doen vanuit zijn bijzondere gave voor blinde mensen, proberen we nu vanuit wetenschappelijke kennis in de medische zorg te doen.

Toch gaat het in dit evangelie niet alleen maar over genezing van de ogen. In dat geval zou het evangelie inmiddels wel achterhaald zijn. Het gaat om veel meer; zoals de vraag: “Wanneer ben je blind?”

Op een goed moment zegt Jezus over Farizeeën en Schriftgeleerden: “Laat ze maar begaan: Zij zijn blinden die blinden leiden. Maar als de ene blinde de andere leidt, vallen beiden in de kuil” (Matteüs 15, 14). De Farizeeën en Schriftgeleerden hadden goede ogen. Jezus sprak over een andere blindheid.

Weet u nog hoe er vroeger gerookt werd? Op een verjaardag stond de kamer blauw van de rook, we zetten een kaars neer als rookvanger. Maar er stonden naast de borrelnootjes ook glazen met daarin sigaretten. We waren blind voor de gevolgen. En hoe blind zijn we geweest met het dumpen van plastic in de rivieren, waardoor er nu een plastic soep in de oceanen drijft. Hoe blind waren we met het gebruik van olie en steenkool, we riepen luid dat de uitstoot van de mens niets betekende in onze grote dampkring. Maar inmiddels zitten we met de gevolgen van de klimaatverandering.

Wanneer ben je blind. De ergste blindheid is misschien wel als je hoogmoedig bent en beweert en overtuigd bent dat je ziet, terwijl je het niet ziet. Zoiets zegt Jezus ook tegen de Farizeeën. In het Evangelie van Johannes geneest Hij een blindgeborenen. In het gesprek daarna zegt Hij: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden zouden zien en de zienden blind worden.” Enkele Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden tot Hem: “Zijn ook wij soms blind?” Jezus antwoordde: “Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde” (Johannes 9, 39-42)”

Vandaag Bartimeüs, de blinde bedelaar. Omdat hij zo slecht ziet, zijn zijn oren extra scherp. Wat hoort hij nu en wat heeft hij al gehoord over Jezus? Dat hij eerder iets over Jezus gehoord heeft, blijkt uit zijn reactie. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” Is dat niet vreemd? Hij hoort dat het Jezus uit Nazaret is, want Jezus de Nazarener komt voorbij, maar Hij roept iets heel anders, hij roept: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” “Jezus uit Nazaret” betekent echt iets anders dan “Jezus, Zoon van David”.

Het verschil is het geloof. De Zoon van David is de vervulling van de belofte waar gelovigen naar uitzien. Bartimeüs ziet met de ogen van zijn geloof verder dan de omstanders met hun gezonde ogen kunnen zien. Dit heeft ermee te maken dat Bartimeüs beter luistert. Door te luisteren is zijn geloof gegroeid en zo kan hij meer zien dan de anderen, hij ziet door de ogen van zijn geloof.

De omstanders zijn op dat punt blind. Daarom reageren ze ook zo fel. Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!” Ze kunnen me wat, moet hij gedacht hebben. Ze snauwden hem af en proberen hem de mond te snoeren? Het kan te maken hebben met angst voor de Romeinen. Ze weten dat Zoon van David een naam is die al snel wordt gekoppeld aan opstand tegen de Romeinen. Dan liever politiek correct, hou het maar bij Jezus van Nazaret, dan zitten we wel veilig.

De volhardende houding van Bartimeüs werkt. Jezus laat hem bij zich komen en vraagt: “Wat wilt u dat Ik voor u doe?” Bartimeüs antwoordde: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!” En Jezus sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen.”

Zijn geloof in Jezus heeft hem genezing gebracht. Hij zag reeds door de ogen van zijn geloof en dat werd de weg naar volledige genezing. Dat blijkt omdat er staat: “Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht”. Hij zag nu niet alleen waar hij liep, zijn geloof was bevestigd, Jezus is de Zoon van David, Hij is de vervulling van Gods belofte. Bartimeüs aarzelt geen moment, Hij volgt Jezus. Hoe reageerden de omstanders? Hun politiek correcte houding wordt hier onderuit gehaald. Zij hielden liever hun mond toen het op geloven aankwam. Ze vonden het leuk om met Jezus mee te gaan, maar liepen liever geen risico. Maar dan kom je ook niet verder, dan blijf je blind in je geloof.

Vandaag worden wij opgeroepen ons geloof te belijden. Hier in de kerk, om het later ook te belijden thuis en in onze omgeving, opdat Hij onze wereld mag genezen en ons weer leert zien. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God …

Wij bidden voor de Kerk, in voorbereiding op de Synode, dat we als Gods Volk onderweg steeds weer leren luisteren, dat we durven te geloven dat Christus het Licht van de wereld en onze weg is. Vragen wij dat we Gods stem gaan verstaan door beter te luisteren naar elkaar. Bidden wij om kracht en moed om Jezus na te volgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden op deze Wereldmissiedag voor onze samenleving, dat we omzien naar elkaar, dat we vluchtelingen als onze naasten zien en in hen Christus herkennen en dienen. Vragen we om een open houding vanuit de Westerse landen, om het goede in andere volken en culturen te zien, te erkennen en te behoeden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor alle mensen die problemen hebben met hun ogen, voor blinden en slechtzienden, dat zij durven te kijken met de ogen van hun geloof, dat zij daardoor zien wat anderen niet zien, dat zij een teken mogen zijn van Gods genade en ontferming. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen in dit jaar van het gezin. Wij bidden op voorspraak van Sint Jozef, dat we van Bartimeüs leren voor ons geloof uit te komen. Dat we durven te getuigen van wat we zien met de ogen van ons geloof. Dat we in de gezinnen momenten vinden van gebed en bezinning. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top