Ga naar hoofdinhoud

Op deze zondag horen we hoe de leerlingen na Pasen door Jezus worden uitgezonden. Die missie, visie en zending geldt nog steeds voor de Kerk en dus voor ieder van ons.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM, in de kerken van de H. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal), de H. Liduina (Hillegersberg) en de Pax Christi (Spangen), weekeinde van 17 en 18 april 2021, om 17.00, 19.00, 09.30, 11.00 en 14.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2021TMP03B

Lezingen

E.L: Handelingen 3,13-15, 17-19
Ps: 4, 2.7.9.
T.L: 1 Johannes 2,1-5A
All: Lucas 24, 32 – zie: GvL: 246
EV: Lucas 24, 35-48

Homilie

Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: “Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.”

Misschien hebt u er nooit mee te maken, een beleidsplan. Maar of het nu gaat over een bedrijf, een vereniging, een kantoor of een sportvereniging wanneer je een beetje wil nadenken over wat je wilt bereiken en hoe, dan komt al snel de vraag naar voren: Wat is je missie en wat is je visie? Ook binnen de Kerk maken we gebruik van een beleidsplan en denken we daar dus ook over na.

Vandaag zien we een korte samenvatting, een soort inhoudsopgave van de evangelist Lucas over het beleidsplan dat Jezus aan zijn apostelen voorhoudt. Het gaat dan over de zending van de Kerk.

Het begint met een Woord van de verrezen Heer. Jezus geeft catechese, dat is geloofsonderricht en geloofsuitleg. Hij leert hun de Schriften anders te lezen en op een nieuwe manier te begrijpen. Door zijn onderricht en uitleg, zo staat er, maakt Jezus hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Kijken we eens naar de afzonderlijke onderdelen:
1. Zó spreken de Schriften
2. over het lijden en sterven van de Messias,
3. over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag,
4. over de verkondiging onder alle volkeren,
5. van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.
6. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.

Als wij nadenken over de missie en de zending van de Kerk, dan denken we vaak eerst aan diaconie, het samenbouwen aan een nieuwe wereld, samenwerken in het netwerk van liefde, opbouw van een beschaving van liefde. Meewerken met God in Christus om de wereld heel te maken. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij, maar Jezus begint op een andere manier. Hij begint bij de verkondiging, bij catechese, bij geloofsverdieping.

In onze tijd, nog los van de coronaproblemen en de klimaatproblemen, zoeken we naar manieren om samen Kerk te zijn. Onze tijd begint erg te lijken op de tijd van Jezus. Misschien denken we dat het nu allemaal anders is door computers, vliegtuigen en wetenschap, maar dat is gezichtsbedrog. Elke tijd heeft zo zijn nieuwe vindingen en ideeën. Elke tijd heeft machtige en onmachtige mensen, vluchtelingen en volksverhuizingen, rampen en oorlogen. Eigenlijk zijn de verschillen maar klein. Eeuwenlang is de Kerk dominant geweest door een sterke verbondenheid met de overheid en de politiek. Die tijd is voorbij. In ieder geval in ons land, maar inmiddels in steeds meer landen en het ziet ernaar uit dat dit doorzet over de hele wereld en niet alleen in het Christendom, maar ook bij andere religies.

Zo was het ook in de eerste eeuwen. Christenen waren een minderheid. Maar de echtheid van hun geloof, de onderlingen solidariteit, de openheid naar buiten, de dienstbaarheid in diaconie, de wijsheid in denken, de helderheid en inzichtelijkheid van het geloof. Alles droeg er aan bij dat het christendom groeide. Tot het einde van de vierde eeuw toen de Romeinse keizer het Christendom tot staatsgodsdienst maakte.

Wij, in onze tijd keren als steeds kleiner wordende Kerk terug naar die tijd. Daarom is het goed om opnieuw te kijken hoe de zending door Jezus in het begin eruit zag. In de eerste lezing zien we hoe de leerlingen dat doen.

Willen wij opnieuw levenskrachtig worden, dan moeten we gaan delen in de verrijzeniskracht van Christus, dan hebben we de Heilige Geest nodig. Daarom is het goed in deze tijd op weg naar Pinksteren hierover na te denken.

Elk onderdeel van wat we net noemden, vraagt verdieping:
1. Zó spreken de Schriften – We hebben bijbelgroepen nodig, waardoor we beter gaan horen hoe de Schriften spreken, bijbelstudie, verdieping.
2. over het lijden en sterven van de Messias, – Jezus vervult de Schriften. Wat is de plaats van lijden en sterven in het leven van de Christenen.
3. over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, – Zonder geloof in de verrijzenis, is ons geloof leeg en doelloos. Wat betekent de verijzenis.
4. over de verkondiging onder alle volkeren, – We moeten weer opnieuw leren verkondigen, niet alleen in verre landen, maar hier en nu, bij de volken van de moderne tijd.
5. van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. – De oproep tot bekering krijgt elke tijd opnieuw vorm. Los komen van het wereldse denken en herboren worden tot mensen met een nieuwe visie. Opnieuw ontdekken wat vergeving ontvangen en vergeving schenken betekent en het fundamentele belang daarvan.
6. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. – Je begint in je omgeving, bij geloofs- en buurtgenoten, maar daar blijft het niet bij. Je bent daarbij zelf het instrument, jouw getuigenis is belangrijk.

Jezus biedt ons een missie en visie om mee aan de slag te gaan. In deze Eucharistie mogen we hem in de heilige Communie ontvangen als de Verrezene, zodat we delen in zijn verrijzeniskracht en aan de slag gaan. Amen.

Voorbede

Wij zijn Gods kinderen, leerlingen van Christus en verkondigers van de Blijde Boodschap, bidden we dan vol vertrouwen.

Wij bidden voor de Kerk, dat God ons allen helpt om ons te verdiepen in de Schriften, het lijden en het kruis op te pakken, met Christus te verrijzen, te getuigen van ons geloof en vergeving te ontvangen en vergeving te schenken. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, voor de politiek en de medische wetenschap, voor economie en onderwijs, om een bezinning op waar het werkelijk om gaat, om solidariteit, wijsheid en volharding in het goede. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we weer plannen durven maken die leiden tot opbouw van onze gemeenschap, vragen we om de Heilige Geest die ons helpt om de juiste keuzes te maken. Bidden we om verdieping van ons geloof en innerlijke vrijheid tegenover de wereld. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze gezinnen, bijzonder op voorspraak van Sint Jozef, dat we ook thuis in onze gezinnen werken aan een nieuwe geloofscultuur waarin plaats is voor geloofsverdieping en geloofsgesprek, aandacht voor het Evangelie en navolging van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top