Ga naar hoofdinhoud

Vandaag gaan we in de lezingen twee keer de berg op, eenmaal met Abraham en eenmaal met Jezus. Zo barmhartig als God is voor Isaak, zo hard is de wereld voor Jezus.

Eucharistieviering in de parochiefederatie H. Laurentius (RRM) in de kerk van de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth, zondag 25 februari 2024, om 9.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2024QDR02B

Lezingen

E.L: Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Psalm: Ps. 116 (115), 10 en 15, 16-17 18-19
T.L: Romeinen 8, 31b-34
Ev. Vers. Vanuit een schitterende wolk …
Ev: Marcus 9, 2-10

Homilie

In de eerste lezing en het Evangelie gaan we twee keer de berg op. Twee keer heel verschillend, maar toch houden ze verband met elkaar. Kijken we eerst naar de eerste lezing. Het blijft een mysterie wat Abraham overkwam. Wat gebeurde daar? Het heeft iets lugubers, iets gruwelijks. Was het wel echt de stem van God? En als het de stem van God was, moest Abraham dan misschien iets leren? Is dit echt de manier waarop God mensen op de proef stelt? Er is veel over dit verhaal nagedacht, maar helemaal duidelijk wordt het niet. Belangrijk is wel dat Abraham dit zo ervaren heeft. Daarom is dit verhaal opteschreven. Abraham heeft met deze harder les geleerd dat God geen mensenoffers wil. Abraham heeft zo ook geleerd dat God voorziet in de meest moeilijke omstandigheden. En zijn geloof is niet gekwetst, is niet verminderd, integendeel, door deze ervaring is zijn geloof gegroeid en heeft hij God beter leren kennen.

De andere berg zien we in het Evangelie. Jezus gaat de berg op en neemt drie leerlingen mee. Bovenop de berg zien ze Jezus in een heel andere gedaante en horen ze de stem van de Vader. Petrus heeft nog niet door wat de positie van Jezus is te midden van de grote profeten. Mozes, Elia, Jezus; drie tenten. Het is de stem uit de hemel die het duidelijk maakt: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” Als ze dan rondkijken, zien ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. Alleen Jezus. Mozes en Elia zijn in de achtergrond verdwenen. Alleen Jezus. Hij is de Zoon, Hij is de welbeminde, naar Hem moeten ze luisteren.

Maar dan. Op de berg heeft Abraham geleerd dat God geen mensenoffers wil. Gij zult niet doden, dat is wat God wil. Maar wat gebeurt er als de drie leerlingen met Jezus van de berg afdalen? Jezus verbood hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Jezus spreekt over zijn dood en zijn verrijzenis. Even daarvoor, terwijl ze rondtrekken bij de dorpen van Caesarea Filippi, heeft Jezus al gezegd dat de Mensenzoon veel zal moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden verworpen worden en ter dood gebracht, maar drie dagen later zal verrijzen. Petrus wilde dat voorkomen, maar werd daarop door Jezus gecorrigeerd.

We lezen deze teksten in de veertigdagentijd omdat we op weg zijn naar de Goede Week, naar Goede Vrijdag. God houdt de hand van Abraham tegen; geen mensenoffers. Maar wat gebeurt er als God zijn Zoon aan de mensen geeft en hen de vrije hand laat. God spaart de zoon van Abraham. Sparen de mensen ook de Zoon van God? Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die ons oproept te luisteren naar zijn Zoon.

Wij bidden voor alle Christenen, om standvastigheid in het geloof, om zuiverheid in het verstaan van Gods Woord, om het licht van de heilige Geest, dat Hij ons Jezus leert kennen en naar zijn Woord doet luisteren. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, om een nieuw verdiept verstaan van wat godsdienst en godsdienstigheid betekenen naar het voorbeeld van Jezus. Om vrede en verzoening tussen de volken en om solidariteit rond het klimaatprobleem. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, om zegen over deze veertigdagentijd; dat we in staat zijn te kiezen voor Christus, voor zijn voorbeeld, voor zijn weg, voor zijn levenshouding en voor zijn totale liefde; dat wij Hem navolgen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, dat we elkaars kwaliteiten erkennen, dat we in deze veertigdagentijd groeien in het luisteren naar Gods stem en naar elkaar. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties:

Back To Top