Ga naar hoofdinhoud

Het is de Geest die levend maakt. Jezus zendt de Heilige geest over zijn apostelen. Jezus schenkt zijn Kerk, de Heilige Geest. Wij op het hoogfeest van Pinksteren dat de Heilige Geest ook onze harten vervult met Gods liefde, wijsheid en kracht.

Eucharistieviering in de parochiefederatie H. Laurentius (RRM), in de kerken van de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal), weekeinde van 18 en 19 mei 2024, om 09.30, 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2024TMPTPiB

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 2, 1-11
Ps: 103 (102), 1-2, 11-12, 19-20ab
T.L: Galaten 5, 16-25
All: Kom, heilige Geest, vervul … / Sequentie
EV: Johannes 20, 19-23

Homilie

Nieuwe mensen worden, een nieuwe schepping zijn, het oude is voorbij, God zendt zijn Geest, de geest van Vader en Zoon.

Twee verhalen vandaag over hoe de leerlingen de Heilige geest ontvangen. Eerst die korte zin uit het Evangelie volgens Johannes: Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Jezus blies over zijn leerlingen en zei: “Ontvangt de heilige Geest”. Dat was op de dag van Pasen, meteen als Jezus verschijnt: “Ontvangt de heilige Geest”. En ook meteen een zending: “Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Hadden ze dan nog het Pinksterfeest nodig? Daar blaast Jezus over hen en zegt: “Ontvangt de heilige Geest”. Waarom dan nog een keer na 50 dagen, op het Pinksterfeest. Omdat de Heilige Geest niet een keer komt of twee keer, maar steeds opnieuw.

Toen de engel bij Maria kwam, begroette hij haar: Wees gegroet. Vol van genade. En hij beloofde dat de Kracht van de Allerhoogste over haar zou komen. De Heilige Geest was al over Maria gekomen. Toch is zij erbij als de Heilige geest met Pinksteren komt.

Het zegt iets over ons, over ons mensen. Jezus blaast de heilige Geest over zijn leerlingen met Pasen. Maar Thomas was daar niet bij. Zou Thomas dan de Heilige geest niet ontvangen hebben. Hij is er wel bij op het Feest van Pinksteren. Maar daar waren wij niet bij. Wij komen tweeduizend jaar later.

Elk jaar vieren we Pinksteren, elk jaar worden er kinderen en volwassenen gevormd met het Sacrament van de heilige Geest, elke dag maken we een kruisteken in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij mensen hebben het nodig om steeds opnieuw de Heilige Geest te ontvangen, elk jaar opnieuw, elke dag opnieuw, zoals we elke week en soms elke dag de Eucharistie vieren, Hemelbrood als dagelijks Brood.

De lezingen laten ook zien dat op verschillende momenten de Heilige Geest geschonken wordt met een zending. In het Evangelie zien we hoe de leerlingen op Pasen de zending krijgen tot vergeving. Het is een volmacht die de apostelen hebben doorgegeven, die de bisschoppen doorgeven aan de priesters bij hun wijding en zending. Het is een zeer belangrijke opdracht, want alleen de Kerk kan namens Christus de zonden vergeven. Hij zegt tegen zijn leerlingen: “Als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven”. Als de Kerk haar taak van zonden-vergeving verwaarloost, kan de vergeving die Jezus heeft gebracht niet in onze wereld doorwerken.

Dat dit belangrijk is, misschien wel het belangrijkste, zien we hierin dat dit het is wat Jezus bij zijn eerste verschijning zegt, op de avond van de dag van zijn verrijzenis.

Met Pinksteren is er een andere zending. We zien het meteen: “Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? “Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, … de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.” Op Pinksteren ontvangen de leerlingen de Heilige Geest om in alle talen Gods grote daden te verkondigen, en met name de grootste daad, de verrijzenis van Christus, de opstanding, de overwinning op de dood en daarmee een heel nieuwe kijk op God. Eeuwig leven voor ieder die Gods Zoon aanvaart als zijn of haar Heer.

De Heilige Geest komt met zijn bijzondere gaven. De Heilige Geest heeft voor ieder van ons een of meerdere gaven die bij ons passen. We hoorden het in de tweede lezing: “Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen”.

Jezus zegt over de Heilige Geest dat die in ons bidt, in ons woont. Meer nog, God Vader, Zoon en Heilige Geest wil verblijf in ons nemen. Wat de Heilige Geest in ons bewerkt is wat Paulus noemt: “Christus in ons”. Christus in ons hart, met zijn liefde, met zijn trouw, met zijn vreugde. Met die inwoning brengt de Heilige Geest zijn gaven mee.

We vieren Pinksteren, dit feest helpt ons terug te denken aan toen, aan het begin van de Kerk. Het feest helpt ons ook stil te staan bij de dag van ons eigen Vormsel, de dag waarop de bisschop of de vormheer ons persoonlijk het sacrament van de Heilige Geest toediende. Pinksteren helpt ons na te denken welke gave u en mij geschonken is tot opbouw van de Kerk, “tot welzijn van allen”.

En bij dit alles, laat de vreugde van Christus heersen in uw hart, want de Heilige Geest is bovenal Gods teken van Liefde, dat God ons en heel de wereld bemint. Eerst zendt God zijn Zoon. Daarna zendt zijn Zoon de Heilige Geest. Vervolgens zendt de Heilige Geest ons de wereld in opdat deze wereld wordt tot die nieuwe wereld, die nieuwe schepping waarin God alles in allen is. Amen.

Voorbede

Jezus heeft ons de Heilige Geest beloofd, wij bidden tot God en vragen om de Heilige Geest.

Wij bidden voor alle gelovigen over de hele wereld. Wij vragen dat de Heilige Geest de harten van allen vervult met zijn troost en wijsheid, met kennis van de waarheid en de volheid van geloof, met sterkte en volharding; opdat allen getuigen worden van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving. Wij vragen om openheid, opdat de Blijde Boodschap van Jezus die wij verkondigen de harten van mensen mag raken, dat wijzelf meer en meer getuigen van zijn liefde, zodat alle mensen gelovig of niet, mogen inzien hoe goed God is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor ons bisdom en onze parochies, voor onze bisschop, de priesters, diakens en pastorale werkers, wij bidden voor de gelovigen, voor de vrijwilligers in en rond de kerk en in het bijzonder voor de vormelingen van deze dagen; wij vragen om inspiratie, saamhorigheid, een vurig geloof en grote liefde in alle harten. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen, voor alleenstaanden en echtparen, ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, wij vragen om de Heilige Geest, dat de vreugde van het Pinksterfeest allen tot eenheid en vrede brengt, wij vragen om geduld en wijsheid, om trouwe liefde en troost in moeilijke omstandigheden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top