Ga naar hoofdinhoud

We mogen vandaag het mysterie vieren dat God ons op drie manieren nabij is, dat Hij op drie manieren voor ons zorgt en ons liefheeft, als Vader, als Zoon en als Heilige Geest.

Eucharistieviering in de parochiefederatie H. Laurentius (RRM), in de kerken van de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth (Kathedraal), zondag 26 mei 2024, om 09.30, 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2024TRIN1B

Lezingen

E.L: Deuteronomium 4, 32-34, 39-40
Psalm: Ps. 33 (32), 4-5, 6 en 9, 18-19, 20 en 22
T.L: Romeinen 8, 14-17
All. Vers. Apokalyps 1, 8
EV: Mattheüs 28,16-20

Homilie

Verleden week zondag, op Pinksteren ging het over nieuwe mensen worden. Door de Heilige Geest leven in verbondenheid met God waardoor de verbondenheid met elkaar wordt hersteld en versterkt.

Verbondenheid met God, daar begint het, daar gaat het om. Maar, wie is God?

Toen ik acht of negen jaar oud was, zat ik ooit in onze benedengang op de grond. Onder mij lagen de houten vloerdelen en ik zat door een kier naar de donkere ondergrond te kijken. Ik vroeg me af wat daar nu onder zou zitten. Na een poosje dacht ik, maar als ik weet wat hieronder zit, dan wil ik ook weten wat daaronder zit en daaronder en daaronder. Ik kan me dat moment nog goed herinneren omdat ik ineens begreep dat God moest bestaan. Je kunt altijd doorvragen. Ergens moet er een begin zijn dat zelf geen ander begin heeft. Het is daarom logischer te geloven in Gods bestaan dan niet te geloven. Ik heb nooit meer getwijfeld aan het bestaan van God, toch kende ik God daardoor nog niet, ik was alleen overtuigd van zijn bestaan

Je kunt onderscheid maken. We beginnen bij de god van de filosofen, dat is de god van de wetenschap, god als oorsprong, oorzaak, impetus. God als verklarende theorie achter deze vergankelijke wereld. Maar met die god heb je geen relatie, dat is een onbewogen beweger, een grote klokkenmaker of hoe je het of hem ook wilt noemen.

Heel anders is de God van ons geloof. Dat begint al bij Noach, als hij luistert en gered wordt. Een God die een verbond sluit, een God die verbonden wil zijn met ons. We zien het bij Abraham die ook luistert en op weg gaat, op weg met God. God beweegt met hem mee en hij beweegt met God mee. God sluit met hem een verbond. Dat gaat door bij Mozes. In de brandende braamstruik ontdekt hij iets dat niet kan, het bosje verbrandt niet. Tegelijk ontdekt hij dat dit in hem ook zo is. Een brandend verlangen om zijn volk dat in slavernij leeft te bevrijden. God werkt in hem. Mozes ontvangt de tien woorden, Gods Verbond in de wet. Dan zien we het ook bij David, de gezalfde, de koning, die ervaart dat ondanks zijn zonden, God trouw blijft aan zijn verbond. Die God van het geloof is geen onbewogen beweger, die God is nabij, betrokken, die spreekt en luistert, die helpt en redt.

Het hoogtepunt is Jezus. Hij schenkt ons een Nieuw en Altijddurend Verbond. Hij is onze Weg, Hij gaat letterlijk met ons op pad, in Hem zien we het mysterie terug van de brandende braamstruik, maar dan in zijn volheid; God in Hem, Hij in God, ze delen dezelfde Geest. Jezus noemt ons de nieuwe Naam van God. Zo mogen we Hem aanspreken: Vader. Zo mogen we met God omgaan, Hij is onze Vader, zo mogen we tot Hem bidden en vragen zoals kinderen vragen aan hun vader, vol vertrouwen.

De god van het verstand, de god van de filosofen, de god van de wetenschap, die we niet kennen, waar we alleen een theorie over kunnen opzetten, komt in ons geloof tot leven en daar begint het mysterie van Gods Drie-eenheid. Want wat gebeurt er? Het Joodse Volk sprak de Naam van God niet uit. Zijn Naam is heilig. Daarom zeggen zij “Heer” tegen God. Jezus geeft ons de Nieuwe Naam van God: Vader. Maar wat de leerlingen ervaren met Jezus is dat God in Hem werkt, zo volkomen, dat ze Jezus ook Heer noemen. Jezus bezit een eenheid met God de Vader die zo volkomen is, dat Thomas na Jezus verrijzenis kan uitroepen: “Mijn Heer en mijn God”.

Toch is Jezus niet de Vader en de Vader is niet Jezus. Toch geloven de christenen maar in één God, we zijn geen polytheïsten. Wat wij doen is trouw blijven aan die bijzondere ervaring van de apostelen en de eerste christenen. Jezus is God, toch is Hij niet God de Vader. Ze zijn één en toch verschillend.

Dat gaat door bij de apostelen. Want de Geest van de Vader die zij in Jezus hadden ervaren, God in Hem, gaat door in de apostelen en de leerlingen. De Heilige Geest bewerkt hetzelfde in hen wat zij in Jezus zagen. Dat wat Jezus van nature had, door zijn Goddelijke oorsprong als Zoon van God, deelt Hij mee aan zijn apostelen en leerlingen. De Geest van de Vader en de Zoon. Ook die Geest is God. Ze zien het in wat de Heilige geest in hen bewerkt. Één God en toch Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ons mensenverstand zegt als snel, nee, dat kan niet. Een of drie, maar niet allebei. De apostelen en de eerste christenen erkenden ook dat zij dit met hun verstand niet konden rijmen. Is het geloof dan onlogisch? Nee, zij ontdekten dat God groter is dan onze logica. Zij beseften dat God zich op drie manieren openbaarde, als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Een en dezelfde God en toch Vader, Zoon en Heilige Geest.

Dat hadden de apostelen en de evangelisten ook niet zomaar van zichzelf. Ze bleven trouw aan wat Jezus als opdracht had gegeven en wat we vandaag aan het slot van het Evangelie hoorden: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.”

Dat hebben de apostelen en de leerlingen gedaan. Die opdracht hebben zij aan ons doorgegeven. God is groter dan ons verstand. Gelukkig maar, want zo is God drievuldig nabij, heeft ons drievuldig lief en schenkt God ons een drievuldige relatie, als kind tot de Vader, met Jezus als onze Broeder en de Heilige geest die met ons hetzelfde doet wat Hij in de apostelen deed. Amen.

Voorbede

Jezus wil ons laten delen in de eenheid van God zelf, daarom kunnen wij vol geloof en vertrouwen bidden:

Wij bidden voor de Kerk, dat alle gelovigen en alle mensen van goede wil Christus zo navolgen, dat zij gaan delen in de eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, dat mensen Gods liefde leren kennen die eenheid brengt, dat het voorbeeld van Jezus helpt om eigenbelang te overwinnen. Voor de politiek in ons land, om een brede blik, dat zij de rechtvaardige belangen van allen dienen en bevorderen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor allen die op de zaterdag voor Drievuldigheidszondag de priesterwijding ontvingen, lang of kort geleden, dat zij door een leven in navolging van Christus, ten dienste staan van God en de mensen; ten bate van heel de wereld. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen, voor alleenstaanden en echtparen, voor ouders en grootouders, voor kinderen en kleinkinderen, om eenheid in liefde, om begrip, wijsheid en geduld omdat mensen zo verschillend zijn, om acceptatie en vindingrijkheid zodat gezonde onderlinge verschillen worden ervaren als een rijkdom. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top