skip to Main Content

Eenheid in liefde. Zo is God één, zo is de kerk één. Zo wordt deze wereld een hemels bruiloftsmaal.

Eucharistieviering 16 en 17 januari 2010, om 17.00 en 19.00 uur, en om 09.30 en 11.00 uur, in de parochies van De Goede Herder, de Heilige Willibrord, de H. Jozef en De Goede Herder, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2010DHJ02C

Lezingen

E.L.: 1 Kor. 12, 4-11
Ps.: Jes. 62, 1-5
Al.: Hand. 16, 14b
Ev.: Joh. 2, 1-12

Homilie

De zondag van de eenheid in de bidweek om de eenheid. In alle kerken in Wassenaar schenken we hier aandacht aan. Eenheid; wat is eenheid. Toen Jezus voor Pilatus stond en over de waarheid sprak, zei Pilatus: wat is waarheid? Hij besefte niet dat hij tegenover de waarheid in levende lijve stond. En zoals Jezus van zichzelf kan zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zo zegt God van zichzelf: Ik ben de eenheid.

Als heel vroeg heeft de Kerk ingezien dat God drie en een is. Vandaag gaat de preek niet over de heilige Drie-eenheid, maar het het thema van vandaag heeft daar wel mee te maken.

Wat is eenheid? God is één, nog beter gezegd misschien: God is eenheid. Door de eenheid van God kunnen wij zeggen dat er slechts één God is, ook al erkennen we God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Het mysterie van Gods drie-eenheid, is de combinatie van veelheid en eenheid. Hoe kunnen vader, Zoon en heilige Geest één God zijn?

Zo ook de vraag: Hoe kunnen zoveel verschillende mensen, verschillende culturen, tijden, karakters, theologische en filosofische visies, zoveel verschillende groepen, toch één zijn?

Het geheim en de sleutel ligt bij de heilige Geest. Daarover gaat de lezing vandaag uit de brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe. “Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt.”

Wanneer we in onze tijd streven naar eenheid, dan moeten we ten zeerste te raden gaan bij de heilige Geest. Meer nog, we moeten de Geest de ruimte geven. De Geest die de liefde tussen de Vader en de Zoon is, die zo de Vader en de Zoon één laat zijn, die Geest maakt ook Gods kinderen één.

Het betekent dat als we naar de éénheid willen streven dat we eerst ons eigen geloof, ons eigen kind van God zijn, moeten verdiepen en intenser beleven. Hoe meer we onszelf kind van God weten, des te eerder kunnen we de ander ook als kind van God zien. Dan is er een basis voor gesprek, voor dialoog, voor wederzijds begrip. We moeten elkaar meer en meer leren beminnen, dat begint bij de leden van onze eigen parochie. Maar daar zien we ook het begin van het probleem al. Hoezeer beminnen wij elkaar? Zij we niet veel te veel kerkgangers die hoofdzakelijk in het weekend elkaar even tegen komen, maar verder weinig met elkaar van doen hebben.

Eenheid in de kerken, tussen de kerken en eenheid in de gezinnen. Vandaag horen we hoe Maria tegen de dienaren zegt: “doe maar wat Hij je zeggen zal.” Op die bruiloft is de wijn op. De bruidegom is tekortgeschoten, of het was een arm bruidspaar, en een arme familie, die gewoon niet meer wijn hadden. Maria gaat naar de betere bruidegom, de bruidegom van hemel en aarde, die hemel en aarde één maakt, die de scheidsmuur tussen de culturen, tussen Jodendom en heidendom, tussen God en mens neerhaalt opdat allen één zijn. Maria sluit aan bij de oude oproep van de profeten: Hoor Israël, luister Israël. De Heer uw God is de enige God. Nu zegt ze: “Doe maar wat Hij u zeggen zal.”

Om te weten wat God wil, luisteren wij naar Jezus, meer nog, doen we wat Hij ons zegt. Wanneer we dan de kruiken met water vullen, het eenvoudige water van de Wet en het water van ons doopsel, dan wordt dit water tot wijn van de nieuwe Bruidegom en van de nieuwe bruiloft. Het overvloedige liefdesmaal, het Verbondsmaal van God met zijn Volk.

Doen wat Jezus zegt. Dat is luisteren naar dit woord van Hem: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Vandaag krijgen wij de opdracht mee om in de huwelijken onze liefde te hernieuwen, naar het voorbeeld van Christus. Dat is liefde die zichzelf wegcijfert, opdat de ander kan leven. Die liefde is ook de basis tussen te verschillende gelovigen en verschillende Christelijke geloven. Eerst moet de wereld weer kunnen zeggen: “zie eens hoe zij elkaar liefhebben.” Dan zal ons getuigenis weer geloofwaardig zijn, dan zal er eenheid komen, die ook theologische en filosofische en culturele en traditionele verschillen overstijgt.

Eenheid is gebaseerd op liefde. Ook onze eenheid met de slachtoffers in Haïti. Deze dagen zal er een beroep op ons worden gedaan om solidair te zijn. De eerste noodhulp is op gang gekomen. Er worden nog slachtoffers levend onder de puinhopen vandaan gehaald. Maar ook volgende maand en over een hal jaar en over een jaar en daarna zal er hulp nodig zijn. We hebben contact gehad met Kerk in Nood. Zij staan in verbinding met de nuntius van Haïti. De aartsbisschop is dood, de kathedraal is verwoest, het seminarie is ingestort, er zijn veel doden, waaronder meerdere priesters en seminaristen. De gemeenschappen zullen de kracht van hun geloof nodig hebben om weer aan een toekomst te bouwen en ze zullen onze hulp nodig hebben. Dit weekend is de collecte geheel voor Haïti. Mocht u er niet op gerekend hebben, dan kunt u het altijd via de kerk overmaken.

Eenheid in liefde. Zo is God één, zo is de kerk één. Zo wordt deze wereld een hemels bruiloftsmaal. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot onze hemelse Vader.

Bidden wij voor de Kerk en vragen wij om eenheid, de erfenis en hartewens van Christus. Dat de Heilige Geest ons inspireert om hindernissen te overwinnen. Vragen wij om wijsheid en kracht om te bouwen aan één hechte Wassenaarse geloofsgemeenschap. Dat de eenheid van de Christenen het getuigenis van ons geloof in het Evangelie mag versterken. Laat ons bidden.

Bidden wij voor de bevolking van Haïti. Dat alle mensen, maar vooral de zwaksten hulp krijgen. Bidden wij voor de helpers die van alle kanten toestromen, dat zij het volhouden en de mensen weten te bereiken. Bidden we voor de Kerk in Haïti, dat het geloof de mensen kracht geeft om door te gaan. En vragen we voor hen om een blijvende hulp in de komende jaren. Laat ons bidden.

Bidden we voor de gezinnen en speciaal voor de gehuwden, dat zij op voorspraak van Maria de vreugde van het huwelijk weten vast te houden, dat zij de eenheid bewaren en verdiepen, dat zij een fundament mogen zijn voor kinderen, kleinkinderen en voor de gehele samenleving. Bidden we ook voor hen die hierin niet geslaagd zijn, dat zij een nieuwe start kunnen maken. Laat ons bidden.

Back To Top