Ga naar hoofdinhoud

De mensheid gedraagt zich meer en meer als God, heersend over leven en dood. Ieder van ons raakt beïnvloed door deze wereld, door het idee dat alles maakbaar is. Ook de kleine mens, Jan modaal, voelt zich steeds meer God in eigen huis.

Eucharistieviering 9 en 10 oktober 2010, om 19.00 uur, 9.30 en 11.00 uur, in de parochies te Wassenaar van de H. Willibrord, de H. Jozef en De Goede Herder, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2010DHJ28C

Lezingen

E.L.: 2 Koningen 5,14-17
Ps.: 98 (97) 1, 2-3ab, 3cd-4
T.L.: 2 Timoteüs 2, 8-13
All.: Mat. 11, 25
Ev.: Lucas 17, 11-19

Homilie

Weet u nog iets dat God alleen kan? In vroegere generaties was dat gemakkelijker. Al waren er genoeg mensen die zichzelf God dachten; legeroversten, keizers, Farao’s, mannen en vrouwen, die konden beschikken over leven en dood, over landen en gebieden, die alles bezaten, en alles wat zij wilden, gebeurde.

Het gewone volk kende dat gevoel niet zo, die waren afhankelijk, kwetsbaar, zij moesten de belasting betalen waardoor de keizers in luxe kon leven. Zij waren het die ook nog door rovers werden overvallen, zij waren het ook die met harde arbeid hun kost moesten verdienen.

Maar in een paar dingen moesten ook de groten der aarde erkennen dat zij toch afhankelijk waren, dat zij toch geen goden waren. In de eerste plaats betrof dat hun gezondheid. Ook keizers konden ziek worden en dood gaan. Ja, ze konden zelfs gek worden, ten prooi aan een verwarde geest. En iets waar ze ook geen invloed op hadden, dat was het weer. In sommige landen was dat wel redelijk voorspelbaar, maar er zijn heel wat oorlogen geweest die door weersverandering een grote wending kregen.

Maar hoe is dat nu in onze tijd? Sinds we de menselijke genen aardig in kaart hebben gebracht, groeit het idee dat we tussen nu en 50 jaar vrijwel alle ziekten de baas kunnen, ja meer nog, we kunnen dan de ouderdom en de dood steeds verder uitstellen. We kunnen de mens gaan perfectioneren, herscheppen naar ons idee. En wat het weer betreft. Al sinds 1940 zijn er onderzoeken en proefnemingen om het weer te beïnvloeden. Ook in onze tijd gaan die onderzoeken door. En als je ook het weer kunt manipuleren, dan zitten we echt op de stoel van God. God bestaat niet meer, lijkt het, de mens is de baas. Met andere woorden: “De mens is god geworden”.

Dat is de omkering van ons geloof, omdat wij geloven dat God mens is geworden om ons te verlossen.

Vandaag horen we twee genezingsverhalen. De Syriër Naäman wordt van zijn melaatsheid genezen. Misschien was het Psoriasis of een andere huidziekte. Maar het was ongeneeslijk en Naäman kon niet anders dan erkennen dat God deze genezing had bewerkt. Naäman was een vreemdeling voor de Joden en voor de profeet Elisa. Maar hij was geen vreemdeling voor God.

Jezus geeft ook een voorbeeld van een vreemdeling die genezen wordt, maar nu in contrast met negen Judeërs. Negen mannen uit Judea, negen Joden, gaan genezen naar huis. Één man, een Samaritaan komt terug om God te danken. Deze Samaritaan beseft dat hij in de ontmoeting met Jezus dichter bij God is gekomen dan in de tempel. Als hij God wil bedanken en eer wil brengen, dan keert hij terug naar Jezus.

Gaat dit Evangelie nu over dankbaarheid? Gaat het erom dat Jezus de eenzaamheid van deze 10 melaatsen doorbreekt? Als we letten op de slotzin, zien we dat het gaat om geloof? Maar om wat voor soort geloof? In Jezus is God in ons midden, meer dan in de tempel is Hij in Christus aanwezig. Het is voor deze Samaritaan vanzelfsprekend dat alleen God beschikt over leven en dood en dus ook over gezondheid. Zo ontdekt hij door zijn genezing wie Jezus is en toont hij dat door terug te keren en in Jezus God te eren.

Voor onze tijd zou dat lastiger zijn. Wie heeft nog het idee dat God over het leven gaat? Deze dagen is de Brit Robert Edwards, de uitvinder van IVF – reageerbuisbevruchting – geëerd met de Nobelprijs voor geneeskunde. Sinds die eerste baby, Louise Brown, zijn er nu ongeveer 4 miljoen IVF-kinderen geboren. Maar we beseffen dat er wereldwijd nu ook ongeveer 1 miljard abortussen zijn gepleegd. De mensheid gedraagt zich meer en meer als God, heersend over leven en dood.

Ieder van ons raakt beïnvloed door deze wereld, door het idee dat alles maakbaar is. We gaan een kindje maken, hoor je ouders in spé zeggen. De groten van deze wereld hebben bovendien macht en invloed en met de wetenschap die ze kunnen inkopen, voelen sommigen zich net als de keizers, god op aarde. Maar …, en dat is het verschil met tweeduizend jaar geleden, ook de kleine mens, Jan modaal, voelt zich steeds meer God in eigen huis.

Het Evangelie van vandaag eindigt met de woorden van Jezus: “Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.” Jezus zegt niet: “Je geloof heeft je genezen.” Nee, belangrijker dan de genezing is zijn redding. Deze Samaritaan is gered uit een wereld die hem van God weg hield. In zijn terugkeer naar Jezus is hij tot God teruggekeerd. En u weet, de naam ‘Jezus’ betekent: ‘God redt’.

Wij zijn hier in de kerk om precies dezelfde reden, om gered te worden uit de invloed van de wereld, om ons denken – en voelen – en willen – te zuiveren. In de ontmoeting met Jezus, hier in de verkondiging en in de Eucharistie, spreekt Hij zijn Woord tot ons, hier raakt Hij ons aan, hier geneest Hij onze ziel. Aan het kruis zien wij wat Hij voor onze redding over heeft, zo belangrijk is het dat wij als vrije kinderen van God in deze wereld staan, hecht verbonden aan Christus en door Hem echt vrij. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God.

Bidden wij voor alle gelovigen op aarde, vragen wij om vreugde en dankbaarheid, om vertrouwen en inzet, om geduld en volharding, opdat zij zich blijven geven aan God, tot opbouw van Gods Koninkrijk op aarde. Laat ons bidden.

Bidden wij voor ons land, voor de formatie, voor het komende kabinet en alle politiek verantwoordelijken. Dat zij partijpolitiek en partijbelang overstijgen, dat zij zich inzetten voor wat werkelijk goed en nodig is. Laat ons bidden.

Bidden we voor alle zieken, bijzonder alle melaatsen in onze tijd, maar ook voor hen die als melaatsen worden behandeld, om nabijheid van goede mensen, om juiste medische zorg en informatie, maar bovenal dat zij hun plaats midden in de samenleving mogen hebben. Laat ons bidden.

Bidden we voor onze gezinnen, om tijd en aandacht voor elkaar, om prioriteit voor menselijke waarden, dat niemand buiten elkaars liefde valt. Vragen wij dat ouders de verhouding tussen gezin en werk meer leggen naar het gezin. Laat ons bidden.

Back To Top