Ga naar hoofdinhoud

Kracht: Onze kracht ligt niet in het getal, in onze kennis of onze talenten, niet is overredingskracht of schrijf- dicht- of spreekkunst. Onze Kracht ligt in onze zwakte, omdat we geen weerstand kunnen bieden aan het goede, aan het verlangen om goed te doen, te dienen en op te bouwen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), 9 mei 2013, om 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de Willibrordkerk te Oegstgeest (MP3)

Preek beluisteren vanuit de Willibrordkerk te Oegstgeest (MP3)

Preek: C2013TMPHVCAUFX

Lezingen

EL.: Handelingen 1,1-11
Ps.: 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9
T.L.: Hebreeën 9,24-28; 10,19-23
All.: Matteüs 28, 19 en 20
Ev.: Lucas 24,46-53

Homilie

U ziet ze ongetwijfeld van tijd tot tijd, TV-programma’s over de sterkste man. Vrachtwagens vooruit trekken, boomstammen en biervaten tillen. Maar wat wij mensen ook kunnen tillen, een olifant is sterker, en wanneer je echt zware dingen moet aanpakken, dan nemen we een hijskraan.

Kracht; het is wel handig als je stevig bent, maar wanneer Jezus het over Kracht heeft, begrijpen zijn leerlingen dat het Hem niet gaat over body-building in een Griekse atletiekschool.

Er zijn veel soorten kracht; de kracht van het woord, een scherpe pen kan meer bewerken dan honderd sterke soldaten. De kracht van het geduld; de druppel holt de steen uit. De kracht van samenwerking; samen sta je sterk. Over wat voor Kracht spreekt Jezus?

Het is een bijzonder moment, die laatste uren van Jezus als de verrezene bij zijn leerlingen. Het lijkt op een soort college op het seminarie. In het Evangelie horen we de onderwerpen van dat laatste college. Die periode na Jezus’ verrijzenis is een periode geweest van diepe bezinning, gebed en een intense ervaring van Jezus’ aanwezigheid.

In die periode krijgen de leerlingen Jezus’ Woord over de Bijbel. Over wat de Schriften al gezegd hebben over het lijden en het sterven van de Messias. Blijkbaar was de vraag naar het lijden toen al actueel. Ook de vraag naar het sterven en wat er daarna gebeurt. Ze krijgen Jezus’ Woord over hun zending, een zending naar de uiteinden van de wereld. De Blijde Boodschap blijft niet beperkt tot één volk of ras of land of cultuur.

Daar heeft die kracht mee te maken, Jezus zegt: “Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.” Zo komen we op het spoor om wat voor Kracht het gaat. Jezus spreekt over Kracht om te getuigen.

Wat voor kracht heb je nodig om te getuigen? Overtuigingskracht? Of overredingskracht? Gaat het om de kracht van het woord of de kracht van ons verstand? Wat is dat voor kracht’ kracht om te getuigen?

Hierover is natuurlijk veel te zeggen, maar ik zou me willen beperken tot de kracht van het geloof, de kracht van de hoop en de kracht van de liefde.

We zitten midden in het jaar van het geloof. Wat is de kracht van ons geloof? Het is een kracht die alle twijfel overwint. We hebben kracht uit de hemel nodig om werkelijk te kunnen geloven en tegelijk geeft het geloof ook kracht om de weg van het geloof op te gaan en vol te houden. Don Bosco kreeg in zijn tienerjaren ruzie met zijn oudere broer. Zijn broer vond spierballen en hard werken meer dan genoeg, met boekenwijsheid koop je niets. Don Bosco had de kracht van het geloof ontdekt, die kracht kan de wereld veranderen, want het geloof kan mensen veranderen. Don Bosco ontdekte in de persoon van Jezus een voorbeeld dat hem heel zijn leven heeft geïnspireerd en kracht heeft gegeven om voor duizenden straatjongens die in de loop der jaren bij hem aanklopten iets goeds te betekenen. Door de kracht van het geloof kon Moeder Teresa het klooster verlaten en gaan leven temidden van de armsten van de armen in Calcutta.

Zo is ook de hoop een kracht. De hoop geeft kracht om het vol te houden. De kracht van de moed, omdat je durft te hopen op Gods hulp, hopen op een goede afloop, hopen dat Gods liefde sterker is dan de haat van de wereld, hoop op redding voor je dierbaren, hoop op verbetering van de moraal; ook de hoop is een kracht. De hoop verloren is het al verloren. Hoop doet leven. De kracht van de hoop houdt ons op gang, houdt ons in beweging op die hoopvolle weg die Christus is.

Als Paulus zegt dat van deze drie de Liefde de grootste is, dan geldt dat ook voor de kracht van de liefde. Wat hebben mensen voor elkaar over uit kracht van de liefde? Ik herinner me een foto van een oorlog waarin een vader over zijn kind gebogen is in een laatste wanhopige poging zijn kind te beschermen. At we zien, als we kijken naar het kruis, is de kracht van Jezus’ liefde, waardoor hij in staat is een gruwelijk lijden te ondergaan, een verschrikkelijk sterven mee te maken, uit kracht van de liefde.

Dat is de kracht van de heilige Geest, een heilige kracht en een heiligende kracht, kracht voor het goede, kracht die van boven komt en in ons alle egoïsme overwint. De kracht van waaruit Jezus zijn tekenen en wonderen kon doen. De kracht waardoor de leerlingen de wereld in konden trekken. Dat is de kracht van de Kerk. Onze kracht ligt niet in het getal, in onze kennis of onze talenten, niet is overredingskracht of schrijf- dicht- of spreekkunst. Onze Kracht ligt in onze zwakte, omdat we geen weerstand kunnen bieden aan het goede, aan het verlangen om goed te doen, te dienen en op te bouwen.

Die Kracht is de heilige Geest. Om die GeestKracht vragen wij, bidden wij, smeken wij, om in en met en door die Kracht te leven en te getuigen dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, die uit de dood is opgestaan. Amen.

Voorbede

Vragen wij vol geloof om de heilige Geest.

Wij bidden voor alle mensen die geloven in Christus, dat zij op dit feest van zijn hemelvaart meer dan ooit uitzien naar de Heilige Geest. Vragen we dat Gods Geest ons allen maakt tot levende en vurige getuigen van Christus. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor onze samenleving waar zoveel ander vuur steeds oplaait, vuur van haat en geweld, vuur van macht en eigenbelang. Vragen we dat de Heilige Geest de harten van zovelen mag raken met zijn kracht tot geloof, hoop en liefde. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor ons bisdom en onze parochie. We vragen om de heilige Geest, dat wij weer moed krijgen, kracht om ons meer te verdiepen in Jezus’ woord en leven. Wij vragen om hoop die ons weer in beweging zet. Wij vragen om liefde die ons los maakt van onszelf. (Laat ons bidden.)

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor jong en oud; wij vragen om de Heilige Geest als een kracht tot gemeenschap, een kracht tot geduld en saamhorigheid, een kracht voor gehuwden om de liefde te bewaren en steeds weer te doen groeien. (Laat ons bidden.)

Back To Top