Ga naar hoofdinhoud

Een wake up call van Jezus: Hij wil ons wakker maken, zodat we niet indutten en het belangrijkste vergeten.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk), Sint Willibrordus (Wassenaar) en H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 20 en 21 augustus 2016, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Willibrordus te Wassenaar (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Willibrordus te Wassenaar (MP3)

Preek: C2016DHJ21CAUFX

Lezingen

E.L: Jesaja 66, 18-21
Psalm: Ps. 117(116) 1,2
T.L: Hebreeën 12, 5-7. 11-13
All: Johannes 14, 6
EV: Lucas 13, 22-30

Homilie

Verleden jaar november gaf onze bisschop Hans van den Hende een interview voor radio Maria. Daarin herinnerde hij aan een uitspraak van Paus Benedictus XVI, die zei: “De Kerk is een ‘netwerk van liefde’. Dit netwerk blijft nodig, juist ook in een samenleving die niet uitgesproken kerkelijk is, om een beschaving van liefde op te bouwen. De manier waarop we dit voorleven, ons geloof en ons gebed zijn van waarde voor de samenleving.”

Een “Netwerk van liefde” om een “Beschaving van liefde” op te bouwen. Juist in dit jaar van Barmhartigheid mag onze aandacht daar extra op gericht zijn. Het Evangelie van deze zondag is daarbij een soort wake up call, een wekker. We moeten wakker worden. Wanneer je meeloopt met de maatschappij en de heersende cultuur, kun je in slaap gewiegd worden en losraken van God.

Er wordt op de televisie wekelijks een uitzending gewijd aan paus Franciscus, waarin Andries Knevel geboeid door deze paus probeert te achterhalen wat hem nu zo bijzonder maakt. De laatste keer kwam ook de kerstmeditatie van 2014 naar voren waarin de paus in navolging van de kerkvaders 15 valkuilen opsomde, die voor de Romeinse Curie en voor elke christen van toepassing is. Duidelijke woorden om wakker te maken, in de zin van: Wie de schoen past, trekke hem aan. Ik noem de punten van de paus in mijn woorden:
1. Denken dat jij onmisbaar bent en dat jij altijd door kunt gaan. 2. Activisme, waardoor je altijd maar bezig bent. 3. Het messiassyndroom, alsof jij hoogstpersoonlijk de wereld moet redden. 4. Altijd alles plannen, geen ruimte voor de H. Geest. 5. Gebrek aan samenwerking. 6. Spirituele vergeetachtigheid waardoor je niet meer aan God grote daden denkt. 7. Eigenwaan en rivaliteit naar anderen. 8. Gespletenheid in je bestaan, zodat je twee gezichten hebt en een dubbelleven leidt. 9. Roddel en kwaadsprekerij waardoor jij er beter uit komt. 10. Hooggeplaatsten een bijna goddelijke status toekennen. 11. Onverschilligheid voor de naaste. 12. Gebrek aan vreugde met strakke begrafenisgezichten. 13. Alles vasthouden, niets weg doen en steeds meer opstapelen in je huis. 14. Hokjesgeest, eerst de eigen groep, geen openheid voor anderen. 15. Wereldse voordeeltjes en belangen najagen.

Dit gewetensonderzoek was een wake up call van paus Franciscus een kleine twee jaar geleden. Wat is nu de wake up call van Jezus in het Evangelie vandaag? Ik lees u voor: Hij zal u antwoorden: ‘Ik weet niet waar gij vandaan komt’. Dan zult ge opwerpen: ‘In uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze straten hebt ge onderricht gegeven’. Maar weer zal zijn antwoord zijn: ‘Ik weet niet waar gij vandaan komt’. Gaat weg van Mij, gij allen die ongerechtigheid bedrijft.

Waar gaat dit over: ‘In uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze straten hebt ge onderricht gegeven’ Dat zijn twee werkvelden in onze parochie, twee aspecten van ons Christelijk leven. ‘`We hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken’. Dat is de liturgie. Het Eucharistie,de maaltijd van de Heer, zijn Brood en zijn Beker. We hebben ooit Eerste Communie gedaan, we zijn regelmatig naar de Kerk gegaan. We waren vaak in de Mis. Je hebt het Viaticum, de Communie op het sterfbed ontvangen. Jezus zegt: Het is niet genoeg. Met dat alleen kom je er niet.

Dan een ander werkveld. De mensen zeggen: ‘In onze straten hebt ge onderricht gegeven’. Dat is verkondiging, catechese en huisbezoek. We hebben de catechismus nog op de lagere school gehad. We hebben ook Bijbel-avonden gevolg. We hebben meegedaan aan een geloofspraatgroep en een gebedsgroep. Paus Johannes Paulus II heeft Nederland bezocht. Wie weet komt Paus Franciscus ooit. We hebben cursussen gevolgd, de pastorale school. Maar Jezus zegt: Het is niet genoeg, daarmee ben je er nog niet.

Wat mankeert er dan aan? Ben je dan geen goed katholiek als je trouw naar de kerk gaat en meedoet met de catechese cursussen, misschien wel met bezinning, kloosterweekends en retraites?

In zijn gelijkenis zegt Jezus: “Gaat weg van Mij, gij allen die ongerechtigheid bedrijft”. Ongerechtigheid is niet alleen de naaste rechtstreeks kwaad berokkenen, het is vooral gebrek aan gerechtigheid, het verwaarlozen van de naaste. Ongerechtigheid kent vele vormen. Zo gaat het over het werkveld diaconie. Wij kunnen als christen net als de farizeeën in de tijd van Jezus stipt zijn in de eredienst en nauwkeurig in de kerkelijke voorschriften, wij kunnen net als de schriftgeleerden in de tijd van Jezus alles weten over de heilige Schrift en over de geloofsleer; als onze daden niet getuigen van liefde en barmhartigheid, dan baat al dat andere niet.

De tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën, zegt ons: “Kind, minacht de tucht van de Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent’. Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; …”

Jezus zegt in het Evangelie: “Gaat weg van Mij, gij allen die ongerechtigheid bedrijft”. Gods Koninkrijk bereikt pas zijn volheid in het hiernamaals, maar alles wat wij doen is van invloed is op onze eindbestemming. Gods Koninkrijk begint hier op aarde en wordt reeds zichtbaar in Gods kinderen door concrete daden van barmhartigheid en gerechtigheid. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor de Kerk, om daadwerkelijke naastenliefde, door diaconie en concrete inzet, dat christenen niet afwachten wat de overheid doet of de verzekering, maar dat zij hun handen uit de mouwen steken en hun naasten nabij zijn. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, voor vluchtelingen en ontheemden, we vragen Gods hulp dat structuren van ongerechtigheid door wapenfabricage en handel, door uitbuiting en winstbejag, worden overwonnen door sociale gerechtigheid en barmhartigheid. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, voor diaconie en gemeenschapsopbouw, we bidden om evenwicht in liefde voor God en de naaste, dat geloof niet beperkt blijft tot de mond of het hoofd, maar altijd concreet wordt in daden van liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat God de bron mag zijn van liefde in het gezin, waardoor we samen bouwen aan een netwerk van liefde en een beschaving van liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top