Ga naar hoofdinhoud

Jezus roept op tot navolging. Wat mag die navolging ons kosten? Zijn we bereid moeite te doen om zijn Woord te verstaan en in de praktijk te brengen?

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Joannes de Doper (Katwijk), 3 september 2016, om 19.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2016DHJ23C

Lezingen

E.L: Wijsheid 9, 13-18b
Psalm: Ps. 90 (89) 3-4, 5-6, 72-73, 74 en 77
T.L: Filémon 9b-10. 12-17
All: Johannes 8, 12
EV: Lucas 14, 25-33

Homilie

“In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee.”

Dat waren nog eens tijden. Talloze mensen trokken met Jezus mee. Het kan ons spontaan doen denken aan de eerste helft van de vorige eeuw. Volle kerken, zeker in de dorpen, een rijk verenigingsleven, feestelijke vieringen met processies, een krachtige politieke partij en een eigen vakbond die beide rekening hielden met gelovige principes. Het waren toen inderdaad talloze mensen die met Jezus meetrokken.

Maar wat voor mensen waren dat? Kijken we eerst naar de mensen die tweeduizend jaar geleden met Jezus meetrokken. Voor hen houdt Jezus een toespraak die er niet om liegt. Je moet je leven in deze wereld haten, dat is niet alleen die grote boze wereld, maar ook je leefmilieu, je directe omgeving. Jezus spreekt tegen mensen die op dat punt iets prijs te geven hebben. Wat is dat voor wereld of leefmilieu en wat bedoelt Jezus hier met haten?

Om het Evangelie te verstaan, moet je verder kijken dan letterlijke woorden. Op een andere plaats herhaalt Jezus een van de geboden: “Eerst uw vader en uw moeder”. Een andere keer zegt Hij: “Bemin uw naaste als uzelf”. Hij zegt zelfs dat je je vijand moet liefhebben. Wat bedoelt Hij hier dan met haten.

Je zou kunnen denken dat Jezus beter wat minder dubbelzinnig had kunnen spreken, maar ik denk dat Hij ons uitdaagt en prikkelt om mee te denken. Hij roept geen passieve luie volgelingen. Jezus spreekt in parabels en gelijkenissen, hij gebruikt woorden in meerdere betekenissen, daarmee wordt gaandeweg duidelijk wie werkelijk moeite wil doen om Hem, die ten diepste onbegrijpelijk en onnavolgbaar is, te gaan begrijpen en navolgen.

Soms, als je terugkijkt op je werk, je gedrag, je houding, waarin je de fout in bent gegaan, kan je zeggen: “Ik krijg een hekel aan mezelf”. Heb je dan echt een hekel aan jezelf? Dat is ingewikkeld, ja en nee. Je keurt af wat fout was, maar je moet wel verder met jezelf en met je verleden.

Voor wie het wil begrijpen is het niet zo moeilijk. Alle dingen kunnen je op den duur zo vasthouden, dat je onvrij wordt. Dat geldt eerst voor foute dingen zoals drank, drugs en noem maar op, maar het geldt ook voor goede dingen. Een gezellige kaartavond, een leuk televisie-programma, sportuitzendingen, wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden, Olympische Spelen, maar ook verjaardagen en familiebezoekjes, uitjes met de zaak of avondjes van de sportvereniging; noem maar op. Of vakanties in het buitenland, reizen, uitjes die vroeger niet mogelijk waren. Jezus maakt ons vandaag bewust dat het dikwijls juist goede zaken zijn die je af kunnen houden van je diepere roeping, van de diepere laag in ons leven, een hoger doel, een belangrijke opdracht, datgene waar het echt om draait.

Jezus spreekt tot zijn tijdgenoten en Hij spreekt tegen ons. De gelovigen in het Rijke Roomse Leven hadden een grote rijkdom, die tijd had veel goede kanten. Toch is dit alles bijna in één generatie verloren gegaan. Hoe kon dat gebeuren? Ik denk precies om dat waar Jezus ons vandaag voor waarschuwt.

Geloof levert geen korte termijn winst. Alles wat stevig moet worden, groeit langzaam. Jezus bevrijdt ons van allerlei menselijke bindingen en teveel van het goede is ook een kwaad. Er is veel te zeggen over wat er mis was in de kerk voor het Vaticaans Concilie, zoals er ook veel te zeggen is over de Kerk in onze dagen. Zo was er ook veel mis in de wereld in de eerste helft van de vorige eeuw en is er opnieuw veel mis in de wereld in deze tijd.

Uit het verleden moeten we leren en deze woorden van Jezus zijn dan ook aan ons gericht. Het Evangelie is er niet voor luie of gemakzuchtige mensen. Het helpt niet om het Evangelie te versimpelen, verder in te korten, nog toegankelijker te vertalen of te vervangen door hedendaagse voorbeelden. Zoiets kan als het behulpzaam is in de preek of bij studieavonden. Het Evangelie lezen, Jezus navolgen, aan jezelf werken, is moeizaam en dat zal het altijd zijn, dat is niet als hapklare brokken te koop. Dat gebeurt bij goedkope predikers, die je met Jezus automatisch rijkdom en voorspoed beloven.

Het lijkt meer op de topsporters van de Olympische Spelen. Ik heb met bewondering gezien hoeveel onze Nederlandse turnkampioene Sanne Wevers, met het hele gezin thuis, over heeft gehad om haar gouden medaille te bereiken. In ons leven gaat het om een hoger doel dan olympisch goud. Voor haar grootste concurrente de Amerikaanse Simone Biles, met vier gouden plakken en een bronzen, geldt hetzelfde. Zij komt er openlijk voor uit dat ze katholiek is. Ze heeft altijd een rozenkrans bij zich en als ze kan steekt ze een kaarsje op bij Sint Sebastianus, de patroonheilige van de atleten.

Worden we in de eerste lezing opgeroepen echte wijsheid te zoeken. In de tweede lezing roept Paulus ons op om voorbij te kijken aan persoonlijke belangen of ergernissen, omwille van Gods liefde. En Jezus zegt: “Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt kan hij mijn leerling niet zijn en niemand van u kan mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit”. Dat is geen makkelijke reclameboodschap, maar wie Jezus aanvaardt en op weg gaat, zet daarmee een eerste stap in de richting van Gods Koninkrijk. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot onze hemelse Vader in dit jaar van barmhartigheid.

Wij bidden voor de Kerk, dat zij de bevrijdende Boodschap van het Evangelie in alle echtheid en radicaliteit blijft verkondigen en voorleven, opdat allen die hiervoor open staan hun weg vinden in het voetspoor van Christus. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat meer mensen mogen gaan beseffen dat minder gehechtheid aan bezit meer ruimte geeft aan God en de naaste. Bidden we om een nieuw inzicht in een duurzame economie, met respect voor de natuur en het diepere menselijke welzijn. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie, dat we het woord van de paus over bezit en milieu mogen aannemen als een profetisch woord voor onze tijd. Dat we in dit jaar van barmhartigheid de kracht vinden om hierin stappen te zetten. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat een grotere vrijheid tegenover materieel bezit, ruimte geeft voor een geestelijke rijkdom voor jong en oud. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top