Ga naar hoofdinhoud

We mogen geen omstanders blijven, maar we moeten gaandeweg van positie veranderen en ons bewegen in de richting van Jezus, gaandeweg worden zoals Hij.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk), Sint Willibrordus (Wassenaar) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 29 en 30 oktober 2016, om 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Eucharistieviering beluisteren vanuit de H. Willibrord te Oegstgeest (MP3)

Preek beluisteren vanuit de H. Willibrord te Oegstgeest (MP3)

Preek: C2016DHJ31CAUFX

Lezingen

E.L: Wijsheid 11, 23-12, 2
Psalm: 145 (144) 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14
T.L: 2 Tessalonicenzen 1, 11-2,2
All: Lucas 21, 36
EV: Lucas 19, 1-10

Homilie

Vandaag de derde in een reeks. We hadden de afgelopen weken eerst de barmhartige Samaritaan tegenover de gerespecteerde priester en leviet die om het slachtoffer heenliepen. We hadden de boetvaardige Tollenaar die achterin bleef tegenover de gerespecteerde Farizeeër die dankbaar was dat hij geen tollenaar was. Vandaag de tollenaar Zacheüs, tegenover al die gerespecteerde omstanders die daar op Jezus mopperen.

Het Evangelie eindigt vandaag met de zin: “De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was”. Waar doet die zin u aan denken? Wanneer Jezus in de eerste hoofdstukken van het Evangelie de tollenaar Levi roept, dan zegt Jezus: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar om zondaars te roepen, opdat ze zich bekeren” (Lukas 5,32). En wanneer Jezus vertelt over het verloren schaap tegenover de negenennegentig andere in de kudde, eindigt Hij met de zin: “Zo, zeg ik u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert” (Lukas 15,10).

Wat gebeurt er nu met Zacheüs, Wat overkomt hem? Het lijkt erop dat hij onopgemerkt Jezus wil zien, hij klimt in een boom langs de weg. Zacheüs heeft blijkbaar lak aan de opmerkingen van de omstanders en mogelijk is hij niet de enige die dat doet. Er is bij Zacheüs dus een verlangen om Jezus te zien, hij doet er moeite voor. Daarin is hij niet anders dan de omstanders. Die willen ook Jezus zien en doen daar ook moeite voor.

Omdat het Evangelie voor ons geschreven is, mogen we de vraag stellen wie wij zijn in dit evangelie? Zijn wij toeschouwers? Zijn wij Zacheüs? Zijn wij mopperende omstanders? Wie zijn wij?

Ook wij doen moeite om naar de kerk te gaan, ook wij willen Jezus ontmoeten, hier in dit Godshuis. Net als Zacheüs geven we geld, straks in de collecte als een gave aan God. Misschien niet de helft van ons bezit, maar toch geven wij ook naar vermogen. We vieren het Sacrament van de Eucharistie dat een Sacrament is van ontmoeting en verbondenheid met God in Christus Jezus. Alle rollen in het Evangelie kunnen onze rollen zijn. We horen weinig over de leerlingen, die zijn er ook bij. Wat zouden zij denken? Opnieuw verbaasd over dit gebaar van Jezus? Net als zoveel mensen verbaasd staan bij weer een nieuw gebaar van paus Franciscus. Hij weet mensen te verrassen en daarmee aan het denken te zetten.

Het is goed om je eigen plek in dit Evangelie op te zoeken en het zo mee te maken. Met wat voor gevoel gaan we naar de kerk? Voelen we ons een uitzondering, dat we anders dan anderen mensen zijn, al diegenen die niet meer naar de kerk gaan? Zacheüs was ook een uitzondering en Jezus had oog voor hem. Voelen we ons rechtvaardig, juist omdat we naar de kerk gaan, tegenover al diegenen die niet meer gaan? Dan lijken we op die mopperende omstanders.

De bedoeling is natuurlijk dat we in praktijk brengen wat Jezus bij de voetwassing aan zijn leerlingen zei: “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb” (Johannes 13,15). Dat betekent dat we gaandeweg van positie moeten veranderen en ons bewegen in de richting van Jezus. We mogen geen omstanders blijven, we mogen geen tollenaar blijven, we moeten net als de leerlingen met Jezus meetrekken en gaandeweg worden zoals Hij. Zijn woorden, zijn voorbeeld, zijn denken en doen, zijn verrassende optreden, maar bovenal zijn bewogenheid met de mensen.

Van Jezus kunnen wij leren niemand af te schrijven, ook niet een tollenaar die jarenlang zichzelf heeft verrijkt en weinig of niets aan zijn geloof heeft gedaan. We kunnen van Jezus leren om dieper te kijken, welk verlangen leeft in het hart van de ander? Jezus had oog voor een dubbele eenzaamheid in het hart van Zacheüs. Eerst de eenzaamheid binnen de bevolking. Een rijke tollenaar heeft alleen stroopsmeerders, mensen die steekpenningen betalen, of juist alleen hatelijke blikken. Zacheüs wordt door de farizeeën met de nek aangekeken, hij bevuilt zich met het geld van de Romeinen. Dat is de menselijke eenzaamheid, die nooit door geld kan worden gecompenseerd.

Daarnaast is er de eenzaamheid in zijn relatie met God. Zondaar zijn bewerkt eenzaamheid. Je kunt moeilijk naderen tot God, want je bent je bewust van de situatie waarin je leeft. Natuurlijk kan je een moment van genade meemaken, maar je situatie blijft dezelfde, tenzij je daar werkelijk iets aan kunt doen. Meestal lukt dat alleen als God je te hulp komt.

Dat is een van de redenen waarom paus Franciscus het jaar van barmhartigheid heeft uitgeroepen, dat over drie weken eindigt. Op het hoogfeest van Christus Koning, worden de heilige deuren gesloten die dit jaar uitdrukking waren over die weg van barmhartigheid waarin Jezus de Weg is en de deur van de schaapskooi van barmhartigheid.

Zacheüs heeft de barmhartigheid gezien in de blik waarmee Jezus hem aankeek. God maakte een gebaar naar hem en in zijn hart werd het antwoord geboren dat zijn leven veranderde. Zo kon hij antwoorden met barmhartigheid. Zo kijkt Jezus ieder van ons aan, Hij wil door de Communie, hier vandaag bij ons te gast zijn, in ons huis, in ons hart, in ons leven. Amen.

Voorbede

Bidden wij vol vertrouwen tot God, onze barmhartige Vader.

Wij bidden voor alle mensen van goede wil, dat zij hun leven lang nieuwsgierig blijven naar Jezus, dat zij steeds opnieuw moeite doen om Hem te ontmoeten, dat zij zich laten raken door zijn blik en Hem navolgen op de weg van barmhartigheid. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, waarin de barmhartigheid of oog hebben voor elkaar, vaak wordt ingewisseld voor commercieel belang. Wij bidden voor de politiek, waarin het partijbelang en ideologisch politiek belang de barmhartigheid vertroebelt en bederft. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie van de Heilige Augustinus en voor onze parochiekern, wij vragen om een vernieuwd besef dat we zondaars zijn en leven vanuit Gods barmhartigheid. Dat dit besef ons niet terneerdrukt of afstoot, maar ons dichter naar Jezus brengt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, vragen we dat dit jaar van barmhartigheid een blijvende positieve verandering mag bewerken in ons omgaan met elkaar. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top