Ga naar hoofdinhoud

In een wereld waar God ver weg is, heeft de diabolos vrij spel.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de Sint Willibrordus (Wassenaar), de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 13 en 14 februari 2016, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2016QDR01C

Lezingen

E.L: Deuteronomium 26, 4-10
Psalm: 91 (90), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15
T.L: Romeinen 10, 8-13
All: Matteüs 4, 4b
EV: Lucas 4, 1-13

Homilie

Praat u wel eens over uw bekoringen, over uw zwakheden, uw verborgen fantasieën, foute verlangens, begeertes, hartstochten en hardnekkige ondeugden? Nu bedoel ik niet te vragen of u wel eens biecht, want dan kan dit alles ter sprake komen, eerder gewoon in de omgang met anderen, met je wederhelft, broer, zus, vriend, collega, met iemand die je vertrouwt.

Zelf volg in de televisie maar heel zelden, praktisch alleen af en toe op mijn tablet. Maar ik weet dat er series zijn waarin mensen voor de camera heel hun ziel blootleggen. Ik zie die series niet en kan er dus ook niet over meepraten, maar aangezien ik veronderstel dat het merendeel van u niet regelmatig op tv verschijnt en bevraagd wordt, houd ik het toch bij deze vraag, of u wel een spreek met anderen over die heel persoonlijke bekoringen. Want vaak geldt dat als je erover spreekt, met een vertrouwd persoon, je er grip op krijgt.

Bekoringen, wat zijn dat? In het Onze Vader zeggen we: “Leid ons niet in bekoring”. Een betere vertaling is: “Leid ons niet in beproeving”. Dat horen we ook in deze lezing vandaag: “Jezus werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld”. Natuurlijk is het niet vreemd dat we ook spreken over de bekoringen van de duivel, van de diabolos, de leugenaar, de tweespaltzaaier, de slang, want als iets niet bekoorlijk is, trekt het ons niet aan, als er geen bekoring is om een andere keuze te maken, zullen we snel het goede kiezen.

We zijn getuigen van Jezus’ bekoringen en beproevingen. Het Evangelie noemt er drie. Jezus krijgt honger, niet een klein beetje, maar een enorme honger. Honger staat hier voor veel meer dan alleen behoefte aan voedsel. De diabolos is een stem in Jezus hoofd die Hem de mogelijkheid voorhoudt om zijn kracht, zijn macht, zijn kunde, zijn inzicht, voor zichzelf te gebruiken. Wanneer je zo deskundig en machtig bent als Jezus, hoef je toch geen honger te lijden!?

We weten dat Jezus zichzelf later het Brood uit de Hemel zal noemen. We weten dat hij later over het Brood dat Hij ons geeft, zal zeggen: “Dit is mijn Lichaam.” We weten hoe Hij het brood breekt en uitdeelt aan de vijfduizend mensen bij de maaltijd op de berg. Dat kon Hij alleen, doordat Hij hier Zich vrijmaakt van alle neiging om voor zichzelf te zorgen. Hij leeft van Gods Woord, dat is zijn Brood. De wil van de Vader doen, dat is zijn spijs.

Het roept bij ons de vraag op waar wij van leven; wat is ons echte voedsel en wie geeft dat? Geeft de wereld dat? Brood van de warme bakker, ontspanning, luxe, lekker eten en drinken, wat houdt jou in leven? Wat helpt jou om je echte roeping te volgen? Jezus wordt later beschuldigd dat hij eet en drinkt met tollenaars en zondaars. Vandaag zien we dat Hij volkomen vrij is om ja of nee te zeggen. Zijn echte brood komt van de Vader en zo kan Hij Brood ten leven worden voor ons. Dat geldt ook ons, wanneer wij leven uit God, als Christus ons echte Brood is, kunnen wij brood ten leven worden voor anderen.

De tweede bekoring en beproeving is macht, aardse macht, de macht van de keizer, van de regering, van de hogepriester in Jeruzalem, de macht van de volksgunst, de macht van de media, de macht van de economie, de macht van het genot en het amusement, de macht van de schoonheid en de bekoorlijkheid, de macht van het zwaard en van techniek, de macht van kennis en van het geld, de macht van status en invloed. In een wereld waar God ver weg is, waar God niet in tel is, daar zegt de diabolos, de tweespaltzaaier, dat hij daar de baas is. Hij kan ze laten samenwerken of tegen elkaar in opstand brengen, hij kan schijnbare vrede en welvaart naar voren halen of oorlogen en onderdrukking. In een wereld waar God ver weg is, heeft de diabolos vrij spel.

Wat is Jezus’ bekoring. Is het niet verstandig om gebruik te maken van al die krachten in de wereld? Is het niet slim om zelf keizer te worden, om zelf aan het hoofd te staan van de media, om zelf aan de touwtjes te trekken in de economie, en in het amusement? Is het niet slim om erger te voorkomen, is het niet slim om drugs te gedogen, anders speel je toch de onderwereld in de kaart! Is het niet slim om prostitutie te legaliseren, anders worden de pooiers toch de baas? Is het niet beter om abortus uit het strafrecht te halen, anders zoeken vrouwen toch hun toevlucht bij louche figuren! Is het niet beter om vrienden te worden met de wereld? Dan kan je nog iets bereiken. Het antwoord van Jezus is: “De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”.

Een derde bekoring en beproeving die Jezus moet overwinnen is hoogmoedig en vermetel vertrouwen. Het is ook de bekoring van Sola Scriptura; Het staat er toch! Ik laat mijn kind niet inenten, want God zal ervoor zorgen. Als het dood gaat is het Gods wil. Alsof je bij een rivier kunt gaan wonen en je kinderen niet leert zwemmen, want God zal ervoor zorgen. Alsof je naar beneden kunt springen en doodvallen en dan zeggen het is Gods wil. Wie onnodig risico neemt, en zegt dat God ervoor zal zorgen, die stelt God op de proef.

Wat zijn uw bekoringen, uw beproevingen? Hebt u overwonnen, of bent u onderuit gegaan? Vandaag zoeken we steun bij Hem die ze uit kracht van de heilige Geest heeft overwonnen. Daar begint ook onze overwinning. Amen.

Voorbede

Bidden wij in deze veertigdagentijd tot God die ons Kracht geeft om stand te houden in de beproevingen.

Wij bidden voor al Gods kinderen, wij vragen om de heilige Geest, dat wij onderscheid kunnen maken tussen leugen en waarheid, tussen Gods wil en ons eigen verlangen, tussen onze roeping en de verlokkingen van de wereld, dat we door Gods Kracht standhouden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld, om menslievendheid en eerbied voor iedere mens, we bidden om vrede, om wijsheid, om vindingrijkheid in vredesprocessen, we vragen Gods hulp en redding voor de vervolgde Christenen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, dat we de kansen van deze veertigdagentijd benutten, bijzonder in het jaar van barmhartigheid, dat we de kracht van de Sacramenten zoeken om aan onszelf te werken, dat we met Pasen gegroeid zijn als Gods kinderen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, we bidden voor vertrouwen en openheid, dat wij elkaar steunen in de strijd tegen leugen en onwaarheid, dat groot en klein zicht krijgt op eigen zwakheden om elkaar te helpen om ze te overwinnen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top