Ga naar hoofdinhoud

Vandaag staat het gebed centraal in de lezingen. Het is ook een van de belangrijkste redenen waarom we samenkomen om de Eucharistie te vieren.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van: Sint Willibrordus (Wassenaar), de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 27 en 28 juli 2019, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019DHJ17C

Lezingen

E.L: Genesis 18, 20-32
Psalm: Ps. 138 (137) 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8
T.L: Kolossenzen 2, 12-14
All. Vers. Matteüs 11, 25
EV: Lucas 11, 1-13

Homilie

“Heer, leer ons bidden”. Dat is wat we de leerlingen vandaag horen zeggen. Ze vragen aan Jezus: “Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.” In de eerste lezing hebben we ook een voorbeeld van gebed: Abraham als een biddende voorspreker bij God.

We hebben het lange gesprek van Abraham gevolgd: “Wilt Ge werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen in de stad; zult Gij die dan verdelgen?” “Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?” Abraham gaat tot het uiterste. Iedere keer als hij ontdekt dat God barmhartig is, gaat hij een stap verder om de stad te sparen. Toch is het ook een triest verhaal, want uiteindelijk wordt die stad niet gespaard. Dan liep het bij de profeet Jona beter af. Jona wilde dat God de stad met de grond gelijk zou maken, maar de stad bekeerde zich en God spaarde Ninivé.

Waarom geeft de Bijbel dit voorbeeld van Abraham? We kunnen het misschien vergelijken met wat Jezus zegt over de arme weduwe en de onrechtvaardige rechter. Die arme weduwe bleef aankloppen, ze bleef vragen, want ze vroeg om recht en ze kreeg het. We kunnen het ook vergelijken met Mozes, als hij hoort dat God het helemaal zat is en het volk wil vernietigen omdat het steeds maar weer mort en opstandig is, dat treedt Mozes naar voren en houdt een vurig pleidooi voor het volk. En God verhoort het gebed van Mozes.

In het Evangelie spoort Jezus ons ook aan om te bidden, met aandrang te vragen, te zoeken naar wegen om God te bewegen tot barmhartigheid, steeds weer bij God aan te kloppen aan zijn hart dat vol liefde is voor de mens. Jezus spoort ons aan om te bidden.

Hoe vaak bidt u en hoe bidt U? Als ik die vraag stel, kunnen de antwoorden nogal wisselen. Stel ik de vraag aan iemand die weinig met geloof bezig is, dan hoor ik soms: “Ik denk regelmatig na, en als ik in het bos loop of langs de zee, dan mijmer ik ook wat over hoe wonderlijk alles toch is. Dat is mijn manier van bidden”. Iemand anders kan zeggen: “Ik bid een morgengebed en een avondgebed en soms ook bij de maaltijd”. Weer een ander kan zeggen: “Ik bid haast altijd, want heel de dag door praat ik tegen God”.

Hoe zou dat bij de leerlingen zijn geweest? Zij zagen Farizeeën op allerlei openbare plaatsen hardop staan bidden, met hun gebedsmantels en lange kwasten psalmen en gebeden reciteren. De leerlingen kenden de gebeden in de synagogen. Maar ze zagen ook de leerlingen van Johannes de Doper, die op een andere manier baden. Bovenal zagen ze Jezus Zelf als Hij in gebed was. Zo zagen de leerlingen verschillen en zo vragen ze aan Jezus: “Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.” De leerlingen van Johannes baden op de manier van Johannes. Zij willen nu leren bidden op de manier van Jezus.

Dus terug naar de vraag: “Hoe vaak bidt u en hoe bidt U?” Over ‘Hoe vaak”, zegt Jezus een andere keer: “Bidt altijd”. Met andere woorden; heel je leven heel de dag, van de ochtend tot de avond moet een lange dialoog en verbondenheid met God zijn. Over hoe we moeten bidden zegt Jezus: “Bidt niet met omhaal van woorden zoals de heidenen die denken dat ze door de veelheid van woorden verhoring vinden”.

In het Onze Vader leert Jezus ons hoe wij moeten bidden. In de eerste plaats: Spreek God aan als Vader. Dat is de nieuwe Naam, de definitieven Naam die God heeft. Niet een naam zoals wij mensen namen geven, maar spreek hem aan vanuit de relatie die Hij met ons heeft; spreek Hem aan als Vader.

Dan zegt Jezus dat we moeten beginnen met dat wat van belang is voor God: “Vader, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome”. Daar beginnen we mee. Begint u de dag met gebed, begin dan met God te prijzen om de nieuwe dag en dat je hoopt dat de mensen God eerbiedigen, zijn Naam eerbiedigen, dat mensen, groepen, regeringen, wetenschappers, militairen, economen, media, niet alleen maar doen wat zelf willen, maar zoeken naar wat God wil, het goede dat God voor ogen staan met deze wereld en deze tijd.

In deze zomerse dagen, worden veel mensen zich bewust dat de klimaatverandering echt doorgaat en ook dat de mensheid aar zelf ook een rol in speelt. We mogen overwegen dat er eerst een andere klimaatverandering is begonnen, het geloofsklimaat is in de laatste 1000 jaar, de laatste 500 jaar en met name de laatste 200 jaar drastisch veranderd. Die klimaatverandering gaat vooraf aan alle andere klimaatveranderingen. Het politieke en militaire klimaat veranderde en verandert in onze tijd nog steeds. En nu verandert ook het klimaat van het weer, wereldwijd.

Jezus leert ons bidden, opdat er in ons innerlijk een ander klimaat gaat heersen, dat in ons innerlijk Gods Naam wordt geheiligd en in ons innerlijk Gods Rijk komt. Dat gebeurt wanneer wij in ons innerlijk mensen van gebed zijn, die innerlijk altijd bidden, altijd verbonden zijn met God. Dan wordt dat de basis van een nieuwe verbondenheid met elkaar, met de politiek, met de wetenschap, met de media, met de handel en ook met de natuur. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God, onze hemelse Vader.

Wij bidden voor al Gods kinderen, dat zij leven vanuit hun relatie met de hemelse Vader, dat zij vreugde vinden in het gebed, dat zij God lofprijzen, danken, dat zij smeken voor anderen en voor henzelf en ook in stilte God aanbidden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld, vanwege de klimaatverandering in het geloof, de klimaatverandering in de politiek en op veel andere terreinen en de klimaatverandering in de natuur, dat er een werkelijke bekering komt, zodat God onze wereld en onze tijd barmhartig zal zijn. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we het woord van Jezus serieus nemen en zelf steeds meer mensen van gebed worden, dat we bidden voor elkaar, voor Kerk en dorp, voor familie en vrienden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; dat het gebed ook in de gezinnen weer een vanzelfsprekende plaats mag innemen, dat gezinnen kleinen huiskerken worden waar mensen groeien in verbondenheid met God en elkaar. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top