Ga naar hoofdinhoud

Vandaag horen we over Zacheüs. Jezus is bij hem te gast. Vandaag zij ook wij hier weer te gast bij God in dit Godshuis. Tegelijk wil Jezus van zijn kant bij ieder van ons te gast zijn. Laat die ontmoeting vreugde brengen in onze harten.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrordus (Wassenaar) en de H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 2 en 3 november 2019, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019DHJ31C

Lezingen

E.L: Wijsheid 11, 23 – 12, 2
Psalm: Ps. 145 (144) 1-2, 8-9, 10-11, 13 cd-14
T.L: 2 Tessalonicenzen 1, 11-2,2
All. Vers. Lucas 21, 36
EV: Lucas 19, 1-10

Homilie

Jezus is niet goedkoop. U begrijpt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Zacheüs ontvangt Jezus in zijn huis en geeft meteen de helft van zijn bezittingen aan de armen. En hij was rijk. Stel dat iemand van het pastoraal team bij u op huisbezoek komt en aan het eind zegt u, ik geef de parochie de helft van al mijn spaargeld, ik geef het voor de diaconie en voor de pastoraal. Hoe zullen kinderen of familie of vrienden reageren? Nou dat was een duur huisbezoek.

Het verhaal is bekend: Jezus te gast bij Zacheüs en de mensen eromheen die mopperen: “Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!” Dat geluid is niet vreemd, want wat lees je in Psalm 1. “Gelukkig de mens die weigert te doen, wat goddelozen hem raden; die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters. Hij is als een boom, aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd; des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.” Of Psalm 84: “Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.”

U kent het Nederlandse gezegde: “Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”. Elke ouder hoopt dat zijn kind niet in een kring van slechte vrienden belandt, want voor je het weet zit je kind in de problemen. De reactie van de omstanders is dus niet vreemd. Het is eerder opvallend dat Jezus dit doet. Zo laat Hij zien dat de ene zondaar de andere niet is, dat je mensen de gelegenheid moet geven om hun leven te veranderen, dat je oog moet hebben voor hun situatie en begrijpen dat een handreiking het verschil kan maken.

Als ik zeg: “Jezus is niet goedkoop”, moet ik ook zeggen: “Goedkoop is duurkoop”. Het geluk dat Jezus je biedt, kost je inderdaad wat. De wereld biedt goedkoop geluk aan, in alle vormen en maten en hoeveelheden, je kan het zo je huis binnenhalen; maar het is als voedsel dat niet verzadigt, als een portemonnaie met een gat erin, je blijft het kopen, want je wordt er nooit echt gelukkig van. Uiteindelijk ben je alles eraan kwijt.

Zacheüs had precies dat zetje nodig. Hoe is dat met ons? Zouden we wel meer die weg met Jezus op willen, wachten wij misschien ook op een zetje? Of zijn we toch meer die toeschouwers en kijken we op afstand naar dat tafereel. Misschien vinden we het wel mooi wat daar gebeurt, misschien denken we: “Waarom komt Jezus niet even bij mij op huisbezoek?” Zouden wij dan bereid zijn de helft van ons spaargeld aan God te geven, door het weg te geven aan mensen in nood?

Ik begon te zeggen: “Jezus is niet goedkoop”. Maar klopt dat wel? Ik zou ook kunnen zeggen: “De liefde van Jezus is juist gratis en kost je niets”. Hij biedt het aan. Hij geeft zichzelf, zonder iets terug te vragen. Jezus zei immers niet tegen Zacheüs: “Ik ga pas met je mee, als jij meer geld aan de armen geeft!” Nee, hij zei: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” Jezus is bekommerd om Zacheüs, oprecht bekommerd. Zo zegt Hij aan het einde: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.”

Jezus is oprecht bekommerd om Zacheüs en dus om iedere zondaar, om iedere mens. Eerst gaat Jezus met Zacheüs in gesprek, Hij komt bij hem thuis, Hij laat hem zien dat ook hij bij Gods Volk hoort, dat Gods liefde ook voor hem is bestemd. Daarin geldt dan dat Jezus’ liefde wel gratis is, maar niet goedkoop. Het kost Hem op de eerste plaats veel. Jezus geeft tijd en aandacht, overwint weerstanden van de omgeving, want Hij doet het niet zoals mensen het van Hem zouden verwachten, zelfs niet met de Bijbel en de Psalmen in de hand.

Wat die liefde Jezus Zelf kost, zien we natuurlijk aan het kruis, zover gaat Hij om alle mensen naar het huis van de Vader te halen. Dan zeg je inderdaad: Zijn liefde is niet goedkoop, is ook niet te koop, is ook niet te betalen. Alles geeft Hij. Geeft Zacheüs de helft van zijn bezit; Jezus geeft alles.

In de tweede lezing schrijft Paulus aan de christenen van Tessalonica: “Broeders en zusters. Telkens opnieuw bidden wij onze God, dat Hij u zijn roeping waardig maakt en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof met macht tot volkomenheid brengt”. Paulus schrijft dit niet aan de bisschop ter plekke, of aan de presbyters, de oudsten, de priesters; hij schrijft het aan de gelovigen. “Telkens opnieuw bidden wij onze God, dat Hij u zijn roeping waardig maakt.”

Hier zien we dat Paulus iedere Christen als een geroepene ziet. Dat mag ons opnieuw doen nadenken wat mijn persoonlijke roeping is, waartoe roept God mij persoonlijk, tot welke bijdrage aan zijn koninkrijk nodigt Hij mij uit? Dan gaat het niet zo dat je eerst iets moet doen voor Hem, en daarna geeft Hij ook wat; nee, eerst geeft Hij ons zijn Zoon. Alles, het meest kostbare dat Hij bezit. Zo bevestigt Hij ieder van ons in zijn liefde. Als die liefde bij u binnenkomt, hier en nu, straks bij de Communie, thuis bij uw stille gebed, als zijn liefde ingaat in uw hart, dan zal de vreugde, net als bij Zacheüs uw hart wijd maken en vrij en gul, zodat het overloopt en vol verlangen is om goed te doen. Dan geldt ook voor u dat woord van Jezus: “Vandaag is ook aan jou heil ten deel gevallen, want ook jij bent een kind van God. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.” Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die ons liefheeft en naar ons luistert.

Wij bidden voor alle gedoopten, dat zij zich bewust zijn dat zij door God geroepen zijn, dat zij weten dat God hen liefheeft, dat ze bij Christus en bij zijn Kerk horen. Bidden wij dat alle geroepenen de liefde van Christus mogen ervaren en beantwoorden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld, voor alle mensen zoals Zacheüs, die het gevoel hebben er niet bij te horen, dat zij zich aangesproken weten door Christus, dat ze zijn liefde leren kennen, dat zij zich laten raken door zijn aanwezigheid, dat zij hun hart verruimen en Gods liefde verspreiden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we allen samen oog hebben voor mensen die verloren lopen, dat we anderen de hand weten te reiken, dat we hen welkom heten in Gods huis en hen begeleiden op die weg die leidt naar het Vaderhuis. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; om een groeiend bewustzijn dat ieder van ons is geroepen, dat we een gemeenschap van geroepenen zijn, dat God ieder van ons vol liefde opneemt in de kring van zijn kinderen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top