Ga naar hoofdinhoud

Een dieptepunt kan tegelijk ook hoogtepunt zijn. Diep vernederd in de ogen van de mensen, maar hoogverheven voor God; dat is Christus en dat vieren we op het hoogfeest van Christus Koning.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 23 en 24 november 2019, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019DHJ34C

Lezingen

E.L: 2 Samuël 5, 1-3
Psalm: Ps. 122 (121) 1-2, 3-4a, 4b-5
T.L: Kolossenzen 1, 12-20
All. Vers. Marcus 11, 10
EV: Lucas 23, 35-43

Homilie

Wat is voor u de ultieme vernedering? Hebt u een herinnering aan een gebeurtenis die enorm vernederend was? De afgelopen tijd is er aandacht voor pestgedrag onder jongeren, naaktfoto’s van een ander via het Internet verspreiden, chantage. Vrouwen die vernederd werden waar Me Too een reactie op is. Vernedering is zou oud als de mensheid, net als geweld.

Vandaag de ultieme vernedering van Christus; zijn kruisdood. Het begon met de veroordeling – zonder schuld, de geseling – zonder schuld, het kruisdragen en de kruisdood – zonder schuld. Bespotting, slagen, uitlachen, joelen, duwen en trekken. Hij verdroeg het allemaal, niet voor zichzelf, maar voor ons.

Waarom is dit zo zijn weg naar zijn koningschap? Waarom moet Hij ten ondergaan, alle eer verliezen, naakt staan tegenover zijn bespotters, met de bloedende striemen op zijn rug en de doornenkroon op zijn hoofd?

Ooit had God de mens gemaakt tot hoogtepunt van de schepping. “Jij moet de wereld besturen, jij mens bent koning van de schepping, heers dan over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over de wilde en de tamme dieren. Jij mens bent het die hier namens Mij de scepter zwaait”. Zolang de mens naar God bleef luisteren, ging het goed. Zodra de mens naar de andere stem ging luisteren ging het fout.

Wat was Gods bedoeling met Adam, met Eva, met de mens in het begin? De bedoeling was dat de mens over de schepping zou heersen zoals God dat deed, zoals God het had voorgedaan in zijn enorme scheppingswerk. Dat betekent dienend leiding geven, dat is de hoogste positie innemen om het kleinste ten dienste te staan, dat is uit liefde de leiding op je nemen en je talenten inzetten om de schepping mooier te maken. Maar vanaf het moment dat de mens gehoor gaf aan de tegenstander, keerde alles zich om. De mens en de aarde werden elkaars tegenstanders en naarmate de mens machtiger werd, werd het misbruik groter. Bij de mensheid sta je in aanzien als je macht hebt, als je rijk bent, als je mens en dier naar je hand kunt zetten. Dat is omgekeerd van wat God had bedoeld met dienend leiding geven, je talenten inzetten ten dienste van de naaste, van de schepping en uiteindelijk ten dienste van God.

Daar dus zit de clou van de omkering. Als de mens de schepping werkelijk wil besturen zoals God het heeft bedoeld, moet heel ons systeem zich omkeren. Niet de macht moet in hoog aanzien staan, maar het dienstwerk. Het geld moet niet héérsen, het geld moet díenen. Alles wat macht geeft is bedoeld om te dienen, schoonheid en intelligentie, kennis en invloed. Alles is bedoeld om te dienen. Dat vraagt een totale omkering, eerst in ons denken en vervolgens in heel ons maatschappelijke systeem.

In het slotdocument van de Amazone Synode wordt gesproken over integrale bekering. Het document noemt er voor de Kerk in de Amazone vier: pastorale bekering, culturele bekering, ecologische bekering en synodale bekering. De gedachte is dat alleen als we ons echt bekeren er toekomst is. Dat geldt daar, maar het geldt in zekere zin nog meer hier.

Wetenschappers, waaronder psychologen en sociologen, die redeneren vanuit de evolutie, zijn vaak geneigd te zeggen dat zulke ideeën niet reëel zijn, utopieën, fata morgana’s, zoethoudertjes, dromerij. De mens is nu eenmaal een wolf in schaapskleren, die zijn verstand gebruikt om zijn instincten te volgen, die macht zoekt om te overleven, die aardig is voor anderen om er zelf beter van te worden. En dan wijzen ze naar de geschiedenis, tot en met de wereldoorlogen, de gaskamers, de Goelag Archipel en alles wat zich nu in de afgelopen decennia heeft afgespeeld. Wanneer je niet zou geloven, zou je denken dat ze gelijk hebben.

Dat is precies waar bekering over gaat. Geloven dat het anders kan met Gods hulp. Dat hoe hardnekkig die structuren in ons doorwerken, vanuit de evolutie, vanuit onze erfenis van ons voorouders, van onze cultuur, van thuis, in het klein en in het groot, dat er ondanks dat toch de mogelijkheid is daaruit op te staan. Meer nog, al het oude kan omgebogen worden tot iets goeds. Macht kan dienen, geweld kan worden overwonnen. Je redt de wereld niet met techniek, maar door omkering van ons denken en doen.

Dat is wat we zien in het Evangelie. Jezus gaat de weg van de dienstbaarheid en wordt uitgelachen, bespot, gekruisigd en gedood. Zijn overwinning komt pas daarna, met zijn verrijzenis, maar dan is zijn overwinning ook totaal. Hij overwint de dood, Hij overwint alle spotternij, Hij overwint het ongeloof, Hij is de Mens zoals God hem heeft bedoeld, de Mens die zal heersen over aarde en hemel, over vogels in de lucht en de vissen in de zee, over wilde en tamme dieren, ja zelfs over de sterren in het heelal. Zo vieren wij Christus Koning.

Wat voor de mensen toen de diepste vernedering, ontmenselijking, afgang en ondergang leek, was zijn laatste stap naar de totale overwinning. Dat is onze weg, navolging van Christus. Als wij aanzien verliezen omdat wij Hem volgen, weten we dat we op de goede weg zijn. Als we macht verliezen omdat we onze talenten in dienst stellen van zijn Koninkrijk, weten we dat we eens zullen delen in zijn overwinning. Omkering, bekering, anders denken en anders doen. De enige weg die toekomst geeft aan onze schepping, ja aan het heelal. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die ons in Jezus naar een nieuwe toekomst leidt.

Wij bidden voor alle gelovigen dat zij het dienstwerk van Christus waardoor Hij ons vrijmaakt van de oude mens, durven aannemen, dat Hij ons geneest en de omkering in ons bewerkt, zodat wij hem navolgen en wij met Hem het leven winnen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de samenleving, om inzicht in de eigen zwakheden en tekortkomingen, om geloof dat met Christus een nieuwe wereld mogelijk wordt, om bekering en samenwerking tussen alle mensen van goede wil. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we in ons leven werkelijk Christus Koning laten zijn, door Hem na te volgen in zijn manier van denken, kijken, geloven en werken, dat we durven dienen en meebouwen aan Gods Koninkrijk. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen; dat we inzien welke machten ons leven beheersen zijn, dat we inzien dat we los moeten komen van alles wat ons hindert in onze navolging van Christus Koning. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top