Ga naar hoofdinhoud

Op deze dag viert de Kerk wereldvrededag. Op voorspraak van Maria, de moeder van God, bidden wij om vrede; dat dit een jaar van vrede mag zijn. Die vrede zal er zijn wanneer wij Christus in ons hart toelaten.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van de H. Joannes de Doper (Katwijk), 1 januari 2019, om 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019NIEUWJAAR1C

Lezingen

E.L: Numeri 6, 22-27
Psalm: Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8
T.L: Galaten 4, 4-7
All. Vers. Hebreeën 1, 1-2
EV: Lucas 2, 16-21

Homilie

1 januari 2019. Hoogfeest van Maria de Moeder van God en in de katholieke Kerk ook wereldvrededag. In de litanie van Loreto, de bekende Maria-litanie, wordt Maria Koningin van de Vrede genoemd. Dit is een titel die teruggaat op begin 15e eeuw. Later in 1571 zal Paus Pius V het rozenkransgebed aanbevelen vanwege de grote slag die te wachten stond bij Lepanto. Toen Europa daar stand hield was er inderdaad een zekere vrede, voor zover je politiek over vrede kunt spreken.

Vrede, wat is vrede? We beseffen allemaal dat vrede eerst iets is dat in ons innerlijk begint. Wanneer je geen vrede hebt met jezelf, is vrede onmogelijk. De omstandigheden bieden altijd redenen voor onvrede, er is altijd wel iets dat niet klopt, niet goed gaat, iets dat je ergert, boos maakt, er is altijd wel iets om op te mopperen. Maar heel vaak zegt dat meer over onszelf dan over de omstandigheden. Hoe komt het dat de een bij ziekte, of in oorlogsgebieden, of bij neergang van de beurs, of bij een ontslag, of bij andere tegenslag de innerlijke vrede bewaart, terwijl een ander totaal van slag raakt, scheldt, kwaad wordt en zijn of haar geduld verliest. Je kan natuurlijk zeggen dat het verschil in temperament is. Maar ook mensen met temperament kunnen de innerlijke vrede bewaren.

Laten we daarom vandaag in de leer gaan bij Maria. “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf”. Welke woorden? Alles wat de herders vertelden over engelen, over wat ze hadden verstaan, woorden over Jezus, dat God ons komt redden. Zulke woorden kunnen je van slag brengen, wat zeggen ze allemaal, wat moet ik hiermee, wat een verantwoording heb ik, kunnen we dit wel aan, waarom overkomt dit mij? Er zijn honderden redenen om van slag te raken en de boel de boel te laten. Maar we lezen: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf”.

In het Jodendom is wijsheid een deugd die je moet nastreven. Bij die wijsheid hoort kennis van de Wet, de Psalmen en de geschriften. Studie van de profeten, maar ook studie in het algemeen, ontwikkelen van je talenten, muziek, schrijven, wetenschap. Sport kwam daar niet zo in voor, dat was niet meteen een discipline van de wijsheid, maar die mag in bepaalde mate er nu ook bij horen.

Wijsheid. Er kwamen magoi, wijzen uit het oosten, op zoek naar de bron van wijsheid. Maria heeft in de litanie van Loreto niet alleen de titel koningin van de Vrede, maar ook zetel der wijsheid. Wanneer zij Jezus op schoot heeft, is zij letterlijk zetel der wijsheid. Maar de titel verwijst ook naar de houding die we net vernamen: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf”.

Innerlijke vrede vraagt ook innerlijke wijsheid. Niet alleen intelligentie, niet alleen feitenkennis, maar de integratie van dit alles met de kunst van het leven. Voor Maria begint die wijsheid in haar relatie met God die de bron van alle wijsheid is. Die houding van niet meteen opstandig de dingen beoordelen en van je af houden, maar overwegen in je hart, daar Gods licht op laten schijnen, de Heilige geest vragen om inzicht. Zo heeft Maria geleerd haar Zoon Jezus te begrijpen, stap voor stap, de verrassende, de mooie, de eerst onbegrijpelijke woorden en daden van Hem, wat er al vroeg over hem gezegd werd. Alles.

Maria heeft in al die omstandigheden de innerlijke vrede bewaard. Zij wist zich verbonden met God, wist zich geborgen in God, wist dat heel haar leven veilig was in zijn hand. Zo kon zij de mooiste en de moeilijkste omstandigheden aan. Eerst met Jozef aan haar zijde. Dan als Jozef overleden is in navolging van Jezus, tot onder het kruis en bij het graf. Zo kon Maria de vreugde van de verrijzenis meemaken en moeder worden van de Kerk.

Wij mogen voor onszelf van dit jaar, zoals elk jaar, een eigen Maria-jaar maken. Eehn jaar waarin we haar navolgen en zo dichter bij Jezus komen. Een jaar om te groeien in wijsheid en welgevallen bij God en de mensen. Dan zal 2019 een jaar worden van innerlijke vrede die uitstraalt op anderen, dan worden we met Maria en door Christus ook zelf een bron van vrede.

Zo is 1 januari de dag van de vrede, op voorspraak en door navolging van Maria de Moeder van God. Amen.

Voorbede

Wij bidden op voorspraak van Maria, de moeder van God.

Wij bidden op deze eerste dag van het kalenderjaar voor alle mensen die in Maria hun hemelse Moeder erkennen, dat zij dit jaar met haar voorspraak en moederlijke steun ook haar voorbeeld navolgen van liefde en toewijding. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, we bidden om vrede. Dat de vrede op voorspraak van Maria in de harten begint, dat er bereidheid tot vrede is, dat politieke en economische leugens worden ontmaskerd, dat de wapens zwijgen en mensen een nieuw bestaan kunnen opbouwen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we hier ter plaatse mensen van vrede zijn, kinderen van God, kinderen van Maria, kinderen van de Kerk. Vragen we dat we net als Maria al wat er gebeurt overwegen in ons hart zodat de Heilige Geest ons het leert begrijpen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, bidden we om de wijsheid van Maria, dat we kinderen opvoeden tot wijze mensen. Dat allen op voorspraak van de Moeder Gods toenemen in wijsheid en welgevallen bij God en de mensen. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top