skip to Main Content

God leer je pas kennen als je Hem ontmoet, als Hij je noemt bij je naam, als Hij je duidelijk maakt dat Hij de God is van heel de geschiedenis, van je voorouders, van verleden, heden en toekomst.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Laurentius (Voorschoten), H. Joannes de Doper (Katwijk) en de H. Willibrord (Oegstgeest), weekeinde van 23 en 24 maart 2019, om 19.00, 09.30 uur en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019QDR03C

Lezingen

E.L: Exodus 3,1-8a.13-15
Psalm: Ps. 103 (102) 1-2, 3-4, 6-7, 8 en 11
T.L: 1 Korinte 10, 1-6. 10-12
All: Matteüs 4, 17
EV: Lucas 13,1-9

Homilie

Waar houdt u deze dagen bezig? Familie, vrienden, kennissen collega’s of parochianen in het ziekenhuis? Of hebt u zorgen om de politiek? Wat betekent de laatste verkiezingsuitslag? Maakt u zich misschien zorgen om de Kerk, hoe zal het gaan met het geloof in ons land? Of hoe houden al die miljoenen vervolgde christenen stand? Bent u bezorgd over de grote natuurrampen met zoveel slachtoffers? Of gaan u gedachten uit naar Utrecht of Nieuw Zeeland of de veiligheid van de vliegtuigen? Houdt het klimaat u bezig, met al die geluiden en tegengeluiden, waar of niet waar, nieuws of nep-nieuws? De nieuwszenders overladen ons met talloze onderwerpen. Wat houdt u bezig?

Er is veel ellende in de wereld. Soms roepen mensen daarom dat er dus geen God kan bestaan, want een goede en almachtige god zou die dat allemaal wel voorkomen. Dit soort uitroepen zijn minder verstandig dan ze lijken. Het enige wat met zo’n opmerking duidelijk wordt is wat zij van God verwachten. Zij schaffen een god af zoals zij zich een god voorstellen. Is het de schuld van God dat die mensen in de tram in Utrecht zijn gedood? Of heeft dat mede te maken met het gemak waarmee mensen ook in ons land aan wapens kunnen komen? De eigenlijke vraag is dus: Hoe is God, wie is God?

Hoe zou het Joodse volk over God gedacht hebben, na vierhonderdjaar verblijf in Egypte? Na eeuwen onderdrukking en slavernij, de moord op de jongetjes en het tweederangsleven? Zij zeiden niet: God bestaat niet. Zij stuurden hun jammerklachten juist naar boven, schreeuwden naar God zodat Hij het wel moest horen, riepen zijn hulp in, hielden niet op tot Hij hen zou verhoren. En dat gebeurde ook. Alleen gaat het altijd anders dan mensen vaak denken.

Wat voor redding hadden de Joden verwacht? Een goddelijk ingrijpen? Omkering van de macht, dat zij de machtigen werden en de Egyptenaren hun slaven? Dachten zij terug aan de verhalen over Jozef die onderkoning was geworden, de tijd dat zij privileges hadden en beschermd werden? Verlangden zij naar een vertrek, weg uit Egypte, op weg naar een eigen land, die herinnering was nog ouder dan de verhalen over Jozef. Als God je vrijmaakt, wat kost je dat dan? Ben je bereid die prijs voor de vrijheid te betalen?

God roept Mozes, in de woestijn. De geleerde en bekwame Mozes, opgevoed aan het Egyptische hof met alle deskundigheid van zijn tijd. Maar het denken doet hem God niet kennen. Je leert God slechts kennen als Hij zich aan je openbaart. De wetenschapper Mozes onderzoekt een vreemd verschijnsel. Een struik die brandt en niet verbrandt. Tijdens zijn onderzoek klinkt een Stem. Hoe klonk die Stem? In zijn oren, in zijn geest, in zijn hart? Hij hoort zijn naam: “Mozes.” Heel persoonlijk, zo persoonlijk dat hij zegt: “Hier ben ik”. Deze oproep klinkt nog iedere keer wanneer een diaken, priester of bisschop gewijd wordt. “Doe je schoenen uit, dit is heilige grond”. “Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.”

God leer je pas kennen als je Hem ontmoet, als Hij je noemt bij je naam, als Hij je duidelijk maakt dat Hij de God is van heel de geschiedenis, van je voorouders, van verleden, heden en toekomst.

“Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte.” “Ik daal af” zegt God. Zou het dan toch gebeuren? God komt, Hij daalt af, Hij grijpt in. Maar dan gaat God verder: “Ik heb ook gezien hoezeer de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen, Ik zend u naar Farao. Gij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden”.

Als God afdaalt, komt Hij alles om in ogenschouw te nemen. Maar als God ingrijpt, stuurt Hij zijn gezant. God grijpt in door Mozes te zenden. God brengt verlossing door zijn gezant, steeds weer. Of dit Mozes is of Elia, of David, of een van de andere profeten. God grijpt in door zijn gezant te zenden. Roeping en zending maken deel uit van Gods reddende handelen in de geschiedenis. Het hoogtepunt daarin is Jezus. Jezus is een gezant, een gezondene, iemand met een zending. Jezus is tegelijk ook letterlijk God die afdaalt om zijn volk te bezoeken en hen te redden uit de verdrukking. Zijn naam betekent: Redding.

In onze tijd willen mensen soms een vadertje-staat-god, een multinational-god, een supercomputer-god, een god die alles naar onze wens bestuurt, die onze problemen oplost en ons een luilekkerleven bezorgt. Maar die god bestaat niet. Zo’n god is een afgod. Die scheppen we zelf, met alle desastreuze gevolgen van dien. Jezus waarschuwt zijn tijdgenoten dat redding alleen optreedt door bekering, jijzelf moet je bekeren.

De parabel van de vijgenboom die geen vrucht droeg was een verwijzing naar het Israël van zijn tijd. Gods Volk droeg geen vruchten van eerbied voor God en naastenliefde. Veertig jaar later is Jeruzalem verwoest, de vijgenboom werd omgehakt. Zij hadden de tijd niet erkend dat God genadig op hen had neergezien, dat God was afgedaald en was gekomen in zijn Zoon, zijn ultieme gezant. Wil je deel krijgen aan de redding die God biedt, dan is er maar één weg. Luisteren naar zijn Zoon en betekent ook luisteren naar zijn Kerk. Zo maakt Hij je los uit de greep van de huidige Farao’s. Maar dat kost je wel wat. Bekering betekent dat je daartoe bereid bent en dat je de stappen zet die nodig zijn om Hem te volgen. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die ons heeft opgenomen in zijn Volk.

Wij bidden voor de Kerk in deze Veertigdagentijd, om een oprechte houding van bekering, dat we inzien dat Gods redding anders is dan wat de wereld ons voorspiegelt, bidden we om bereidheid Jezus na te volgen en stappen te zetten die leiden naar Gods Koninkrijk. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, voor politiek, media en wetenschap, dat alle verantwoordelijken zich geroepen en gezonden weten om werkelijke vooruitgang te bevorderen die begint in moraal en mentaliteit, in eerbied voor God en liefde voor de naaste. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap en onze parochiekernen, dat we allen beseffen hoe kwetsbaar we zijn, dat we de gunstige tijd benutten om geloof, hoop en liefde in ons leven te versterken en zo toe te groeien naar Pasen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we Gods stem verstaan die ons persoonlijk aanspreekt, dat we zijn roeping en zending aanvaarden en op de concrete plaats waar Hij ons heeft gezet, doen wat Hij ons te doen geeft. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top