Ga naar hoofdinhoud

In een wereld waarin alles lijkt te kunnen houdt Jezus ons een ander ideaal voor. Hij geeft ons en onze wereld een kans om tot bezinning te komen.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerk van Sint Willibrordus (Wassenaar) en de H. Joannes de Doper (Katwijk), weekeinde van 6 en 7 april 2019, om 19.00 en 09.30 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019QDR05C

Lezingen

E.L: Jesaja 43, 16-21
Psalm: Ps. 126 (125) 1 -2ab, 2cd-3, 4-5, 6
T.L: Filippenzen 3, 8-14
All: Ezechiël 33, 11
EV: Johannes 8, 1-11

Homilie

Jezus en de overspelige vrouw. Wat moet je daar in deze tijd over zeggen? In de moderne wereld word je heen en weer geslingerd tussen tolerantie en rigiditeit, tussen vrijheid en krampachtigheid. Aan de ene kant mag alles en aan de andere kant kan niets meer.

Alles kan in deze wereld: Je hoort reclamefragmenten over Second love; de site voor discreet vreemdgaan en one night stands. Wat voor film je ook neemt, meteen met elkaar naar bed lijkt vanzelfsprekend. De Amerikaanse porno-industrie heeft een omzet van tussen de 7 en de 11 miljard dollar. In de lagere klassen van de middelbare school hier in Nederland wordt in de biologieles onderricht gegeven hoe je het elkaar seksueel naar de zin kan maken. Dat is de ene kant. Alles moet kunnen.

Daartegenover staat de enorme aandacht voor Me Too, onderzoeken over seksuele intimidatie op het werk of ongewenste aanrakingen, insinuaties, maar ook seksueel misbruik in sportclubs en op allerlei terrein. Dat is de kant waarin we moeten zeggen ho, blijf van mijn lijf.

Hierdoor leven we in een schizofrene, een gespleten wereld. We zijn aan de ene kant blijven hangen in de free love van de zestiger jaren van de vorige eeuw, we hebben seks gecommercialiseerd, we willen geen beperkingen in wat we op dat terrein kunnen en mogen. Maar als die vrijheid tot uitwassen leidt, roepen we hard schande, net zo heftig als toen we eerst die vrijheid claimden.

Als Kerk zit je hierin nog lastiger. Kijk je naar de visie van het Evangelie, van de eerste Christenen, van de Kerk van alle eeuwen, dan is seks een heilig domein dat een veilige omgeving van het huwelijk nodig heeft. Daarbij wordt zelfbeheersing gevraagd en opvoeding in respect voor hoe God het lichaam heeft bedoeld. Maar sinds de misbruik-schandalen van de vorige eeuw moet de Kerk haar mond houden. Maar wie zegt dan nog iets over deze onderwerpen?

Kunnen we een evangelie als dit, in onze wereld nog wel lezen zoals het bedoeld is? Je moet al geloven in huwelijkstrouw anders slaat dit evangelie nergens op. Hoe ziet de wereld dat vandaag? Je moet ook besef hebben van zonde, dat er dingen zijn die tegen Gods wil ingaan, anders begrijp je de reactie van Jezus niet. Tegelijk zijn ook de uitspraken van Jezus niet simpel.

“Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.” Deze zin is historisch, maar niet zonder problemen. Kan je dat ook tegen een rechter zeggen? Mag een rechter geen vonnis meer uitspreken, omdat hij of zij ooit zelf fout is geweest. Hebben we alleen maar volmaakte rechters? Mogen ouders of een leerkracht, omdat ze zelf vroeger ook ongehoorzaam zijn geweest, dus niet meer de kinderen opvoeden en van tijd tot tijd een noodzakelijke straf geven?

Je kan deze uitspraak van Jezus niet zomaar veralgemeniseren. Waar Jezus hier op zinspeelt is de veroordeling van een vrouw door mannen die zelf overspel plegen, mannen die ruimte in de Wet van Mozes hebben gevonden om zelf buiten schot te blijven. Dat is schijnheilig, dat heeft niets met recht en nog minder met geloof in God te maken.

Het laatste woord van Jezus in het evangelie vandaag is: “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer.” Ook die zin is problematisch. Zal het die vrouw lukken om niet meer in dezelfde fout te vervallen? Wat zijn haar omstandigheden? “Zondig niet meer.” zegt Jezus. Als ons dat zou lukken dan hadden we de biecht niet meer nodig, dan zou de schuldbelijdenis in de Mis kunnen vervallen. Ook ons lukt het niet. Toch zegt Jezus het. Maar daartegenover zegt Jezus een andere keer tegen Petrus over vergeving: Niet zevenmaal vergeven, maar zeventig maal zevenmaal.

Het evangelie vandaag is ook een illustratie van een ander woord van Jezus: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken (Matteüs 7,1-2), … veroordeeld niet, dat zult ge niet veroordeeld worden; spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden (Lucas 6, 37).

Wat Jezus steeds weer doet, is mensen opnieuw een kans geven. Deze vrouw krijgt een nieuwe kans, zij ontsnapt aan de dood. Die les zal ze niet vergeten. De schriftgeleerden en Farizeeën krijgen ook een nieuwe kans. Hen wordt een spiegel voorgehouden, een gewetensonderzoek. Ben jij zonder zonde? En: Haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder (Matteüs 7, 5).

Dit evangelie is een gewetensonderzoek naar onszelf. Wie in zijn eigen ziel kijkt, wordt bescheiden, oordeelt minder snel, heeft meer begrip en is bereid anderen opnieuw een kans te geven, omdat hijzelf ook weer een kans kreeg. Kijken we naar deze wereld, dan zien we hoe het fout gaat, dan beseffen we dat de wereld zonder het kompas van Christus en zijn Kerk zich verliest in grenzeloosheid. Tegelijk betekent het dat we aan onszelf moeten werken en met begrip anderen meenemen op die weg die Jezus ons wijst, die weg van trouw, van vergeving en ook de wereld steeds een nieuwe kans geven. Amen.

Voorbede

Bidden wij tot God die ook ons steeds nieuwe kansen biedt.

Wij bidden voor de Kerk wereldwijd, dat zij steeds bij Jezus en zijn evangelie te rade gaat, dat zijn voorbeeld ons richting geeft, dat de Kerk de schoonheid van de menselijke liefde blijft verkondigen als iets dat met Gods hulp mogelijk is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, om een nieuw besef van huwelijkstrouw, om een mentaliteit van gezonde zelfbeheersing, een houding van respect voor Gods bedoeling met het lichaam en met heel de natuur. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, dat we echtparen met huwelijksproblemen nabij zijn en tijd maken om te luisteren, dat we elkaar bemoedigen, samen de problemen aanpakken om de liefde terug te winnen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we levend in deze wereld het ideaal van goed gezin niet verliezen, dat we de eenheid beschermen en ons niet laten meenemen door wat in de wereld gewoon lijkt. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top