Ga naar hoofdinhoud

Jezus bidt voor ons. Dat horen we in de Evangelielezing. Hij bidt dat wij één mogen zijn. Die eenheid mogen we vieren en ontvangen om hem daarna in het dagelijks leven weer proberen waar te maken.

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerk van de H. Willibrord (Oegstgeest), 1 juni 2019, om 19.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019TMP07C

Lezingen

E.L: Handelingen der Apostelen 7, 55-60
Psalm: Ps. 97 (96) 1 en 2b, 6 en 7c, 9
T.L: Apokalyps 22, 12-14, 16-17, 20
Vers: Johannes 14, 18
EV: Johannes 17, 20-26

Homilie

Johannes hoort in zijn visioen een stem die zegt: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde. Alfa en Omega gaat over de schrift, Hij is het Woord. De eerste en de laatste gaat over de tijd. Hij is het begin en Hij is de voltooiing. De Oorsprong en het einde gaat over de bron, het ontwerp, het origineel en het doel, waar het allemaal uiteindelijk toe moet leiden. Het is Jezus die dit in het visioen tot Johannes zegt. We lazen het zonet: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken.

Jezus is, zo beseft Johannes in zijn visioen de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde.

Stukjes daarvan komen in onze lange geloofsbelijdenis terug: God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door Wie alles geschapen is.

Door wie alles geschapen is. We komen het ook al tegen in het begin van het Johannesevangelie: In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is (Johannes 1, 1-3).

Hoe moet je dat zien; dat door Jezus alles geschapen is? God de Vader is toch de Schepper? Dat zeggen we toch in onze geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

De gedachte achter dit alles is dat de Vader schept door de Zoon. De Zoon is het Woord, de Alfa en de Omega. Als de Vader zegt: “Er moet licht zijn”. Dan is Jezus reeds het Licht van de wereld. Als de Vader zegt: “Er moet leven zijn”. Dan is Jezus reeds het leven. In Jezus begint de tijd, Hij is de eerste en Hij is de laatste. Hij omspant de tijd, niets van wat in de tijd gebeurt gaat is er voor Hem of na Hem. Hij is de oorsprong, het origineel van de mens, het beeld waarop heel de evolutie gericht is en Hij is het einddoel, zo moet de mens worden, zoals Jezus is, zo is de voltooide mens, het einde.

Deze zondag wordt wel wezen-zondag genoemd. Jezus is terug naar de Vader, maar de Geest moet nog komen. De leerlingen voelen zich verweesd. Daarover had Jezus gezegd: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u” (Johannes 14, 15-20).

Jezus zal de Geest zenden. Die heilige Geest zal in ons bewerken dat wat we zien in Jezus. De Heilige Geest zal ons verder vormen naar het origineel dat God voor ogen heeft, Jezus. Hij zal ons begeleiden naar ons doel, onze voltooiing, Hij zal maken dat wij zijn getuigen zijn, zodat Gods Zoon ons Woord is. Naarmate Hij in ons leeft, zal Hij in ons de: 1. wijsheid 2. inzicht 3. raad 4. sterkte 5. kennis 6. vroomheid en 7. ontzag voor God doen groeien. Dat doet Hij door ons zijn geest te schenken.

En die gaven van de Heilige Geest werkt weer door ons heen, maakt ons leven vruchtbaar zodat het zichtbaar wordt voor anderen in: 1. liefde 2. vreugde 3. vrede 4. geduld 5. vriendelijkheid 6. goedheid 7. trouw 8. zachtheid en 9. bescheidenheid.

De Geest bewerkt daarbij nog iets bijzonders. Wanneer Christus in ons leeft, wanneer de Vader in ons woont, wanneer de heilige Geest ons vervult, dan worden wij een andere Christus en toch zijn we onszelf, meer nog, we worden meer onszelf, in ons is Christus altijd nieuw, een nieuwe schepping, origineel en uniek. Dan groeien we uit tot nieuw beeld van het origineel dat helemaal beantwoordt aan die oorspronkelijke bedoeling en tegelijk weer enig en uniek is. Wanneer wij die weg op gaan, wanneer de heilige geest dit in ons bewerkt, dan groeit ook de eenheid in het Lichaam van Christus, de Kerk. Want naarmate Hij leeft in ons, gaan we kijken met zijn ogen en herkennen we in de ander ook het Kind van God, Christus in een nieuwe gestalte.

De Heilige Geest maakt dat we gaan zien met nieuwe ogen, gaan liefhebben met een nieuwe liefde, dat gaan leven voorbij de dood, dat we onszelf worden door steeds meer een te zijn met Christus. Amen.

Voorbede

Jezus spoort ons aan te vragen om de heilige Geest, de Helper. Bidden wij dan vol vertrouwen:

Wij bidden voor de Kerk, dat alle gelovigen deze Pinksternoveen benutten om te bidden tot de Heilige Geest, dat de Geest zijn gaven schenkt en hun leven vruchtbaar maakt, dat ze meer en meer tot leven komen door Christus en groeien in eenheid. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, dat God zijn Geest schenkt aan alle mensen van goede wil, dat zij elkaar herkennen en samenwerken, dat zij groeien in eenheid en kracht krijgen om op te komen voor wat goed en heilig is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap, dat we ons inspannen de weg van Jezus te gaan, dat we de Goede Geest weten te onderscheiden van de geest van deze tijd en deze wereld, dat we de Heilige Geest ruimte geven in ons denken en doen, in heel ons leven. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, om een nieuwe inspiratie, waarin Christus in het leven van man en vrouw, in de opvoeding en in heel het gezinsleven de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde is. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top