Ga naar hoofdinhoud

God openbaart zich aan ons. Door Jezus en door de Heilige Geest gaan we God beter kennen.

Eucharistieviering in de parochie van De H. Augustinus, in de kerk van: Sint Willibrordus (Wassenaar) en De H. Laurentius (Voorschoten), weekeinde van 15 en 16 juni 2019, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2019TRIN1C

Lezingen

E.L: Spreuken 8, 22-31
Psalm: Ps. 8, 4-5, 6-7, 8-9
T.L: Romeinen 5, 1-5
All. Vers. Apokalyps 1, 8
EV: Johannes 16,12-15

Homilie

Wat is openbaring? U kent het laatste boek van de Bijbel. Dat heet: De Apokalyps van Johannes. Apokalyps betekend onthulling, ontdekking, openbaring. Er wordt een sluier weggenomen, er wordt ons een blik gegund op iets wat we zo niet kunnen zien. Openbaring heb je zelf niet in de hand. Je kunt zoeken, je kunt nadenken, je kunt met aandacht kijken en studeren. Maar er zijn dingen die we alleen maar kunnen ontvangen.

Openbaring is dus net zoiets zoals Gods liefde, maar dan voor het verstand. Liefde ontvang je en beantwoord je. Door de openbaring gaan we meer begrijpen van God en kunnen we meer in dialoog met God treden. We kunnen zijn bedoelingen beter verstaan en daarop antwoorden in ons doen en laten.

Wat weten wij van God? In zekere zin niet veel, sommigen theologen en mystici zeggen dat we helemaal niets van God weten. Maar tegelijk kunnen we zeggen dat we heel veel van God weten.

Paulus zegt al dat we in de schepping iets over God kunnen lezen. Met ons verstand kunnen we God op het spoor komen, de schoonheid van de schepping, de wijdsheid van het heelal, de enorme krachten die daarin werken, het wonder van de natuur, alle leven dat er is, het zegt iets over de oorsprong, over de achterliggende kracht die dit mogelijk heeft gemaakt.

Onder de klassieke filosofen, hoever je ook teruggaat, is er niet één die ooit heeft getwijfeld aan het bestaan van God. Allemaal hadden ze een idee over God, maar die ideeën konden wel aardig van elkaar verschillen. Als je alleen afgaat op wat denkers zeggen, dan blijf je in het onzekere.

Omdat God niet tot deze geschapen werkelijkheid behoort, kunnen we God ook vanuit deze werkelijkheid niet zien, niet aanraken, voelen of op wat voor manier ook bepalen. In deze tijd waarin de empirische wetenschap dominant is, wordt dit meer dan vroeger als een probleem ervaren. Meer dan ooit willen mensen weten door te meten. Maar langzaam maar zeker groeit ook het bewustzijn dat die kennis feitelijk beperkt is en van een lagere soort. De echte kennis is anders, die heeft met wijsheid en inzicht te maken, die heeft met echt menszijn te maken, die heeft dus met de liefde te maken. Het hart heeft redenen die de rede niet kent.

Als God zich openbaart dan gaat dat via de weg die wij kunnen vatten. Het begint bij eenvoudige vermoedens, in de natuurkrachten wordt God vermoed, in donder en bliksem, in storm en noodweer, in aardbevingen en zonsverduisteringen. Het zijn de profeten die ons langzaam maar zeker duidelijk maken dat God daarin niet te vinden is. Maar waar dan wel?

Het oerverhaal van de schepping vertelt ons over de mens, als door God geboetseerd, die de levensadem van God Zelf krijgt; de mens die op aarde beeld van God is, God die iets van zichzelf in de schepping, in de materie uitdrukt. Maar alleen in de levende materie. De dode materie drukt alleen iets van God kracht en stabiliteit en eeuwigheid uit. Wil God iets meer van zichzelf uitdrukken, dan doet Hij dat in de levende wezens en het hoogtepunt daarin is de mens.

Willen we meer over God weten dan wat we zien aan de sterren en de natuur, dan moeten we naar de mens kijken. Maar het trieste, daarover gaat het verhaal van de zondeval, is dat in de mens goed en kwaad aan het licht komt. Zo is de mens geen volmaakt beeld van God meer. Alleen als de mens uitdrukking is van goedheid, liefde, wijsheid, trouw, is hij beeld van God. Wanneer de mens bepaald wordt door boosheid, ontrouw, gewelddadigheid en egoïsme, drukt hij niet langer het beeld van God uit, maar van de antikracht, de tegenstreven.

Vandaag is het het feest van de H. Drie-eenheid. In God Vader Zoon en Heilige Geest ontdekken we de grootheid van God, meer dan in alleen God als Schepper, als Vader. God is niet alleen te vinden in het vaderschap, maar ook in de moeder en in het kind. God drukt zich uit in de Zoon, in Christus, op een volmaakter wijze. God komt tot ons door zijn Geest, helemaal. God is drievuldig toegankelijk en aanwezig, God die tegelijk één is, als oorsprong van alles, als begin en einde, Alfa en Omega.

Toen God de mens verstand gaf, was dat om God te leren kennen en in elkaar Gods beeld te herkennen, om God te antwoorden en in dialoog met God en de naaste te leven. Door de zonde ging de mens zijn verstand eerst voor zichzelf gebruiken, raakte zijn verstand verduisterd en begon hij God te ontkennen. Toen God de mens een hart gaf om lief te hebben, was dat om God en de naaste te beminnen. Door de zonde richtte de mens de liefde op zichzelf en begon hij God en de naaste af te wijzen. Alles wat we hebben en wat we zijn is bedoeld om tot een diepere relatie te komen met God en elkaar.

Door Jezus leren wij God kennen, werkelijk kennen, intiem kennen. Door zijn Woord leren wij over God wat we uit onszelf niet te weten komen. Door zijn sacramenten ontmoeten wij God en leren we God kennen door de ervaring. Wijzelf, ons innerlijk, ons hart wordt ontmoetingsplaats en vindplaats van God, daar komen we meer over Hem te weten dan waar ook. Amen.

Voorbede

Wij bidden vol vertrouwen tot God die ons veelvuldig liefheeft en op veel manieren ons hoort en ons verhoort.

Wij bidden voor alle gelovigen, dat zij mogen kennen met lichaam, ziel en geest, dat zij mogen groeien als beeld van God in deze schepping, dat zij in de wereld teken van Gods liefde mogen zijn. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld. Dat de mensheid in alle continenten beter mag verstaan hoe God deze wereld heeft bedoeld. Dat alle mensen meewerken aan de voltooiing van de schepping en bouwen aan een beschaving van liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we door Christus en door de Heilige Geest steeds beter gaan begrijpen hoe wij kunnen leven in verbondenheid met God en elkaar, dat we deelnemen in een netwerk van liefde waarvan God het middelpunt is. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat alle gezinnen en gezinsverbanden mogen ontdekken dat zij door hun eenheid en verbondenheid zelf beeld zijn van Gods drievuldige liefde en eenheid. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top