Ga naar hoofdinhoud

Het is de tweede keer dat de Advent begint met meer problemen door de coronapandemie. We weten niet wat we met Kerstavond kunnen doen, maar dit weten we wel, het wordt Kerstmis en daar bereiden we ons op voor.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM – H. Laurentius, in de kerken van de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth (kathedraal), weekeinde van 27 en 28 november 2021, 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2022ADV01C

Lezingen

E.L: Jeremia 33, 14-16
Psalm: Ps. 25 (24) 4 bc-5 ab, 8-9, 10 en 14
T.L: 1 Tessalonicenzen 3, 12-4, 2
All: Psalm 85 (84) 8
EV: Lucas 21, 25-28. 34-36

Homilie

Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Tessalonica, die we zonet lazen: “ … dat gij de overlevering over een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet.” Dit is een mooi en bemoedigend woord om de Advent mee te beginnen. Geen strafrede over wat we allemaal fout doen, geen kritiek op wat er is misgegaan, maar bemoediging: Dat we die overlevering nog trouwer naleven dan wij al doen.

Paulus heeft gehoord hoe het in Tessalonica gaat. Hij is dankbaar hoe daar de gemeenschap van christenen groeit en wat zij daar doen aan diaconie en hoe zij de woorden van Jezus tot zich nemen en in de praktijk brengen. Er gebeurt daar veel goeds. Nu spoort hij hen aan die overlevering nog trouwer na te leven. Met andere woorden: “Doe er nog een schepje bovenop”.

Wat is nu die overlevering waar Paulus het over heeft? Wat moeten de mensen proberen nog trouwer na te leven? Daarvoor moeten we teruggaan naar Jezus en zijn verkondiging. Paulus heeft ontdekt dat Jezus op een andere manier omging met de Wet van Mozes. Waren de Farizeeën in zijn tijd sterk gericht op de wet van Mozes, op het trouw vervullen van alle geboden, zeg maar zo’n 365 geboden, voor elke dag één. Jezus kiest de kant van de kleine mensen, degenen die al die geboden niet uit elkaar kunnen houden, die niet geschoold zijn in synagogale jurisprudentie over hoe al die geboden zich met elkaar verhouden. Jezus heeft de Wet van Mozes samengevat in het dubbelgebod van de liefde: Liefde voor God en liefde voor de naaste. De apostel Paulus heeft dat goed begrepen. Het gaat om deze overlevering van Jezus: Bemin God en bemin de naaste als jezelf, daarmee vervul je de gehele Wet.

In Tessalonica hebben ze dat begrepen en wij ook. We komen hier samen om opnieuw herinnerd te worden aan hoe Jezus ons de weg wijst naar Gods Koninkrijk, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij willen Gods Woord horen, het overwegen en proberen toe te passen in ons dagelijks leven.

Bij de Adventstijd als een tijd van voorbereiden op Kerstmis past deze bemoediging van Paulus heel goed. Doe het goede dat je al doet, maar doe het nog trouwer, met nog wat meer inzet. Het mag je nog iets meer kosten.

Toch moet je met zo’n bemoediging ook oppassen. De meesten van ons kunnen wel iets met deze gedachte. Maar ik denk dat je het niet moet zeggen tegen mensen die al op hun tandvlees lopen. Je moet het nu niet zeggen tegen de werkers in de ziekenhuizen, of tegen de gemiddelde politieman die de zoveelste keer overwerkt vanwege weer een rel. Dan kan je alleen zeggen, hou vol, er komt ooit een ommekeer ten goede. Ook dat is Advent; durven verwachten en durven hopen dat het beter wordt.

Volhouden, vertrouwen, een stapje extra. Jezus roept in het Evangelie op tot waakzaamheid. Hoe bedoelt Hij dat? Gaat het erom dat we niet laten inbreken in ons huis, dat we uit de buurt blijven van relletjes, of dat we ons bij de corona-pandemie nog wat secuurder aan de regels houden? Dat is natuurlijk allemaal prima en dat mogen we best bij die waakzaamheid insluiten, maar in de eerste plaats gaat het Hem erom dat we waakzaam zijn in het grote dubbelgebod van de liefde: Bemin God en bemin je naaste als jezelf.

Dat is een heel speciale waakzaamheid en dat is uiteindelijk ook waar het Paulus om gaat als hij oproept om je nog wat meer ervoor in te zetten, om het nog trouwer na te leven. Daar sluit ook het Evangelie op aan, waar Jezus zegt: “Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon”.

Dat is waar het uiteindelijk om gaat, dat we Jezus oprecht in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen dat we werkelijk hebben geprobeerd God en de naaste te beminnen; dat we kunnen zeggen dat we niet voor onszelf hebben geleefd, dat we God op de eerste plaats hebben gezet en niet de wereld, dat we minstens net zoveel voor anderen hebben gedaan als voor onszelf.

Die naaste willen we als parochie ook samen steunen en omdat we niet heel de wereld kunnen helpen, richten we ons op bepaalde doelen. Voor de Adventsactie hebben we als federatie aan de Rechter Maasoever gekozen voor een project van vrouwen die gaan bevallen. In Zimbabwe wonen ze vaak te ver van een ziekenhuis om bij complicaties snel te kunnen handelen. Daarom moet er een opvanghuis zijn in de buurt van een hospitaal, zodat deze vrouwen eerder daarheen kunnen komen om de laatste weken en dagen voor de bevalling goed te worden begeleid en opgevangen.

Zo scheppen we een veilige omgeving voor moeder en kind, maar weten ook de vaders dat ze veilig zijn en worden opgevangen. In het parochieblad dat volgende week uitkomt, kunt u er meer over lezen en natuurlijk ook op onze website. Maar we willen het doneren ook gemakkelijk maken. Met de QR-code op de bank komt u bij een doneerhulp waar ook een plaatje met een link in zit voor de Adventsactie. Daarmee kunt u rechtstreeks dit doel steunen. Het gaat om iets extra’s in liefde voor God en de naaste, jezelf iets ontzeggen waar een ander beter van wordt. Dat is een goede voorbereiding op Kerstmis. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die ons mateloos lief heeft.

Wij bidden voor alle gelovigen die nu de Adventstijd ingaan, dat zij zich bewust en oprecht voorbereiden op het Kerstfeest, wij vragen om waakzaamheid van het hart, om een sfeer van inkeer en verlangen naar God. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat we bewuster en zorgvuldiger omgaan met de corona-pandemie en met de klimaatcrisis, dat we waakzaam zijn voor de kwetsbaren, dat we met Gods hulp onze houding veranderen en kiezen voor eenvoud van leven en omzien naar elkaar. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen. Vragen we om vindingrijkheid en liefde zodat we kansen en mogelijkheden zien en benutten, dat we in de naastenliefde een stap extra zetten en anderen laten delen in onze overvloed. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we in deze Adventstijd thuis, met anderen, met groot en klein, ook tijd maken voor gebed en bezinning als voorbereiding op Kerstmis. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top