Ga naar hoofdinhoud

Het is Kerstmis. Dat lieflijke feest draagt een diep mysterie in zich. Johannes speurt daarnaar als hij zijn Evangelie schrijft. In het begin was het Woord en het Woord is Vlees geworden.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM – H. Laurentius, in de kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth (kathedraal), 24 december 2021, om 13.00 en 16.00 uur, 25 december, om 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2022KERSTNACHT1C-vigilie/C2022KERSTDAG1C

Lezingen

E.L: Jesaja 62, 1- 5
Psalm: Ps. 89 (88), 4-5, 16-17, 27 en 29
T.L: Handelingen 13 16-17, 22-25
All: De Maagd brengt een Zoon ter wereld …
EV: Matteüs 1, 18-23

Homilie

Ik mag u een Blijde Boodschap verkondigen. Goed nieuws. Zoiets als een bruiloftsfeest, met een flonkerende kroon op het hoofd, een uitverkiezing, een Blijde Boodschap. Toch zie ik u nu niet ineens opspringen uit de bank en juichend in polonaise door de kerk trekken, zwaaiend en zingend, elkaar omhelzend en dansend. Nu houdt corona ons ook op onze plaats en veel Nederlanders zeggen bovendien: “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”; maar denk eens aan 5 mei 1945 toen de mensen inderdaad feestend de straat opgingen omdat de bevrijding een feit was.

Want daar gaat het over, Bevrijding, maar dan met een hoofdletter. Ik heb hier vaker over gesproken omdat moderne mensen zich soms afvragen waarvan ze dan bevrijd moeten worden. Natuurlijk van Corona en klimaatverandering, graag zelfs, “maar verder hebben we het wel goed hier in Nederland”. Totdat iemand zegt: “Nou ja, misschien …, als het kan zouden we ook wel bevrijd willen worden van kanker en malaria en nog wat andere ziektes zoals spierziektes, hartkwalen, migraine, suikerziekte.” “Ja, inderdaad” reageert een ander: “Het zou fijn zijn als we daarvan bevrijd zouden worden. Maar kan dan ook Alzheimer en Parkinson worden aangepakt, en als we toch bezig zijn, dan ook graag schizofrenie en psychoses en depressies.” “Ja” zegt een volgende, “maar kunnen we dan ook bevrijd worden van oorlog en oorlogsdreiging en van die multinationals die alle macht naar zich toetrekken, en van de wapenindustrie?” “Precies” zegt weer een volgende “en kunnen mensen dan ook niet meteen genezen worden van egoïsme en zelfverrijking? Want daar gaat het meestal fout.”

En toen werd het stil. Toen dacht iemand eraan dat hij een dag eerder net een iets te dure auto had gekocht, met meer luxe dan nodig is. En een ander denkt eraan dat zij op het werk toch wel kwaad had gesproken over die collega die ook kans maakt op promotie, eigenlijk was het gewoon roddel. En de volgende dacht aan een affaire waardoor hij het huwelijk van zijn collega in gevaar had gebracht. Bevrijding, wat is bevrijding … waarvan moeten we bevrijd worden?

Weet u, we vieren de geboorte van een Redder, een Verlosser. Maar het is een heel ander soort redder en verlosser dan mensen zouden denken. Om te beginnen kan Hij zichzelf niet redden. Dat blijkt als Hij aan het kruis hangt. Hij wordt er zelfs om bespot: “Ha, Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, kom van dat kruis af en red U zelf.” “Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Die Messias, die koning van Israël, laat Hem nu van het kruis afkomen; dan zullen we zien en geloven!” (Marcus 15, 29-32).

Tja, ik verkondig u een Blijde Boodschap, daar begon ik mee, en dan komen we uit bij een Redder die zichzelf niet kan redden.

Het is zo’n wonderlijk feest het Kerstfeest. Het is een volkomen omgekeerde wereld. Jozef heeft een woord van de engel nodig om te begrijpen dat God aan het werk is, uit zichzelf had hij een andere beslissing genomen. Herders hebben een woord van een engel nodig om te begrijpen dat die geboorte daar in die stal een goddelijk gebeuren is. Wijzen hebben een ster nodig om de weg te vinden naar die koning die ze anders nooit hadden herkend.

En dat geldt voor ons ook. Je kunt uit jezelf het Kerstfeest niet begrijpen. Het zijn verhalen waar moderne mensen wel vertederd naar kunnen luisteren, maar als je doorvraagt; dan geloven ze het toch niet echt: “Jezus, Zoon van God? Ja, maar dan hooguit figuurlijk”. “Maria, maagd en moeder en zwanger door de Heilige Geest? Welnee joh, dat is een volksverhaal om Jezus extra interessant te maken.” “Verrijzenis met Pasen? Ach dat is hooguit bij wijze van spreken, omdat zijn leerlingen doorgaan met zijn ideeën”. En zo kan je elk mysterie van ons geloof terugbrengen tot een louter menselijk verhaal waar God uit verdwenen is. Je kunt Kerstmis uit jezelf niet begrijpen. Jozef had een engel nodig, Maria had een engel nodig om te verstaan wat God wilde. De herders hadden een engel nodig en de wijzen uit het Oosten hun ster.

En wij? Wat hebben wij nodig om vandaag die Blijde Boodschap tot ons te laten doordringen. Waarvan komt Jezus ons bevrijden? We hoorden het uit de mond van de engel in het Evangelie. Wat zei hij tot Jozef? “Maria zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden”.

Dat is dus wat Jezus komt doen! Daarvan komt Hij ons redden. Zonde, dat is wat ons mensen vervreemdt van God en elkaar. Zonde is dat waardoor een mens het doel van zijn leven uit het oog verliest. Zonde is dat waardoor mensen opgesloten raken in zichzelf en inderdaad, Jezus kwam niet om zichzelf te redden, dat was ook helemaal niet nodig, Hij was zonder zonde; Hij kwam alleen om ons te redden.

De Blijde Boodschap van vandaag roept een vraag op: Willen wij bevrijd worden van de zonde? Willen wij genezen van de zonde die zich ergens in ons hart schuilhoudt en die ons steeds weer in de greep krijgt? Ja? Willen we daarvan bevrijd worden? Dan verkondig ik u een Blijde Boodschap: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer”. “Hij zal zijn volk redden uit hun zonden” Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God die zijn Zoon zendt om ons te redden.

Wij bidden voor de Kerk. Dat zij de vergevende liefde van Christus blijft verkondigen, Gods liefde, die onze harten geneest en in ons een bron van vergeving doet ontspringen. Dat deze Blijde Boodschap alle mensen van goede wil mag bereiken. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, om openheid en verwondering, dat velen de stemmen van engelen en mensen gaan verstaan, dat zij open gaan voor de Blijde Boodschap van Gods liefde en vergeving en zelf deel krijgen aan de bevrijding die Christus schenkt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen. Dat het Kerstfeest in coronatijd, met de beperkingen die wij allen ondervinden, onze ogen opent voor God die in kleine en schijnbaar onbelangrijke momenten zijn grote werk doet om ons te redden. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen in dit jaar van het gezin, bijzonder op voorspraak van Sint Jozef, dat wij Jezus leren kennen en liefhebben en dat wij in het leven van alledag, God aan het werk leren zien, dat we steeds beter Gods woord gaan verstaan als Hij tot ons spreekt. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top