Ga naar hoofdinhoud

We beginnen 2022 met een feestdag ter ere van Maria de Moeder van God. De liturgie biedt ons de zegen van Aäron aan en met de herders gaan we op bezoek in de stal. Zo zijn we samen op weg met de Heilige Familie en met de herders in Gods Kerk.

Eucharistieviering in de parochiefederatie RRM – H. Laurentius, in de kerken van de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth (kathedraal), 1 januari 2022, om 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2022NIEUWJAAR1C

Lezingen

E.L: Numeri 6, 22-27
Psalm: Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8
T.L: Galaten 4, 4-7
All: Hebreeën 1, 1-2
EV: Lucas 2, 16-21

Homilie

“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”. Dat zei Elisabeth toen Maria bij haar kwam. Gezegend zijn. De eerste lezing van vandaag toont ons de zegen van Aäron. Elke Mis eindigen we met de zegen. Door de week zegenen we na de aanbidding met het H. Sacrament, we zegenen rozenkransen en beeldjes, we zegenen huizen om in te wonen en auto’s om in te reizen, we vragen soms om een persoonlijke zegen bij een verjaardag of voor een examen, ouders zegenen hun kinderen met een kruisje voor het slapen gaan.

Op dit hoogfeest van Maria Moeder van God, vragen wij God om zijn zegen over dit nieuwe jaar. Misschien maakt u plannen en hebt u voornemens gemaakt. Wanneer we daar de zegen op betrekken worden we ons bewust dat alles aan Gods zegen gelegen is. Er is zoveel dat we niet in de hand hebben, dat we ons bewust worden dat we Gods zegen hard nodig hebben.

Vandaag bidden we bijzonder op voorspraak van Maria. Zij is de gezegende onder de vrouwen. In haar zijn wij gezegend. Gezegend is de vrucht van haar schoot, Jezus de Christus. Zo is ook de Kerk gezegend en al haar kinderen, dat zijn ook wij.

Dit jaar mag zo een jaar zijn waarin we in de leer gaan bij Maria. God zegent, de kunst is dat we ontvankelijk zijn voor die zegen, dat we meewerken met zijn zegen, dat we zien waarin Hij ons zegent, wat Hij zegent, zodat we niet verkeerde keuzes maken die Hij niet kan zegenen.

In de leer gaan bij Maria betekent ook haar navolgen, zoals we vandaag in het Evangelie lezen, dat zij al deze woorden in haar hart bewaarde en bij zichzelf overwoog. Maria mediteerde, bad, dacht na, zij was een wijze vrouw, een wijze moeder. Wij mogen leren van haar wijsheid.

We ezen ook dat zij verwonderd stonden, zij, Maria en Jozef. Niets is vanzelfsprekend, op onze weg met God mogen we steeds verwonderd staan, ook al weet je van Gods grootheid en Voorzienigheid, toch steeds weer die verwondering om alles wat Hij doet in ons leven.

Maar vandaag mogen we ook leren van de herders. Zij haastten zich naar Bethlehem. Nu zeggen wij: Haastige spoed is zelden goed, maar soms moet je je wel haasten, wanneer God heeft gesproken. Dat doen de herders, als zij de Blijde Boodschap vernemen, haasten ze zich. Zo mogen wij leren te luisteren naar Gods ingevingen, Gods Woord in ons hart, om ons daarna te haasten te doen wat God ons ingeeft.

Maar ook van Sint Jozef mogen we leren. Hij is erbij en toch ook steeds op de achtergrond, we horen hem niet spreken, maar zonder zijn aanwezigheid zou alles niet zo gaan als het moet. Hij is ook gehoorzaam aan Gods Woord, zo noemen zij het Kind Jezus, zoals het door de engel was genoemd.

We beginnen het nieuwe jaar met dit hoogfeest van Maria, Moeder van God. Haar moederschap omvat de hele schepping omdat uit haar de Heer van de schepping mens is geworden. Zo mag zij ook moeder zijn voor onze parochie en onze gezinnen, we mogen bij haar te raden gaan met onze plannen. We mogen bij haar tot rust komen met onze zorgen. We mogen onze kinderen en kleinkinderen bij haar brengen en aan haar toevertrouwen, opdat ook kinderen en kleinkinderen gezegend zijn.

Als we dan met de zegen van Aäron bidden dat de Heer de glans van zijn gelaat naar ons mag keren, dan denken wij aan het Kind van Maria, aan Christus, onze Heer. Op de berg werd zijn gelaat glanzend. Wij vragen dat het licht van Christus gelaat onze dagen en onze wegen mag verlichten. En als we bidden dat de Heer zijn gelaat naar ons mag keren, dan zijn we ons bewust dat God in Christus ons zijn gelaat toont, maar dat we hem ook steeds mogen herkennen in de naaste, dat God ons in de naaste ook zijn gelaat naar ons keert.

Dit jaar wordt ook een voorbereidingsjaar voor de Synode van 2023. Daarover willen we ook Gods zegen vragen, dat we weer meer en meer leren samen te werken, samen als gemeenschap – Communio – samen als actieve gelovigen die deelnemen aan het keven van de Kerk – participatio – en samen erop uit trekkend om het Evangelie te verkondigen en goede werken te verrichten – Missio.

Over dat alles vragen wij Gods zegen, op voorspraak van de Moeder Gods Maria. Amen

Voorbede

Op voorspraak van Maria, de moeder van God, bidden wij tot onze Vader in de hemel.

Wij bidden om zegen over de Kerk in dit nieuwe kalenderjaar. Dat het jaar 2022 voor alle gelovigen een jaar mag zijn waarin we met een nieuw elan samen op weg gaan, door geloofsverdieping en een groeiende onderlinge verbondenheid. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze wereld, dat er een nieuwe visie mag komen op economie, natuur, techniek en politiek, met oog voor de echte waarden in het leven. Dat er leiders opstaan die Gods stem in hun hart verstaan zodat zij de keuzes maken die God kan zegenen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen, dat we ons door het Evangelie laten inspireren, dat we van Maria wijsheid leren en een luisterende houding, zodat we ook in onze tijd het geloof kunnen verkondigen met woord en daad. (Laat ons [zingend] bidden):

Bidden we voor onze gezinnen, dat Maria in onze gezinnen een vanzelfsprekende plaats mag innemen, opdat zij groot en klein dichter bij God mag brengen. Laat ons bidden. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top