Ga naar hoofdinhoud

Met de viering van Palm- en Passiezondag begint de Goede week. We horen het Evangelie van de feestelijke intocht in Jeruzalem en het Evangelie van het lijden en sterven van Christus. “Hosanna” en “Kruisig Hem” staan dicht bij elkaar.

Eucharistieviering 9 en 10 april 2022, in de parochies van de federatie RRM H. Laurentius, in de kerken van de H. Albertus Magnus (Blijdorp), de H. Liduina (Hillegersberg) en de HH. Laurentius en Elisabeth (kathedraal), om 12.00, 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door plebaan Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2022QDR06C

Lezingen

E.L: Jesaja 50, 4-7
Psalm: Ps. 22 (21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24
T.L: Filippenzen 2, 6-11
Vers Ev. Filippenzen 2, 8-9
EV: Lucas 22, 14-71 + 23, 1-56

Homilie

Als u bij de avondplechtigheden van komende Goede Vrijdag kunt zijn, dan hoort u deze week twee keer het lijdensverhaal. Vandaag op Palmzondag van het lijden van de Heer hoort u het passieverhaal volgens Lucas. Aanstaande vrijdag het passieverhaal volgens Johannes.

U begrijpt dat het in grote lijnen dezelfde gebeurtenis is, toch legt Johannes de nadruk op andere dingen. In het Evangelie volgens Johannes is Jezus Heer en Meester van de hele situatie. Hij gaat bewust door lijden en sterven heen. Zijn neergang is tegelijkertijd zijn verheffing. Dat begint al in de Hof van Olijven als de soldaten terugdeinzen en op de grond vallen. Bij Johannes draagt Jezus Zelf het kruis en zijn kruiswoorden zijn gericht tot zijn moeder en zijn leerling.

Vandaag Bij Lucas vind je andere kruiswoorden. We hoorden een gesprek tussen twee moordenaars, de ene links en de andere rechts van Jezus. De ene moordenaar zegt tegen Jezus: “Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.” De ander zegt: “Heb zelfs jij geen vrees voor God terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”

Bij Lucas ligt de nadruk op de houding van Jezus tegenover de zondaar die berouw heeft. Tegen hem zegt Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”

De apostel Paulus zegt dat we allemaal zondaars zijn. Maar er zijn verschillen. Er zijn globaal twee soorten zondaars. De ene zondaar weet dat hij of zij zondaar is en erkent dat. Maar het lukt niet om er los van te komen, ook al willen ze dat diep in hun hart wel. De andere soort zondaar negeert zijn of haar eigen zonden en wil alleen onder de straf uitkomen.

De afgelopen zondagen konden we horen dat Jezus zei: Ik ben gekomen om te redden wat verloren was. De jongste zoon in de parabel was dood, maar nu leeft hij weer. Jezus ging het huis binnen van Zacheüs en deze tollenaar weer tot leven. De vrouw die ze wilden stenigen kreeg vergeving en mocht leven.

Toch zullen zij allemaal eens moeten sterven. Het aardse leven is eindig en vergeleken met de eeuwigheid maar kort. Dat het uiteindelijk om het andere leven gaat, klinkt door in het antwoord van Jezus aan de moordenaar die berouw had.

Die woorden bieden troost en hoop. Jezus noemt zichzelf de dokter die niet gekomen is voor de gezonden maar voor de zieken. De zondaars zijn voor Hem de zieken die Hem als dokter nodig hebben. Wie dus zijn of haar schuld erkent en daarmee naar deze dokter Jezus gaat, vindt genezing voor de ziel en die krijgt uiteindelijk op het moment van sterven ook dit antwoord: “Vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs.” Amen.

Voorbede

Bidden wij om bekering, vergeving en verzoening.

Wij bidden voor de Kerk aan het begin van de Goede Week; voor alen die de komende dagen sterven, dat zij berouw hebben en tegenover God erkennen dat zij tekort zijn geschoten. Dat zij zo verzoend met God mogen delen in het eeuwige leven. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor de wereld, bijzonder voor hen die geen verantwoording aan God willen afleggen, dat zij alle hoogmoed loslaten, dat het licht van Gods genade hen de waarheid over zichzelf mag openbaren tot redding van hun zielen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap en onze parochiekernen; om evenwichtigheid in wat we zeggen en wat we doen, dat we niet achteloos omslaan van “hoera” naar “weg ermee”, dat we betrouwbaar zijn en in woord en daad van Gods liefde en trouw blijven getuigen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen bijzonder in dit jaar van het gezin, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we bouwen aan het gezin als huiskerk waar God aanwezig is en in deze Goede Week tijd vinden om de weg van Jezus mee te maken en daardoor te groeien in liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top