skip to Main Content

Jezus kon geen andere weg gaan dan deze weg. Alleen zo kon Hij ons een Nieuw Verbond schenken met een Nieuwe Wet die de grenzen van Israël overstijgt en de hele aarde en hele kosmos omvat.
B2012QDR06B

Eucharistieviering in het weekeinde van 31 maart/1 april 2012, om 17.00 en 19.00 uur, in de kerken De Goede Herder en De Jozef te Wassenaar. Pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Van harte welkom, u hier in de kerk en allen die met ons meevieren via het internet.

Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd gedenken we Jezus feestelijke intocht in Jerusalem en we luisteren naar het Passieverhaal volgens Marcus. Hiermee begint de Goede Week die uitmondt in het feest van Pasen.

Ik mag u uitnodigen naar de ingang van de kerk te gaan.

Lezingen

Palm Ev.: Marcus 11,1-10
E.L.: Jesaja 50,4-7
Ps.: 22 (21), 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24
T.L.: Filippenzen 2,6-11
V.E.: Filippenzen 2,8-9
Ev.: Marcus 14,1-15,47 of 15,1-39

Homilie

Heden ‘Hosanna’, morgen ‘Kruisig Hem’. Het is in onze tijd niet anders, of je nu naar de politiek kijkt of naar de film- en muziekindustrie. Jezus treedt Jerusalem binnen. Het enthousiasme van de leerlingen werkt aanstekelijk naar de omstanders. De afgelopen weken is er in Galilea en Judea heel wat over Jezus gezegd. Bartimeus noemt Hem Zoon van David. Mensen noemden Hem een profeet. Herodes vroeg zich af of Johannes de Doper uit de dood was opgestaan. Anderen zeiden dat Elia was teruggekeerd. Ook in Jerusalem werd al heel wat over Jesus gepraat.

De term ‘Messias’ betekent ‘Gezalfde’. Het is een titel, net als Zoon van David, maar deze titels werden door de Romeinen al snel als verdacht beschouwd. Daar kon een opstand achter schuilgaan. Door de Farizeeën en Schriftgeleerden werden deze titels bovendien beschouwd als provocerend voor hun eigen gezag, zeker als daar de titel ‘Zoon van de God’ bij kwam.

Op een of andere manier voelen zij zich door Jezus nog meer bedreigd dan door anderen. De Wet is gegeven als hulp voor de mens om in verbondenheid met God en de naaste te leven. Maar met de Wet in de hand zullen zij Jezus veroordelen. Hij spreekt Godslasterlijk. De grootheid van de Wet, alle eer aan God, wordt ook de beperking van de Wet. De rechtvaardigheid van de Wet, de zonde moet gestraft worden, wordt een onrechtvaardigheid. Jezus sterft, omdat Hij volgens hun uitleg, de Wet overtreedt. Zij zien niet dat het juist Hij is, die de Wet helemaal vervult en overtreft, zoals de profeten het hebben voorzegd.

Jezus kon geen andere weg gaan dan deze weg. Alleen zo kon Hij ons een Nieuw Verbond schenken met een Nieuwe Wet die de grenzen van Israël overstijgt en de hele aarde en hele kosmos omvat.

Jezus vraagt ieder van ons de enige juiste weg met Hem te gaan, het eigen lijden niet te ontvluchten maar te sterven aan je eigenbelang, om te verrijzen in zijn liefde, in Gods liefde, die ons in staat stelt tot daden van liefde waartoe we uit onszelf niet in staat zouden zijn.

Jezus is de weg gegaan, opdat wij Hem volgen en met Hem tot leven komen. Laten we het met Hem meemaken in deze dagen van de Goede Week. Amen.

Voorbeden

Intenties

Bidden wij vol vertrouwen.

Bidden wij voor allen die met Jezus de Goede Week willen beleven. Vragen we om begrip, geloof, inzicht en vertrouwen, om volharding en een nieuwe liefde. Dat allen die Jezus willen volgen door hem innerlijk geraakt worden en door zijn sterven tot nieuw leven komen. Laat ons bidden.

Bidden we voor onze wereld. Voor alle Christenen die vervolgd worden, vragen wij om geloof en hulp.
Voor allen die lijden op wat voor manier ook, vragen wij om kracht en herstel. Laat ons bidden.

Bidden wij voor onze parochie H. Augustinus. Dat wij als gelovigen in deze tijd zelf ons geloof vernieuwen, opdat wij het in de praktijk brengen en er geloofwaardig over spreken. Laat ons bidden.

Bidden we voor gezinnen, voor alleenstaanden, voor hen die een wederhelft missen, voor zieken en voor allen die om gebed hebben gevraagd. Dat Jezus bevrijdende weg allen troost en kracht biedt. Laat ons bidden.

Back To Top