Ga naar hoofdinhoud

Voorbede: C2013QDRGVC

Pr: Wij brengen onze gebeden bij de Vader die door de kruisdood van zijn Zoon de zinloosheid van het lijden doorbreekt en door lijden en dood heen aan de hele schepping een nieuw perspectief biedt.

1. Voor de Kerk en haar ambtsdragers

L. 1: Wij bidden voor de Kerk, moeder van alle gelovigen dat God haar vrede geeft en eenheid over de hele wereld. Wij bidden voor allen die ten dienste van de geloofsgemeenschappen een bijzonder ambt vervullen. Dat zij vóór alles vervuld zijn met een geest van geloof, dienstbaarheid en liefde.

Korte stilte

Allen: Barmhartige en getrouwe God, uw Zoon heeft ons de Kerk gegeven als sacrament voor de wereld. Wij bidden U: geef dat zij groeit in eenheid van geloof, hoop en liefde, dat zij teken is van uw altijd zorgzame aanwezigheid, dat zij de getrouwe getuige is van uw liefde door de dood heen.

Pr: Zo bidden wij voor onze paus …, in eenheid met de bisschoppen de priesters en de diakens en allen die een bijzonder ambt vervullen, dat zij uit kracht van de Geest een leven leiden in navolging van uw Zoon. Door Christus onze Heer.

2. Voor de geloofsleerlingen en de eenheid van alle Christenen

L. 2: Bidden wij voor allen die toegroeien naar de volledige verbondenheid in het geloof, voor hen die reeds geloofsleerling zijn, en voor hen die zoekend zijn naar een dieper verstaan van hun leven. Bidden wij ook voor alle Christenen, om een volledig herstel van de eenheid, opdat de Kerk die liefdesgemeenschap wordt die zij geroepen is te zijn, geloofwaardig voor de gehele wereld.

Korte stilte

Allen: Heer onze God, de groei van de Kerk is uw gave. Geef dat allen die geroepen zijn tot het ene gezin van uw Kerk, de moeilijkheden overwinnen op hun weg naar de waarachtige deelname en eenheid.

Pr: Sta ook allen bij die hun studie en arbeid ten dienste stellen van de eenheid onder de Christenen; schenk hun het licht van uw Geest, de wijsheid, het geduld en de volharding om waarheid van onwaarheid te onderscheiden en gestaag voortgang te boeken op deze moeizame weg. Door Christus onze Heer.

Acclamatie: Kyrie eleison …..

3. Voor het Joodse Volk, voor allen die niet in Christus geloven en voor allen die niet in God geloven.

L. 1: Wij bidden voor het Joodse volk dat door onze God en Heer het eerst is aangesproken: dat Hij het groot maakt in eerbied voor Gods Naam, dat zij staande blijft in Gods niet aflatende belofte, en in trouw aan Gods Verbond.
Wij bidden voor allen die Christus niet kennen of niet in Hem geloven.
Wij bidden ook voor allen die God niet kennen en voor hen die niet in God geloven of twijfelen aan zijn bestaan, om een ontvankelijk hart voor alles wat goed is en een groeiende openheid voor alles wat God in hun hart legt.

Korte stilte

Allen: Algoede en getrouwe God, wij bidden voor het volk dat het eerst uw openbaring heeft verstaan. Wij bidden dat het zich blijvend mag verdiepen in uw Woord van heil voor de wereld.

Pr: Ontferm u ook over allen die uw Zoon niet kennen, allen die van uw bestaan geen weet hebben. Dat al het goede dat Gij in hun hart legt tot volle wasdom komt. Door Christus onze Heer.

4. Voor regeringsleiders en wetenschappers

L. 2: Wij bidden voor hen die de volkeren leiding geven, voor regeringen en volksvertegenwoordigers, voor politiek verantwoordelijken en bestuurders, dat zij zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid.
Wij bidden voor wetenschappers en onderzoekers, dat zij bij al hun activiteiten de integriteit van de menselijke persoon respecteren, en Gods schepping behoeden voor misbruik.

Korte stilte

Allen: Almachtige God, Schepper en Heer van het heelal, U hebt ons de aarde toevertrouwd als een paradijselijke tuin, waarin het goed is te leven. Geef dat zij die de volkeren vóórgaan in bestuur en gezag, zich meer en meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid de aarde te beheren.

Pr: Ook bidden wij voor allen die de geheimen van uw schepping doorvorsen, door wetenschap en techniek, mogen zij allen groeien in de geest van dienstbaarheid door het voorbeeld van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.

Acclamatie: Kyrie Eleison …..

5. Voor allen die in nood verkeren en onze eigen gemeenschap

L. 1: Wij bidden voor hen die gebukt gaan onder de last van het kruis; voor zieken en eenzamen, voor hen die de zorg voor een gezin alleen moeten dragen, voor hen die lijden aan een verbroken relatie, voor allen die moeten leven met een handicap, lichamelijk, geestelijk, psychologisch of emotioneel. Wij bidden voor allen die in nood verkeren, door oorlog, hongersnood of natuurgeweld, voor gevangenen en ontheemden. Wij bidden ook voor onze parochiegemeenschap, voor een doorgaande verdieping van ons geloof, voor een verlangen naar meer eenheid met de andere kerken, voor een klimaat waarin roepingen kunnen gedijen, bereidheid elkanders lasten te dragen, verzoenende liefde en trouw aan elkaar.

Korte stilte

Allen: God, goede Vader, onze nood is U bekend, geen menselijke traan ontgaat uw oog, doe ons ervaren dat Gij met ons begaan bent, leer ons verstaan hoe kruis en verrijzenis van uw Zoon de zinloosheid van alle lijden doorbreekt.

Pr: Wij bidden U, beziel ons met uw Geest, dat wij allen bijstaan die onze hulp nodig hebben. Geef dat wij meer en meer beantwoorden aan de roeping die ieder van U heeft ontvangen, tot eer van U, Drieëne God, en tot welzijn van onze geloofsgemeenschap. Door Christus onze Heer.

Acclamatie: Kyrie Eleison …..

Back To Top