Ga naar hoofdinhoud

Waakzaamheid is waakzaamheid van het hart, waakzaamheid in geloof, waakzaam met ogen van liefde. Zodat we de Heer horen als Hij aanklopt en we Hem herkennen als Hij plotseling voor ons staat.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de H. Willibrord (Oegstgeest) en de H. Joannes de Doper (Katwijk), weekeinde van 2 en 3 december 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018ADV01B

Lezingen

E.L: Jesaja 63,16b-17.19b;64,3b-7
Psalm: Ps. 80 (79), 2ac en 3b, 15-16, 18-19
T.L: 1 Korinte 1, 3-9
All. Vers. Psalm 85 (84), 8
EV: Marcus 13, 33-37

Homilie

Dit jaar begint het jaar van gebed. Onze bisschop Hans van den Hende heeft daartoe besloten en aangekondigd aan het einde van de grote bisdom-bedevaart. Ik lees nu zijn aankondiging.

VOORLEESBRIEF BIJ GELEGENHEID VAN HET JAAR VAN GEBED (Advent 2017 – Advent 2018).

Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus,Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’. We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is. Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen en als sluitsteen. Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’. ‘Blijft in mijn liefde’.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets’. Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden. Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam

Dit is een mooie gedachte aan het begin van deze Advent. Met het Evangelie van vandaag in gedachte kun je bidden ook zien als een vorm van waken. Bidden met de Psalmen, bidden rondom de Schrift, gezamenlijk gebed met de rozenkrans, bidden van het getijdengebed, aanbidding in stilte of met enkele gezangen, bidden thuis, alleen en met anderen, in groepen, in gebedskringen en gebedsgroepen, een kloosterdag, meebidden met kloosterlingen, de Eucharistie als hoogtepunt van gebed. Het zijn vormen van waakzaamheid, klaarstaan voor de komst van de Heer.

Jezus spreekt over waakzaamheid. “Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.” Dat huis, dat de Heer aan ons heeft toevertrouwd is ook deze aarde, de schepping, zoals paus Franciscus ons heeft herinnerd in Laudato Si’. In de Advent mogen we ons meer bewust worden welke taak de Heer ieder van ons heeft gegeven. Wij moeten niet alleen zijn huis be-waken, maar er ook voor zorgen dat alles doorgaat. In de Advent mogen we ons bezinnen op die taken, waartoe heeft Hij ons geroepen, wat heeft Hij ons opgedragen? De paus, de bisschoppen, de priesters, de diakens, en allen die verantwoordelijkheid in de Kerk dragen moeten zijn als die deurwachter, die waakzaam zijn, zodat de schapen veilig in en uitgaan.

De Advent is begonnen. Het jaar van gebed is begonnen met een oproep tot waakzaamheid op weg naar Kerstmis. De Heer komt altijd onverwacht, vaak herkennen we Hem niet, als hij als bedelaar of vluchteling op onze stoep staat. Waakzaamheid is dus vooral waakzaamheid van het hart, waakzaamheid in geloof, waakzaam met ogen van liefde. Zodat we de Heer horen als Hij aanklopt en we Hem herkennen als Hij plotseling voor ons staat. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden op deze eerste zondag van de Advent om zegen over dit jaar van gebed, wij vragen om een toenemend besef van het belang van gebed en om uitbreiding van gebedskringen, dat Gods huis een huis van gebed en Gods Volk een biddend Volk mag zijn. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, wij vragen om een groter bewustzijn dat wij beheerders zijn van Gods schepping, dat alle mensen verantwoordelijkheid zijn voor het behoud van de natuurlijke, maar vooral ook van de geestelijke goederen. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen. Dat we kleine initiatieven durven nemen om het gebed een belangrijkere plaats te geven in ons eigen leven, dat we het belang daarvan steeds duidelijker inzien en de vrucht ervan mogen ervaren. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we samen bidden en voor elkaar bidden, dat we vooral voor mensen bidden die door anderen zo snel worden vergeten. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top