Ga naar hoofdinhoud

Tijd in oprecht gebed aan Hem gegeven draagt veelvoudig vrucht.

Eucharistieviering in de parochie van de H. Augustinus, in de kerken van de Sint Jozef (Wassenaar), Sint Willibrordus (Wassenaar) en De Goede Herder (Wassenaar), weekeinde van 9 en 10 december 2017, om 19.00, 09.30 en 11.00 uur, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: B2018ADV02B

Lezingen

E.L: Jesaja 40, 1-5, 9-11
Psalm: Ps. 85 (84), 9ab-10, 11-12, 13-14
T.L: 2 Petrus 3, 8-14
All. Vers. Lucas 3, 4.6
EV: Marcus 1, 1-8

Homilie

Dit jaar, met deze Advent, begint het jaar van gebed. Onze bisschop Hans van den Hende heeft daartoe besloten en het aangekondigd aan het einde van de grote bisdom-bedevaart. Ik lees nu zijn aankondiging.

VOORLEESBRIEF BIJ GELEGENHEID VAN HET JAAR VAN GEBED (Advent 2017 – Advent 2018).

Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus,

Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle mensen van goede wil.
Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’. We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het hoofd is. Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met de Heer als hoeksteen en als sluitsteen. Jezus zegt in het evangelie: ‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’. ‘Blijft in mijn liefde’.

Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets’. Het is daarom dat we over Jezus Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem.

Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het evangelie om te blijven bidden. Volharding in gebed, omwille van de voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde.

Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets.

Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van barmhartigheid in Jezus’ Naam.

Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee te bidden.

+ Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam

De bisschop plaatst dit jaar van gebed in een reeks. Als hij spreekt over een netwerk van liefde, gaat het meteen ook over daden van liefde. Van 2013 tot 2014 werd het Jaar van het Geloof gevierd. Nu in dit jaar van gebed wil hij ons vanuit het geloof stimuleren een biddende gemeenschap te zijn, ons geloof te voeden door het gebed en zo ook nieuwe initiatieven te ontwikkelen met nieuwe daden van liefde. Toch het gebed is in de eerste plaats bedoeld om onze band met God te verdiepen en te verinnigen. Gebed helpt ons die houding aan te nemen waarover Paulus vandaag dit schrijft: “Wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven, door innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods …”

Het past ook bij het begin van het Evangelie van Marcus dat vandaag klonk: “… Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht”. Met een “Jaar van gebed” is het niet de bedoeling dat we wat minder daden van liefde doen om meer tijd voor gebed te vinden. Het gaat erom dat we minder werelddingen doen en ontdekken dat we bij de Heer een diepere rust vinden en ontspanning dan in de wereld; dat we bij Christus zingeving vinden en helderheid over ons leven. Tijd in oprecht gebed aan Hem gegeven draagt veelvoudig vrucht.

Tot slot deze zin van Johannes de Doper: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken”. Die houding herkennen we bijzonder bij de Communie: “Heer, ik ben niet waardig …” Wanneer we onze kleinheid en onze beperkingen bewust worden, geven we God de kans meer voor en door en met ons te doen. Amen.

Voorbede

Wij bidden tot God in geloof en vertrouwen.

Wij bidden op deze tweede zondag van de Advent om zegen over dit jaar van gebed, wij vragen om een toenemend besef van het belang van gebed en om uitbreiding van gebedskringen, dat Gods huis een huis van gebed en Gods Volk een biddend Volk mag zijn. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze samenleving, wij vragen om tijd voor bezinning, dat alle goede initiatieven wereldwijd worden herkend door mensen van goede wil, opdat zij samenwerken en meebouwen aan een beschaving van liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor onze parochie en onze parochiekernen. Dat we niet bang zijn tijd te geven aan God en de naaste, dat we weerstand bieden aan de drukte en aan de schijnverplichtingen van de wereld, dat we in deze advent soberheid beoefenen die ons vrij maakt. (Laat ons [zingend] bidden):

Wij bidden voor gezinnen en alleenstaanden, voor echtparen, ouders, kinderen en kleinkinderen, dat we samen bidden en voor elkaar bidden, dat we elkaar steunen om door daden van liefde te bouwen aan een netwerk van liefde. (Laat ons [zingend] bidden):

Intenties

Back To Top