skip to Main Content

Deze zondag horen we in de lezingen: “Zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde” (Micha 5, 1-4a). Met Kerstmis gaat het om een bijzondere macht; een die vrede op aarde brengt. Hoe doet Jezus dat? Hij zegt: “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u” (Johannes 14, 27). Wanneer wij zijn vrede in ons hart hebben, zal gaandeweg ook de vrede om ons heen groeien. Want onvrede schept onvrede en haat schept haat. Maar zijn liefde schept liefde en zijn vrede schept vrede.

In de psalmen lezen we: “Genade en waarheid ontmoeten elkander, de vrede omhelst de gerechtigheid” (Palm 85, 11). Dit zien we gebeuren in het Evangelie (Lucas 1, 39-45) wanneer Maria en Elisabeth elkaar tijdens hun zwangerschap ontmoeten. Als Maria Elisabeth begroet, is de klank van haar stem, is haar vredesgroet, zo vol genade, dat het zelfs het kind in de schoot van Elisabeth bereikt, waardoor de kleine Johannes van vreugde opspringt. Maria is vol van de Heilige Geest en met deze ontmoeting wordt ook Elisabeth vervuld van de Geest. Wat is de macht van Elisabeth of de macht van Maria? Zij hebben geen macht. Maria zal in haar lofzang zingen: “Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien (Lucas 1, 52)”.

De macht van Jezus is de wil van zijn Vader in de hemel. Van Jezus staat geschreven: “Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen” (Hebreeën 10, 5-7). Dat is de kern van het leven van Jezus. Dit leert Hij ons in het Onze Vader: “Uw rijk kome, uw wil geschiede”. Psalm 40 mag je zien als het levenslied van Jezus: “Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde, uw wet is in mijn hart gegrift (Psalm 40, 9)”. Daarin ligt zijn macht. Altijd doen wat de Vader vraagt. En wat voor Jezus geldt, geldt ook voor ons: Steeds zoeken naar Gods wil in ons leven.

Gods wil is dikwijls herkenbaar in eenvoud en in echtheid. Trouw zijn en blijven aan je roeping en aan je zending; bereid zijn de last van een gelovig leven te dragen zoals Elisabeth en Maria, zoals Johannes en Jezus. Dan kan God met zijn Voorzienigheid alles ten goede keren. Als wij met Hem meewerken is er geen macht machtiger dan Hij.

Met deze vierde zondag nadert het Kerstfeest met rasse schreden. Laten we vragen dat Gods vrede ons hart vervult, opdat wij vredebrengers worden, overal waarheen Hij ons zendt.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #25 – Week 50 2021

Back To Top