Ga naar hoofdinhoud

Zondag horen we de parabel over de onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16, 1-13). Waarom neemt Jezus een bedrieger als voorbeeld? Het antwoord zit in deze uitleg van Jezus: “De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht”.

Die onrechtvaardige rentmeester was bezorgd over zijn toekomst. Hij zorgde op een slinkse manier dat hij in de toekomst eten, drinken en onderdak kreeg. Jezus ziet hoe mensen die zich weinig gelegen laten liggen aan Gods gebod, samenwerken en hun aardse toekomst proberen veilig te stellen. Hij ziet ook dat gelovige en vrome mensen soms maar moeizaam samenwerken en ook weinig aan hun hemelse toekomst denken.

Voor Jezus hebben geld en bezit maar één doel: Goed doen, inzetten voor Gods koninkrijk. Die kans biedt God aan rijken mensen. Zorg dat je vrienden in de hemel hebt, door armen en hulpbehoevenden nabij te zijn; door jouw geld voor hen in te zetten. Jezus zegt daarover: “Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon, opdat – wanneer die u komt te ontvallen – zij u in de eeuwige tenten opnemen.

Het is gelukkig niet zo dat alleen de kinderen van de duisternis samenwerken. We zien dat gelovigen, zusters, paters, broeders, gewijden en leken enorm veel mooie werken tot stand hebben gebracht en nog steeds doen; op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Toch is er rondom godsdienst nog altijd veel verdeeldheid, ook heel concreet binnen het Christendom. Steeds zijn het kleinmenselijke en aardse belangen, koppigheid rond eigen gelijk, gebrek aan liefde voor God en de naaste, angst, gebrek aan vertrouwen in Gods Voorzienigheid en gebrek aan geduld. Dat drijft gemeenschappen uit elkaar. Verdeeldheid bedreigt ons menselijk bestaan voortdurend en het zijn vaak belangen rondom geld en andere bezittingen die daarin een rol spelen.

We zien hoe Jezus een radicale levenshouding kiest en volhoudt. Geld, macht en egoïsme zullen op Hem geen grip krijgen. Hij houdt ons een keuze voor met deze uitspraak: “Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal dan de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon”. Met nog een andere uitspraak van Hem erbij hebben we een mooie richtlijn te pakken: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden” (Matteüs 6,33). Wat zou het mooi zijn als we ons geld zouden inzetten voor Gods Koninkrijk en daarin meer zouden samenwerken met andere mensen van goede wil.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #20 – Week 37 2022

Back To Top