skip to Main Content

Komende zondag gaan we niet alleen over van winter- naar zomertijd (voor hoelang nog?) maar gaan we ook over naar de Goede Week. Het is Palmzondag van het lijden van de Heer. Vroeger vierden we Passiezondag op de vijfde zondag van de Vasten en op de zesde vierden we Palmzondag, maar sinds 1969 zijn Passiezondag en Palmzondag samengevoegd. We gedenken nu Jezus feestelijke intocht in Jerusalem en we luisteren naar het Passieverhaal, dit jaar volgens Marcus (hoofdstuk 11, 1-10).

Heden ‘Hosanna’, morgen ‘Kruisig Hem’. Het is in onze tijd niet anders, of je nu naar politieke partijen kijkt, naar wereldleiders of naar de filmindustrie. Jezus treedt Jerusalem binnen. Het enthousiasme van de leerlingen werkt aanstekelijk naar de omstanders. In Galilea en Judea heeft Jezus inmiddels heel wat bijzondere benamingen gekregen. Bartimeüs noemde Hem Zoon van David. Anderen noemden Hem een profeet. Herodes vroeg zich af of Johannes de Doper uit de dood was opgestaan. Weer anderen zeiden dat Elia was teruggekeerd. Ook in Jerusalem wordt al heel wat over Jezus gepraat. Het woord ‘Messias’ betekent ‘Gezalfde’. Net als Zoon van David is het een titel, maar deze titels werden door de Romeinen al snel als verdacht beschouwd. Daar kon een opstand achter schuilgaan. Door de Farizeeën en Schriftgeleerden werden deze titels bovendien beschouwd als provocerend voor hun eigen gezag, zeker als daar de titel ‘Zoon van de God’ bij komt. Zij voelden zich door Jezus nog meer bedreigd dan door anderen.

De Wet van Mozes is bedoeld als richtlijn en hulp, maar met de Wet kun je ook mensen ter dood veroordelen. “Hij spreekt Godslasterlijk” is hun stelling. De Wet die in zich goed is, kun je misbruiken voor je eigen doel. Jezus sterft omdat Hij, volgens hun uitleg, de Wet overtreedt. Zij zien niet dat juist Hij degene is die, zoals de profeten het hebben voorzegd, de Wet helemaal zal vervullen en overtreffen.

Jezus kon geen andere weg gaan dan deze weg. Alleen zo kon Hij de oude Wet vervullen en de Nieuwe Wet schenken, die luidt: Bemin God en je naaste en je vijanden. Zo geeft Hij ons een Nieuw Verbond dat niet langer beperkt is tot de grenzen van Israël, maar dat nu de hele aarde en de hele kosmos omvat. Jezus nodigt ons uit Hem te volgen en met Hem tot nieuw leven te komen.

We mogen de komende dagen bewust met Hem meemaken. Na vijf weken Veertigdagentijd wens ik u een gezegende Goede Week en een Zalig Pasen!

Plebaan Michel Hagen

Back To Top