Ga naar hoofdinhoud

Wanneer bent u voor het laatst op retraite geweest, zo’n periode van gebed, waarin niet het werk, niet de televisie of het internet, niet de sociale contacten, de krant de sport, de politiek of de ontspanning de daginvulling bepalen, maar de aanwezigheid van God, het bestuderen van de Schrift, de aanbidding en de dankzegging?

Lukt een hele retraite niet, dan zijn er alternatieven, een weekend retraite, een bedevaart, of de retraite in het dagelijks leven waarbij je elke dag een bepaalde tijd vaststelt voor gebed, voor stilte en bezinning, een periode waarin je extra naar de Mis gaat als dat kan.

Op de zevende zondag van Pasen horen we hoe de apostelen eensgezind bleven volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders (Hand. 1, 12-14). Samen bidden is anders dan alleen bidden. Samen praten over het geloof, samen lezen in de heilige Schrift, samen de stilte in, het schept ruimte voor de heilige Geest, die ons naar elkaar doet luisteren en ons leert verstaan wat Hij ons te zeggen geeft. Dit is ook het geheim van synodaal Kerk zijn, waar de komende synode over gaat.

Gebed wordt dikwijls ondergewaardeerd? Misschien heeft dat te maken met onze neiging tot presteren, produceren en regelen, met de illusie dat we zo verder komen, dat we zo waardering krijgen en de samenleving vooruit brengen? In Psalm 127 lezen we daarover een mooie gedachte: “Als de Heer het huis niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.”

Gods koninkrijk kan alleen groeien als God koning is. Het vraagt een leefstijl waarin de Ander met een hoofdletter het voor het zeggen heeft. Dat betekent dat we ruimte voor Hem moeten maken, precies dat wat de apostelen met Maria samen doen in de pinksternoveen.

Toen Johannes de Doper over Jezus sprak, zei hij (Matteüs 3, 11): “Ik doop u met water, opdat ge u bekeren moogt; Hij die na mij komt, is sterker dan ik, … Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur”. Dopen met de heilige Geest betekent ondergedompeld worden in de heilige Geest, helemaal ondergaan in de Geest. Wil je vol worden van de Geest, dronken van de Geest, helemaal vuur van de Geest, wil je een tempel worden van de heilige Geest, zodat de Geest je kan vervullen en je in rijke mate zijn gaven schenken? Bid dan mee in de Pinksternoveen: Kom Heilige Geest.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #10 – Week 20 2023

Back To Top