Ga naar hoofdinhoud

Hoe kan je luisteren? Hoe kan je God verstaan? Is het mogelijk dat wij de stem van God zo verstaan dat we op weg durven gaan, stappen zetten naar de toekomst die God ons wijst? Kunnen we leren luisteren?

Toen Jezus eens met drie leerlingen boven op een berg was, begon zijn gelaat te stralen. Toen klonk vanuit een wolk de stem van de Vader: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem.” (Matteüs 17, 5). De opdracht van de Vader aan ons is: “Luister naar Jezus”.

Dit luisteren gebeurt in ons hart, in onze ziel. Het is een soort zoeken, onderzoeken, aftasten, je afvragen wat een woord of een gebeurtenis betekent. Echt luisteren kost moeite, het vraagt inspanning. Het is nodig dat je niet blijft steken in oppervlakkigheid, dat je niet zomaar tevreden bent met vluchtig vermaak of een snelle bevrediging. Daarover gaat de bekende parabel van Jezus over de zaaier. Daar zegt Jezus: “Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die op de weg is gezaaid” (Matteüs 13, 19). Luisteren en zien, vraagt dat we willen begrijpen wat een woord of gebeurtenis betekent. Daarvoor is het nodig dat je op de woorden kauwt; zoals je kauwt om het voedsel te kunnen verwerken moet je op Gods Woord kauwen.

Maria, de Moeder van Jezus is daarin onze leermeesteres. Van haar staat geschreven bij Lucas: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf” (Lucas 2, 19).
Luisteren is niet alleen een woord horen of lezen. Luisteren vraagt dat we net als Maria de woorden die iets zeggen over God, over Jezus, over ons leven, opnemen in ons hart en overwegen bij onszelf.

Er komt nog iets bij: luisteren vraagt ook dat we waakzaam zijn; hoor ik de Heer daar komen? Is dat de Heer die iets tegen mij zegt? Ben ik bereid om op zijn Woord te reageren en met Hem mee te gaan? Voor deze waakzaamheid is liefde nodig, dat ik verlang om zijn Woord te horen, dat ik uit liefde bereid ben op zijn Woord in te gaan. Waakzaam luisteren, zoals Abraham, zoals Mozes, zoals Maria, de apostelen en de heiligen. Laten we bij hen in de leer gaan, dan zullen wij Gods Woord steeds beter gaan verstaan en begrijpen en steeds duidelijker de weg zien die Hij wijst.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #18 – Week 33 2022

Back To Top