Ga naar hoofdinhoud

U weet ongetwijfeld hoe belangrijk en tegelijk ook hoe moeilijk echt luisteren is. Zo luisteren naar de ander, dat je de ander verstaat en niet je eigen gedachten in de woorden van de ander legt. Maar goed spreken is ook moeilijk; echt zeggen wat je bedoelt en zo dat de ander je kan verstaan. Luisteren en spreken, spreken en luisteren. Zoals het in het gewone leven gaat, zo gaat het ook in onze relatie met God. ‘Hoor Israël, Luister Israël, Sjema Israel’ (Deut. 6, 3-9).

Mensen zeggen weleens: “Ik bid wel, maar God geeft geen antwoord”. Het gaat er echter om hoe God spreekt en dat God dikwijls antwoord geeft door mensenmonden. Zo horen we dit weekeinde de tekst van Mozes: “Uit uw eigen broeders zal de HEER uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren.”

Zouden mensen liever Gods stem rechtstreeks horen, als een echte stem? Wat voor stem zou dat zijn? Een bulderstem vanuit het heelal, een stem die gepaard gaat met donder en bliksem? Mozes herinnert het volk eraan dat ze die stem juist niet meer wilden horen: Nee, dat niet meer, zo angstaanjagend, zo overweldigend, laat God maar liever via Mozes spreken. Maar als God door een mens spreekt, krijg je al snel andere mensen die beweren dat God ook door hen spreekt: “Jawel God spreekt door mij. Jawel God geeft me dit in”.

Wij zijn een Kerk waarin God zijn woorden door mensen heen spreekt, waarin Gods daden zichtbaar worden in een mensengeschiedenis. Maar het is lastig om in het Oude Testament door alle oorlogen en gewelddaden, door alle overspel en bedrog heen, Gods Woord en Gods heilsplan te blijven horen en zien. Net zo lastig is het om in de geschiedenis van de Kerk, met alle zwarte bladzijden toch steeds Gods Woord en Gods heilsplan te herkennen.

Onze Kerk is een kerk waarin God door mensen heen spreekt. Als we in staat zijn te luisteren naar God, gaan we ook beter luisteren naar mensen. Zo gaan we horen wat er bedoeld wordt. Dan horen we zelfs wat er niet gezegd is en wat er achter de woorden schuil gaat. Daartoe is het nodig dat we leren luisteren, steeds opnieuw, dieper luisteren naar wat God door Jezus en door de Kerk tot ons zegt. En hoe beter we luisteren, des te beter kunnen wij spreken. “Een goed woord, opbouwend, als mensen het nodig hebben, tot zegen voor de hoorders” (Efese 4, 29).

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #2 – Week 4 2024

Back To Top