skip to Main Content

Het rapport Ongekend Onrecht over de kinderopvangtoeslagen is actueel. Hoe wordt de overheid je vijand? Hoe kunnen ambtenaren en rechters een onrecht als dit in stand houden, voortzetten en zelfs uitbreiden?

Ook de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS), heeft hier een schrijnend aandeel in. Op 20 januari maak ik van dichtbij het ‘ongekend onrecht 2.0’ mee, in een zaak over een oud parochiane van mij (75 jaar). Haar Nederlanderschap is haar ontnomen en uitzetting dreigt, zonder bewijs, louter op basis van vermoedens/beschuldigingen van betrokkenheid bij genocide, verklaard door anonieme Rwandese personen, verwerkt in een ambtsbericht van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens jarenlange rechtspraak van de RvS zijn ambtsberichten onfeilbaar en onaantastbaar. Ook als mensenrechtenorganisaties verklaren dat het totalitaire regime van Kagame alles doet om de oppositie uit te schakelen en vrij onderzoek onmogelijk is. Ook als het ‘toevallig’ gaat om de moeder van de belangrijkste opposant van Kagame, Victoire Ingabire. Internationaal is algemeen bekend dat op Victoire Ingabire zware druk wordt uitgeoefend (valse veroordeling, partijgenoten verdwijnen, worden vermoord). Onze IND helpt het Kagame regime die druk extra op te voeren.

De RvS als hoogste orgaan beschermt niet de burger tegen blind en falend overheidsbeleid, maar haalt alles uit de kast, zelfs foute juridische interpretaties, om de overheid in het gelijk te stellen. Rechtstatelijke waarborgen (fair trial, legaliteitsbeginsel, presumptie van onschuld) worden met voeten getreden. De verdediging staat machteloos.

Hoe ga je als gelovige om met deze vorm van onrecht, vergroeid met het systeem van politiek, bestuur en rechtspraak? Daarvoor gaan we bij Jezus te rade: Hoe ging Hij om met onrecht? Hij bestreed het op meerdere geweldloze manieren en tevens verdroeg Hij het. Jezus stelde het onrecht aan de kaak tegenover Farizeeën, Schriftgeleerden en anderen door weerwoord te bieden. Door met tollenaars en zondaars om te gaan en vergeving te schenken, bood Hij concrete hulp. Tenslotte nam Hij het kruis op zich en bad Hij, stervend op het kruis voor zijn moordenaars en alle zondaars van de hele wereld.

Het mag richtinggevend zijn voor ons. Als we niet medeplichtig willen zijn aan een fout politiek en juridisch systeem, kunnen we niet achteloos toezien, maar vraagt het onze inzet in navolging van Christus.

Plebaan Michel Hagen (Zie voor uitspraak: Ongekend Onrecht 2.0)

Back To Top